Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Numer zarządzenia       Data podjęcia/wejscia w życie Tytuł zarządzenia
1/2021 5.01.2021 r./ 7.01.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach powiatowych i gminnych
2/2021 7.01.2021 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia, udostępniania i archiwizacji zasobu w formie elektronicznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
3/2021 11.01.2021 r./ 12.01.2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
4/2021 12.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
5/2021 21.01.2021 r. / 22.01.2021 r. w sprawie określenia zasad publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego
6/2021 21.01.2021 r. / 22.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
7/2021 21.01.2021 r. / 22.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Wydziale Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
8/2021 25.01.2021 r./ 27.01.2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady udzielania w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
9/2021 27.01.2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.
10/2021 27.01.2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu
11/2021 02.02.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia, udostępniania i archiwizacji zasobu w formie elektronicznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
12/2021 3.02.2021 r./ 8.02.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Starostwie  Powiatowym w Stalowej Woli.
13/2021 9.02.2021 r. / 10.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
14/2021 -  błąd techniczny
15/2021 17.02.2021 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
16/2021 17.02.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Stalowowolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu
17/2021 17.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach,  położonego w gminie Bojanów,  na terenie obrębu ewidencyjnego Stany
18/2021 26.02.2021 r. / 1.03.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: " Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostek ewidencyjnych Stalowa Wola i Zaklików”-Etap 2
19/2021 1.03.2021 r. / 2.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
20/2021 3.03.2021 r/ / 4.03.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wypłaty ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej
21/2021 9.04.2021 r./ 15.04.2021 r. w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
22/2021 15.04.2021 r. / 22.04.2021 r. w sprawie powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu stalowowolskiego
23/2021 15.04.2021 r. / 22.04.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 44/2012 Starosty Stalowowolskiego w sprawie powołania pionu ochrony informacji niejawnych
24/2021 16.04.2021 r. / 22.04.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 27/2015 Starosty Stalowowolskiego w sprawie powołania zespołu reagowania na incydenty komputerowe oraz pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
25/2021 21.04.2021 / 22.04.2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego
26/2021 29.04.2021/15.04.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz przyjęcia tekstu jednolitego
27/2021 29.04.2021/ 15.04.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
28/2021 28.04.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Bojanów”- Etap 2
29/2021 10.05.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn.  „Budowa siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli.
30/2021 17.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. kontroli w Referacie Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
31/2021 28.05.2021 r. / 1.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
32/2021 28.05.2021 r. / 1.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
33/2021 7.06.2021 r. / 14.06.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I”
34/2021 9.06.2021 r. / 10.06.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Zaleszany”-Etap 2
35/2021 10.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Stalowowolskiego - Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli
36/2021 14.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  czasowego ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
37/2021 18.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy Radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
38/2021 24.06.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Pysznica” - Etap 2
39/2021 30.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego własność Gminy Stalowa Wola, położonego w Gminie Stalowa Wola, na terenie obrębów ewidencyjnych: Charzewice, Zasanie, Centrum, HSW, Jelnia.
40/2021 02.07.2021 r./ 23.07.2021 r. wprowadzenie procedury MDR (załącznik)
41/2021 29.07.2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
42/2021 26.08.2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2022 rok
43/2021 30.08.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 34/2021 z dnia 09.06.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Zaleszany”-Etap 2
44/2021 30.08.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli przy ul. E. Orzeszkowej 2”
45/2021 01.09.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli"
46/2021 01.09.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli”
47/2021 01.09.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”
48/2021 08.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi zarządu powiatu w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
49/2021 13.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
50/2021 14.09.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 38/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Pysznica”-Etap 2
51/2021 14.09.2021 r. w sprawie przyjęcia procedur zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego
52/2021 20.09.2021 r./ 21.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego własność Gminy Zaleszany, położonego w Gminie Zaleszany na terenie obrębów ewidencyjnych: Kotowa Wola, Obojna i Pilchów.
53/2021 20.09.2021 r./ 21.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego w Gminie Zaklików na terenie obrębu ewidencyjnego: Łążek Zaklikowski.
54/2021 --- Błąd w systemie
55/2021 22.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. informatyzacji w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-01-04
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-01-04 11:51
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-09-23 12:32
Numer zarządzenia       Data podjęcia/wejscia w życie Tytuł zarządzenia
1/2020 17.01.2020 r./ 21.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
2/2020 28.01.2020 r./ 01.02.2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu
3/2020 28.01.2020 r./ 01.02.2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego
4/2020 30.01.2020 r./ 15.02.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
5/2020 30.01.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
6/2020 07.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
7/2020    

