Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Numer zarządzenia Data podjęcia/wejścia w życie Tytuł zarządzenia
1/2024 9.01.2024 r. w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli (wyłączenie z publikacji z uwagi na cyberbezpieczeństwo).
2/2024 11.01.2024 r./
12.01.2024 r.
zmieniające zarządzenie nr 5/2021 w sprawie określenia zasad publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego.
3/2024 18.01.2024 r./ w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru  na wolne stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
4/2024
26.01.2024 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.
5/2024 26.01.2024 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu
6/2024 29.01.2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
7/2024 9.02.2024 r. w sprawie powołania Zespołu Informatycznego w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.
8/2024 20.02.2024 r./ 21.02.2024 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2024-2027 roku
9/2024 22.05.2024 r./ 5.03.2024 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej wymagania ochrony fizycznej dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
10/2024 01.03.2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. informatyzacji w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
11/2024 5.03.2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
12/2024 5.03.2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
13/2024 11.03.2024 r./
12.03.2024 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego oraz powiatowych służbach, inspekcji i straży.
14/2024 11.03.2024 r./
12.03.2024 r.
w sprawie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
15/2024 11.03.2024 r./
12.03.2024 r.
w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
16/2024 11.03.2024 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek budżetowych
18/2024 2.05.2024 r./ 6.05.2024 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania złożonych wniosków o udzielnie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego Spółkom Wodnym w roku 2024.
19/2024 7.05.2024 r./ 9.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najzdolniejszego ucznia - kandydata do stypendium Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA w 2024 r. ze szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
20/2024 7.05.2024 r./
8.05.2024 r.
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Stalowowolskiego
21/2024 9.05.2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.
22/2024 20.05.2024 r./ 21.05.2024 r. w sprawie zasad użyczenia i korzystania przez Radnych Powiatu Stalowowolskiego ze służbowych tabletów i służbowej poczty elektronicznej
23/2024 21.05.2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury reagowania w przypadku otrzymania informacji o podłożonym ładunku wybuchowym w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2024-01-15
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2024-01-15 09:26
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2024-05-21 13:10
Numer zarządzenia Data podjęcia/wejścia w życie Tytuł zarządzenia
1/2023 26.01.2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.
2/2023 26.01.2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu.
3/2023 15.02.2023 r./
16.02.2023 r.
zmieniające zarządzenie nr 36/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
4/2023 6.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
5/2023 6.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. udostępniania zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
6/2023 15.03.2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa obiektu mostowego na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn”
7/2023 23.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia i zasad przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.
8/2023 23.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Stalowej Woli
9/2023 24.03.2023 r./
27.03.2023 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
10/2023 29.03.2023 r./
31.03.2023 r.
w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
11/2023 29.03.2023 r./
31.03.2023 r.
w sprawie określenia ogólnego schematu procedur kontroli wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
12/2023 6.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
13/2023 11.04.2023 r./
12.04.2023 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
14/2023 19.04.2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: „Dostosowanie baz danych BDOT500, GESUT i EGIB prowadzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów prawa”
15/2023 04.05.2023 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.
16/2023 10.05.2023 r. w sprawie przyjęcia Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
17/2023 18.05.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
18/2023 9.05.2023 r./
10.05.2023 r.
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najzdolniejszego ucznia - kandydata do stypendium Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA w 2023 r. ze szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski
19/2023 16.05.2023 r./
22.05.2023 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2019 Starosty Stalowowolskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego.
20/2023 17.05.2023 r. w sprawie powołania członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych na lata 2023 -2027.
21/2023 18.05.2023 r./
22.05.2023 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia dokumentacji bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
22/2023 04.07.2023 r./
19.07.2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
23/2023 18.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
24/2023 23.08.2023 r./
29.08.2023 r.
w sprawie wysokości czynszu za wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 84/6 o powierzchni 0,1259 ha, położonej w obrębie 3-Centrum, gm. Stalowa Wola
25/2023 31.08.2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2024 rok
26/2023 1.09.2023 r./
4.09.2023 r.
zmieniające zarządzenie nr 25/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2024 rok
27/2023 4.09.2023 r./
6.09.2023 r.
w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Budowa siłowni terenowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli”.
