Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Deklaracja dostępności
Wstęp
Powiat Stalowowolski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP Powiatu Stalowowolskiego.

Data publikacji: 2020-10-22
Data dokonania przeglądu: 2024-02-02
BIP jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia i sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22. Aktualizacja: 2024-02-02.


Deklarację sporządzono na podstawie wewnętrznej analizy w zakresie spełnienia wymogów dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, dokonywanej podczas posiedzeń Zespołu ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz po konsultacjach z dostawcą oprogramowania.

Skróty klawiaturowe
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli:
Krzysztof Żminda Sekretarz Powiatu, org@stalowowolski.pl, 15 643 36 07, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola

Zespół do spraw dostępności:
1) Łukasz Lebioda – p.o. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 15 643 36 06, mienie@stalowowolski.pl – sprawy architektoniczne
2) Krzysztof Zdun – Informatyk urzędu, 15 643 36 01, infor@stalowowolski.pl – sprawy dostępności cyfrowej
3) Tomasz Wosk - Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 15 643 36 98 –  sprawy dostępności strony internetowej
4) Magdalena Sołtys- Kurek – Inspektor Ochrony Danych, 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl – sprawy ochrony danych osobowych


Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /5nux6c28xs/SkrytkaESP, tradycyjnie pocztą lub kurierem, osobiście w siedzibie urzędu. W celu uzyskania informacji można również kontaktować się telefonicznie oraz e-mailem.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli obowiązuje zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Stalowowolskiego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

Dostępność architektoniczna
1. W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli zapewniono częściowo, aby przestrzenie komunikacyjne w budynku były wolne od barier architektonicznych m.in. poprzez:
a) możliwość wejścia do windy z zewnątrz budynku,
b) brak progów w drzwiach wejściowych i w większości drzwi wewnętrznych,
c) możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim:
- przez główne drzwi wejściowe,
- do pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- do Kancelarii Ogólnej,
- do większości pomieszczeń I piętra,
- do niektórych pomieszczeń II piętra,
- do niektórych pomieszczeń III piętra,
- do niektórych pomieszczeń IV piętra;
d) możliwość poruszania się pomiędzy piętrami windą,
e) dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze, II i IV piętrze,
f) możliwość poruszania się po korytarzach wózkiem inwalidzkim na każdym piętrze,
2. Nie ma zamontowanych poręczy przy ścianach.
3. Na parkingu Starostwa Powiatowego wyznaczono 1 miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim do budynku urzędu poprzez bramę, przy furtce znajdują się progi (schody).
4. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela pracownik urzędu.

Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.
Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.Załączniki:

Deklaracja dostępności Plik pdf 435.48 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-10-18
Publikujący Administrator BIP - administrator 2021-03-31 14:39
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2024-02-02 09:26
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 23 czerwca 2024r. 17:34:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.