24.02.2020 r./ 25.02.2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. udostępniania zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
8/2020 02.03.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
9/2020 16.03.2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
10/2020 25.03.2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

załącznik     |    załącznik     |   załącznik    |     załącznik   |   załącznik    |  załącznik    |     załącznik    |   załącznik      |
11/2020 01.04.2020 r. /02.04.2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań w  Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w związku z wystąpieniem stanu epidemii
12/2020 03.04.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
13/2020  06.04.2020 r./
07.04.2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 10 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
14/2020 29.04.2020 r./ 30.04.2020 r. w sprawie dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych.
15/2020 30.04.2020/ 05.05.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
16/2020 11.05.2020/ 13.05.2020 w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 10/2020 Starosty Stalowowolskiego w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz Zarządzenia Nr 11/2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w związku z wystąpieniem stanu epidemii
17/2020 18.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
18/2020 21.05. 2020 r./22.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
19/2020 25.05.2020 r./27.05.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
20/2020 29.05.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
21/2020 15.06.2020r. / 16.06.2020r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Bojanów”-Etap 1
22/2020 16.06.2020 r. / 17.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
23/2020 13.07.2020 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Stalowowolskiego
24/2020 30.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
25/2020 02.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. lasów, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
26/2020 02.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
27/2020 27.07.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
28/2020 23.07.2020 r. Zarządzenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Pysznica”-Etap 1
29/2020 24.07.2020 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu stalowowolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
30/2020 06.08.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
31/2020 20.08.2020 r. /25.08.2020 r. W sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Zaleszany”-Etap 1
32/2020 24.08.2020 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych na III piętrze budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli przy ul. E. Orzeszkowej 2”
33/2020 27.08.2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2021 rok
34/2020 04.09.2020 r. W sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: " Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostek ewidencyjnych Stalowa Wola i Zaklików”-Etap 1
35/2020 - błąd techniczny
36/2020 16.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Starostwie  Powiatowym w Stalowej Woli
37/2020 14.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi rady powiatu w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
38/2020 - błąd techniczny
39/2020 15.10.2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
40/2020 16.10.2020 r. / 19.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023 roku
41/2020 21.10.2020 r. /23.10.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
42/2020 21.10.2020 r. /23.10.2020 r. w sprawie rocznego planu inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie na rok 2020
43/2020 21.10.2020 r. /23.10.2020 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
44/2020 21.10.2020 r./ 23.10.2020 r. w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2020.
45/2020 21.10.2020 r. /23.10.2020 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2020 r.
46/2020 9.11.2020r. / 10.11.2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
47/2020 17.11.2020/18.11.2020 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice”
48/2020 - błąd techniczny
49/2020 18.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
50/2020 18.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy  ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
51/2020 23.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
52/2020 - błąd techniczny
53/2020 30.11.2020 r. / 01.12.2020 r. w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 46/2020 z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
54/2020 02.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
55/2020 08.12.2020 r. / 09.12.2020 r. w sprawie scentalizowanego rozliczania podatku VAT w Powiecie Stalowowolskim

Proceduta VAT   |   Zał 3   |   Zał 4   |   Zał 5
56/2020 09.12.2020 r. / 10.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
57/2020 14.12.2020 r. / 15.12.2020 r.  w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: „Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków powiatu stalowowolskiego – wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków (część opisowa ),oraz przygotowanie zawiadomień o zmianach właściwych organów podatkowych, wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych, jednostek statystyki publicznej, podmiotów ewidencyjnych”
58/2020 14.12.2020 r. / 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
59/2020 17.12.2020 r./23.12.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
60/2020 29.12.2020 r. / 04.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminie Radomyśl nad Sanem, na terenie obrębów ewidencyjnych:
- Radomyśl nad Sanem, Chwałowice, Zalesie, Pniów, Kępa Rzeczycka – Gmina Radomyśl nad Sanem
61/2020 - błąd techniczny
62/2020 30.12.2020 r./ 07.01.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2020-11-19
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2020-11-19 15:15
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-03-04 08:00
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 25 września 2021r. 05:33:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.