28/2023 27.09.2023 r./
2.10.2023 r.
w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli II”
29/2023 5.10.2023 r./
6.10.2023 r.
w sprawie: aktualizacji załączników do planu operacyjnego powiatu stalowowolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
30/2023 4.10.2023 r./
5.10.2023 r.
w sprawie wymiany informacji w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu stalowowolskiego.
31/2023 6.10.2023 r./
9.10.2023 r.
w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Remont hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli”.
32/2023 9.10.2023 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie powiatu stalowowolskiego
33/2023 13.10.2023 r./
16.10.2023 r.
w sprawie rocznego planu inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie na rok 2023.
34/2023 13.10.2023 r./
23.10.2023 r.
w sprawie inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
35/2023 13.10.2023 r./
16.10.2023 r.
w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2023.
36/2023 13.10.2023 r./
16.10.2023 r.
w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2023 r.
37/2023 17.10.2023 r. w spawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty do realizacji projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7, Działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne - konkurs nr FEPK.07.12-IP.01-004/23
38/2023 17.10.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty do realizacji projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7, Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe - konkurs nr FEPK.07.13-IP.01-002/23
39/2023 23.10.2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa-Gielnia w miejscowości Lipa, Gielnia”.
40/2023 25.10.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach powiatowych i gminnych
41/2023 30.10.2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku z tytułu święta przypadającego w sobotę dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli
42/2023 7.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
43/2023 8.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Egzekucji Administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
44/2023 16.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
45/2023 21.11.2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 roku z tytułu święta przypadającego w sobotę dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli
46/2023 21.11.2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 roku z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
47/2023 22.11.2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Remont pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli”.
48/2023 30.11.2023 r./
04.12.2023 r.
w sprawie powołania komisji do oceny dalszej przydatności dokumentacji przygotowanej do wyłączenia z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, która utraciła przydatność użytkową.
49/2023 13.12.2023 r./
14.12.2023 r.
w sprawie powołania komisji odbioru przedsięwzięcia pn. „Okresowy przegląd i uzupełnienie szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze Powiatu Stalowowolskiego”
50/2023 28.12.2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica”.
51/2023 28.12.2023 r./
29.12.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych położonych w Gminie Zaklików Powiat Stalowowolski na terenie obrębów ewidencyjnych : Zaklików Miasto, Irena, Łążek Zaklikowski, Nowe Baraki.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2023-01-26
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-01-26 11:31
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2024-01-08 08:20
Numer zarządzenia Data podjęcia/wejścia w życie Tytuł zarządzenia
1/2022 5.01.2022 r./ 12.01.2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli”
2/2022 11.01.2022 r./ 12.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
3/2022 13.01.2022 r./ 17.01.2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli”
4/2022 28.01.2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego
5/2022 28.01.2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu
6/2022 7.02.2022 r./ 22.02.2022 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
7/2022 7.02.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
8/2022 10.02.2022 r. / 1.02.2022 r. w sprawie scentalizowanego rozliczania podatku VAT w Powiecie Stalowowolskim
9/2022 16.02.2022 r./ 17.02.2022 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
10/2022 22.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z zasobów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
11/2022 22.02.2022 r. w sprawie powołania Zespołu reagowania na incydenty komputerowe oraz pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
12/2022 1.03.2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
13/2022 4.03.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2007 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli
14/2022 11.03.2022 r./ 14.03.2022 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
15/2022 14.03.2022 r./ 15.03.2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy i oceny formalno - prawnej dokumentacji dla zadania: „Budowa fabryki folii miedzianych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 160/2, 105, 159/1 w obr. 6 HSW w Stalowej Woli – przez SK NEXILIS POLAND Sp. z o.o. ul. Strefowa 16, 58-200 Dzierżoniów” w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
16/2022 15.03.2022 r./
16.03.2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
17/2022 16.03.2022 r./
17.03.2022 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. analizy i oceny formalno - prawnej dokumentacji dla zadania: „Budowa fabryki folii miedzianych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 160/2, 105, 159/1 w obr. 6 HSW w Stalowej Woli – przez SK NEXILIS POLAND Sp. z o.o. ul. Strefowa 16, 58-200 Dzierżoniów” w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
18/2022 24.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego własność Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy , położonego w Gminie Pysznica , na terenie obrębu ewidencyjnego Pysznica
19/2022 24.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego własność Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach , położonego w Gminie Pysznica, na terenie obrębu ewidencyjnego Pysznica.
