Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).
 2. Zarządzenie nr 27/2022 Starosty Stalowowolskiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
Informacje ogólne
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1) udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego lub w portalu danych https://dane.gov.pl/pl lub w innym systemie teleinformatycznym używanym Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli;
2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się do podmiotu zobowiązanego w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:
1) nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
2) są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
4) są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
skrytka ePUAP: /5nux6c28xs/SkrytkaESP

Informacja o wysokości opłat
Informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania udostępnia się lub przekazuje bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, a także na zasadach określonych w zarządzeniu nr 27/2022 Starosty Stalowowolskiego z dnia 12 maja 2022 r.
Koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków, mogą obejmować:
 1. ponadnormatywny czas pracy pracownika lub konieczność zawarcia umowy generującej dodatkowe koszty po stronie Powiatu,
 2. dodatkowy zakup urządzeń, w tym nośników informatycznych, koniecznych do udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,
 3. czynności związane z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa generujące dodatkowe koszty po stronie Powiatu,
 4. konieczność dodatkowego zakupu materiałów biurowych,
 5. podjęcie innych niezbędnych działań generujących dodatkowe koszty dla Powiatu.
Opłata jest sumą wszystkich kosztów ujętych kosztorysie przygotowanym przez pracownika rozpatrującego wniosek. Nie nalicza się opłat przy udostępnianiu danych o wysokiej wartości, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641). Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Użytkownik, który wykorzystuje informację sektora publicznego zobowiązany jest do poinformowania:
 1. o źródle informacji sektora publicznego poprzez podanie nazwy urzędu „Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli”,
 2. o czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego poprzez podanie daty,
 3. w przypadku przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych o modyfikacji poprzez podanie wzmianki, że „informacja została zmodyfikowana w trakcie przetworzenia”,
 4. o zakresie odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego poprzez podanie wzmianki,
  że „Powiat Stalowowolski nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość informacji sektora publicznego ponownie wykorzystanej”;
W przypadku, gdy treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji zgodnie z wytycznymi powyżej.

Powiat Stalowowolski nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość mających w całości lub w części cechy informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, które zostały udostępnione jako pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zawierające lub stanowiące dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane zanonimizowane, chyba że:
 1. istnieje przepis prawa zezwalający na ich udostępnienie lub
 2. osoba, której dane te dotyczą wyraziła zgodę na takie przekazanie lub
 3. po przeanalizowaniu informacji uznane zostanie, że dotyczą osób pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem tych funkcji i obejmują kategorię danych, która może podlegać udostępnieniu;
Warunki ponownego wykorzystywania w odniesieniu do informacji sektora publicznego, które nie są udostępnianie w BIP lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone, stanowią ofertę zawierającą te warunki lub informację. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego uważa się za przyjęcie przez użytkownika w/w oferty.
 
Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie, z wyjątkiem wniosku dotyczącego umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego:
1) przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
3) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
4) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
5) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji:
 1. rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub
 2. w przypadku, gdy nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641).

W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, albo w przypadku odmowy ze względu na objęcie informacji sektora publicznego prawami własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawami własności przemysłowej podlegającymi ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw.
Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
dla wnioskodawcy o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Stalowowolski z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych: rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Odbiorcy danych: podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku
  z serwisem systemów informatycznych wykorzystywanych do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
 2. Dane będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w instrukcji kancelaryjnej
  i archiwalnej tj. przez minimum 5 lat.
 3. Ma Pan/i prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00
 1. Podanie danych w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy na podstawie przepisów prawa jest konieczne. W pozostałych przypadkach dane mogą być zbierane na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody, która może być w dowolnym momencie wycofana.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2022-05-16
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-05-16 14:55
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-04-19 08:48
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 27 maja 2024r. 14:04:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.