20/2022 30.03.2022 r./ 1.04.2022 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Stalowowolskiego
21/2022 31.03.2022 r. Klauzula "zastrzeżone"
22/2022 --- Błąd techniczny w systemie
23/2022 14.04.2022 r./ 15.04.2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 75/2021 Starosty stalowowolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie stalowowolskim
24/2022 19.04.2022 r./ 20.04.2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu elektronicznej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
25/2022 28.04.2022 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek budżetowych
26/2022 4.05.2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach powiatowych i gminnych
27/2022 12.05.2022 r./ 13.05.2022 r. w sprawie przyjęcia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
28/2022 18.05.2022 r./ 19.05.2022 r. w sprawie powołania pionu ochrony informacji niejawnych
29/2022 18.05.2022 r./
19.05.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
30/2022 19.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli31/2022
31/2022 24.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
32/2022 24.05.2022 r. w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie stalowowolskim
33/2022 10.06.2022 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
34/2022 14.06.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Stalowowolskiego w stosunku do nieruchomości położonej w obr. 1-Charzewice, gm. Stalowa Wola, oznaczonej jako działka nr 1668/5 o pow. 0,3001 ha.
35/2022 23.06.2022 r./ 27.06.2022 r. w sprawie dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony
36/2022 3.08.2022 r./
4.08.2022 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na:
1. Przeliczeniu osnowy wysokościowej dla całego powiatu stalowowolskiego na państwowy układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.
2. Przeliczeniu rzędnych wysokości baz BDOT500 oraz GESUT dla wszystkich jednostek ewidencyjnych z terenu Powiatu Stalowowolskiego z układ Kronsztadt 86 na państwowy układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.”
37/2022
22.08.2022 r.
 
w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na I piętrze budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli przy ul. E. Orzeszkowej 2”
38/2022 29.08.2022 r./ 30.08.2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”
39/2022 30.08.2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2023 rok
40/2022 2.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
41/2022 6.09.2022 r./ 8.09.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 58/2020 w sprawie przyjęcia Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. (Nie podlega publikacji)
42/2022 7.09.2022 r./ 8.09.2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn.  „Rozbiórka obiektu garażowo magazynowego i budowa nowego obiektu garażowo magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”
43/2022 8.09.2022 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do jednostki wojskowej nr 3538 żołnierza rezerwy
44/2022 13.09.2022 r./ 14.09.2022 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy przygotowywaniu materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, obiegu dokumentów w sprawach rozstrzyganych przez Zarząd i sposobu przekazywania do realizacji podjętych przez Zarząd uchwał, decyzji i opinii
45/2022 25.10.2022 r./ 28.10.2022 r. w sprawie wyznaczenia osób do przeprowadzenia archiwizacji teczek spraw w systemie informatycznym do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
46/2022 26.10.2022 r./ 28.10.2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”
47/2022 27.10.2022 r./ 28.10.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
48/2022 28.10.2022 r./ 31.10.2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl –Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem od km 0+000 do km 1+646,32”
49/2022   Błąd systemu
50/2022 3.11.2022 r. w sprawie sposobu przechowywania i dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie stalowowolskim (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6)
51/2022 8.11.2022 r. w sprawie rocznego planu inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie na rok 2022.
52/2022 8.11.2022 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
53/2022 8.11.2022 r. w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2022.
54/2022 8.11.2022 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2022 r.
55/2022 16.11.2022 r./ 17.11.2022 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie żołnierza rezerwy
56/2022 18.11.2022 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Jednostki Wojskowej 3730 w Nisku,ul. Sandomierska 20 żołnierza rezerwy
57/2022 25.11.2022 r./ 28.11.2022 r. w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
58/2022 8.12.2022 r./ 12.12.2022 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Jednostki Wojskowej 3538 w Nisku, ul. Sandomierska 20 żołnierza rezerwy
59/2022 8.12.2022 r./ 12.12.2022 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Jednostki Wojskowej 3538 w Nisku, ul. Sandomierska 20 żołnierza rezerwy
60/2022 8.12.2022 r./ 12.12.2022 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Jednostki Wojskowej 3538 w Nisku, ul. Sandomierska 20 żołnierza rezerwy
61/2022 30.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych położonych w Gminie Zaklików Powiat Stalowowolski na terenie wsi - obrębów ewidencyjnych : Goliszowiec, Janiki, Kruszyna, Lipa.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2022-01-17
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-01-18 08:25
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-05-17 09:12
Numer zarządzenia       Data podjęcia/wejścia w życie Tytuł zarządzenia
1/2021 5.01.2021 r./ 7.01.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach powiatowych i gminnych
2/2021 7.01.2021 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia, udostępniania i archiwizacji zasobu w formie elektronicznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
3/2021 11.01.2021 r./ 12.01.2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
4/2021 12.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
5/2021 21.01.2021 r. / 22.01.2021 r. w sprawie określenia zasad publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego
6/2021 21.01.2021 r. / 22.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
7/2021 21.01.2021 r. / 22.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Wydziale Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
8/2021 25.01.2021 r./ 27.01.2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady udzielania w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
9/2021 27.01.2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.
10/2021 27.01.2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu
11/2021 02.02.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia, udostępniania i archiwizacji zasobu w formie elektronicznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
12/2021 3.02.2021 r./ 8.02.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Starostwie  Powiatowym w Stalowej Woli.
13/2021 9.02.2021 r. / 10.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
14/2021 -  błąd techniczny
15/2021 17.02.2021 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
16/2021 17.02.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Stalowowolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu
17/2021 17.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach,  położonego w gminie Bojanów,  na terenie obrębu ewidencyjnego Stany
18/2021 26.02.2021 r. / 1.03.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: " Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostek ewidencyjnych Stalowa Wola i Zaklików”-Etap 2
19/2021 1.03.2021 r. / 2.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
20/2021 3.03.2021 r/ / 4.03.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wypłaty ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej
21/2021 9.04.2021 r./ 15.04.2021 r. w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
22/2021 15.04.2021 r. / 22.04.2021 r. w sprawie powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu stalowowolskiego
23/2021 15.04.2021 r. / 22.04.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 44/2012 Starosty Stalowowolskiego w sprawie powołania pionu ochrony informacji niejawnych
24/2021 16.04.2021 r. / 22.04.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 27/2015 Starosty Stalowowolskiego w sprawie powołania zespołu reagowania na incydenty komputerowe oraz pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
25/2021 21.04.2021 / 22.04.2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego
26/2021 29.04.2021/15.04.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz przyjęcia tekstu jednolitego
27/2021 29.04.2021/ 15.04.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
28/2021 28.04.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Bojanów”- Etap 2
29/2021 10.05.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn.  „Budowa siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli.
30/2021 17.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. kontroli w Referacie Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
31/2021 28.05.2021 r. / 1.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
32/2021 28.05.2021 r. / 1.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
33/2021 7.06.2021 r. / 14.06.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I”
34/2021 9.06.2021 r. / 10.06.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Zaleszany”-Etap 2
35/2021 10.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Stalowowolskiego - Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli
36/2021 14.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  czasowego ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
37/2021 18.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy Radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
38/2021 24.06.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Pysznica” - Etap 2
39/2021 30.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego własność Gminy Stalowa Wola, położonego w Gminie Stalowa Wola, na terenie obrębów ewidencyjnych: Charzewice, Zasanie, Centrum, HSW, Jelnia.
40/2021 02.07.2021 r./ 23.07.2021 r. wprowadzenie procedury MDR (załącznik)
41/2021 29.07.2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
42/2021 26.08.2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2022 rok
43/2021 30.08.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 34/2021 z dnia 09.06.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Zaleszany”-Etap 2
44/2021 30.08.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli przy ul. E. Orzeszkowej 2”
45/2021 01.09.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli"
46/2021 01.09.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli”
47/2021 01.09.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”
48/2021 08.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi zarządu powiatu w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
49/2021 13.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
50/2021 14.09.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 38/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Pysznica”-Etap 2
51/2021 14.09.2021 r. w sprawie przyjęcia procedur zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego
52/2021 20.09.2021 r./ 21.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego własność Gminy Zaleszany, położonego w Gminie Zaleszany na terenie obrębów ewidencyjnych: Kotowa Wola, Obojna i Pilchów.
53/2021 20.09.2021 r./ 21.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego w Gminie Zaklików na terenie obrębu ewidencyjnego: Łążek Zaklikowski.
54/2021 --- Błąd w systemie
55/2021 22.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. informatyzacji w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
56/2021 24.09.2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego nt. „Doskonalenie realizacji procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych, osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu”.
57/2021 12.10.2021 r./ 13.10.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015R Jamnica-Zbydniów od km 5+100 do km 6+500, w m. Kotowa Wola, Zbydniów”
58/2021 13.10.2021 r./ 14.10.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 5/2021 w sprawie określenia zasad publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego.
59/2021   błąd w systemie
60/2021 19.10.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2017 w sprawie wprowadzenia centralnego rejestru umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz zasad rejestrowania i obiegu tych dokumentów
61/2021 21.10.2021 r./22.10.2021 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
62/2021 21.10.2021 r./ 22.10.2021 r. w sprawie rocznego planu inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie na rok 2021.
63/2021 19.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Wydziale Budżetu i Finansów w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
64/2021 21.10.2021 r./22.10.2021 r. w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2021.
65/2021 21.10.2021 r./22.10.2021 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2021 r.
66/2021 2.11.2021 r./3.11.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15 ”.
67/2021 4.11.2021 r./ 8.11.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski”
68/2021 15.11.2021 r./16.11.2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie powiatu stalowowolskiego wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL - 21”/ Załącznik
69/2021 3.12.2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
70/2021 15.12.2021 r./ 17.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i realizacji zadań systemu wsparcia ze strony państwa-gospodarza (Host Nation Support – HNS) przez Powiat Stalowowolski oraz powołania Punktu Kontaktowego
HNS Starosty Stalowowolskiego
71/2021 17.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
72/2021 17.12.2021 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadania związanego ze zgłoszeniami wewnętrznymi naruszeń prawa
73/2021 15.12.2021 r./ 17.12.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: "Wykonanie usługi cyfryzacji materiałów źródłowych zawartych w prowadzonym przez Starostę Stalowowolskiego powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym”
74/2021 15.12.2021 r./ 17.12.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: "Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) polegająca na wprowadzeniu zmian na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru jednostek ewidencyjnych Pysznica i Zaleszany w liczbie 1650 operatów jednostkowych w programie EWMAPA 13”
75/2021 16.12.2021 r. w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie stalowowolskim
76/2021 23.12.2021 r./ 27.12.2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego w 2022 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-01-04
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-01-04 11:51
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-01-18 08:27
Numer zarządzenia       Data podjęcia/wejścia w życie Tytuł zarządzenia
1/2020 17.01.2020 r./ 21.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
2/2020 28.01.2020 r./ 01.02.2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu
3/2020 28.01.2020 r./ 01.02.2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego
4/2020 30.01.2020 r./ 15.02.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
5/2020 30.01.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
6/2020 07.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
7/2020    

24.02.2020 r./ 25.02.2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. udostępniania zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
8/2020 02.03.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
9/2020 16.03.2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
10/2020 25.03.2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

załącznik     |    załącznik     |   załącznik    |     załącznik   |   załącznik    |  załącznik    |     załącznik    |   załącznik      |
11/2020 01.04.2020 r. /02.04.2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań w  Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w związku z wystąpieniem stanu epidemii
12/2020 03.04.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
13/2020  06.04.2020 r./
07.04.2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 10 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
14/2020 29.04.2020 r./ 30.04.2020 r. w sprawie dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych.
15/2020 30.04.2020/ 05.05.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
16/2020 11.05.2020/ 13.05.2020 w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 10/2020 Starosty Stalowowolskiego w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz Zarządzenia Nr 11/2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w związku z wystąpieniem stanu epidemii
17/2020 18.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
18/2020 21.05. 2020 r./22.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
19/2020 25.05.2020 r./27.05.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
20/2020 29.05.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
21/2020 15.06.2020r. / 16.06.2020r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Bojanów”-Etap 1
22/2020 16.06.2020 r. / 17.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
23/2020 13.07.2020 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Stalowowolskiego
24/2020 30.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
25/2020 02.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. lasów, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
26/2020 02.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
27/2020 27.07.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
28/2020 23.07.2020 r. Zarządzenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Pysznica”-Etap 1
29/2020 24.07.2020 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu stalowowolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
30/2020 06.08.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
31/2020 20.08.2020 r. /25.08.2020 r. W sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Zaleszany”-Etap 1
32/2020 24.08.2020 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych na III piętrze budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli przy ul. E. Orzeszkowej 2”
33/2020 27.08.2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2021 rok
34/2020 04.09.2020 r. W sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: " Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostek ewidencyjnych Stalowa Wola i Zaklików”-Etap 1
35/2020 - błąd techniczny
36/2020 16.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Starostwie  Powiatowym w Stalowej Woli
37/2020 14.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi rady powiatu w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
38/2020 - błąd techniczny
39/2020 15.10.2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
40/2020 16.10.2020 r. / 19.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023 roku
41/2020 21.10.2020 r. /23.10.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
42/2020 21.10.2020 r. /23.10.2020 r. w sprawie rocznego planu inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie na rok 2020
43/2020 21.10.2020 r. /23.10.2020 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
44/2020 21.10.2020 r./ 23.10.2020 r. w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2020.
45/2020 21.10.2020 r. /23.10.2020 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2020 r.
46/2020 9.11.2020r. / 10.11.2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
47/2020 17.11.2020/18.11.2020 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice”
48/2020 - błąd techniczny
49/2020 18.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
50/2020 18.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy  ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
51/2020 23.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
52/2020 - błąd techniczny
53/2020 30.11.2020 r. / 01.12.2020 r. w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 46/2020 z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
54/2020 02.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
55/2020 08.12.2020 r. / 09.12.2020 r. w sprawie scentalizowanego rozliczania podatku VAT w Powiecie Stalowowolskim

Proceduta VAT   |   Zał 3   |   Zał 4   |   Zał 5
56/2020 09.12.2020 r. / 10.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
57/2020 14.12.2020 r. / 15.12.2020 r.  w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: „Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków powiatu stalowowolskiego – wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków (część opisowa ),oraz przygotowanie zawiadomień o zmianach właściwych organów podatkowych, wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych, jednostek statystyki publicznej, podmiotów ewidencyjnych”
58/2020 14.12.2020 r. / 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
59/2020 17.12.2020 r./23.12.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
60/2020 29.12.2020 r. / 04.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminie Radomyśl nad Sanem, na terenie obrębów ewidencyjnych:
- Radomyśl nad Sanem, Chwałowice, Zalesie, Pniów, Kępa Rzeczycka – Gmina Radomyśl nad Sanem
61/2020 - błąd techniczny
62/2020 30.12.2020 r./ 07.01.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2020-11-19 15:15
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-01-18 08:27
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 29 maja 2024r. 04:38:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.