Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z:
- ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.741 z późn. zm.) – wykonywaniem zadań starosty jako organu ochrony środowiska właściwego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz jako organu administracji geologicznej właściwego w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
- ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1064 z późn. zm.) – wykonywaniem zadań starosty jako organu administracji geologicznej,
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – prowadzeniem postępowania administracyjnego.
 1. Odbiorcy danych:
- podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku z serwisem systemów informatycznych,
- strony postępowań ujęte w wykazie w aktach sprawy,
- podmioty publiczne/organy, którym udostępnia się dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 2. Ma Pan/i prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00;
 1. Podanie danych niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych na podstawie przepisów prawa jest konieczne.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-10-18
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-10-18 14:14
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-10-18 14:15
Inspektor ochrony danych (IOD)
Magdalena SOŁTYS-KUREK
tel. 15 643 36 35
e-mail: abi@stalowowolski.pl
pok. 103 I piętro

Osoby, których dane osobowe przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz przysługujących im praw.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:35
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:41
Co to jest RODO?
RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, adres siedziby: ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola. Administratorem może być również, w zależności od rodzaju spraw, Powiat Stalowowolski, Rada Powiatu lub Zarząd Powiatu.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Zbieranie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbywa się w następujących celach:
1. Realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków, zadań wynikających z przepisów prawa m.in. z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, komunikacji i transportu, w tym transportu zbiorowego, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, edukacji publicznej, kultury i sportu, ochrony praw konsumenta, obronności, prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej, promocji, zamówień publicznych, edukacji prawnej i prowadzeniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

2. Realizacji umów i działań niezbędnych do zawarcia umowy.

3. Realizacji zadań w interesie publicznym, wynikających ze sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w przepisach prawa.

4. Zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także odbywania praktyk i staży.

5. Wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń finansowo-księgowych.

6. Prowadzenia ewidencji i rejestrów wynikających z przepisów prawa, także w systemach informatycznych.

7. Realizacji zamówień publicznych.

8. Prowadzenia monitoringu ze względu na ochronę mienia.

9. Przeprowadzania konkursów, organizacji imprez, wydruku materiałów promocyjnych, prowadzenia strony internetowej.

10. Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

11. Archiwizacji.

12. Prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w systemie informatycznym (tworzony jest zbiór interesantów).

Więcej informacji po rozwinięciu artykułu...

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:55
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-10-20 08:41
1. Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja przepisów prawa na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz przepisów szczególnych – art. 30 ust. 5 i 5aa Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

2. Odbiorcy danych: podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku z serwisem systemów informatycznych wykorzystywanych do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, strony postępowania.

3. Dane będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

4.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 RODO -
W związku z art. 84 aa Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (tj. uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle pozyskania danych), przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
d)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00

5.    Podanie danych niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych na podstawie przepisów prawa jest konieczne. Ich niepodanie może wpłynąć na wynik postępowania administracyjnego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:59
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 15:05
Udostępnianie danych z rejestrów publicznych podmiotom publicznym lub podmiotom realizujących zadania publiczne odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 29). Format i sposób udostępnienia zależny jest od sposobu prowadzenia rejestru publicznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) rejestr publiczny jest to: rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.
Wniosek do pobrania (kliknij, aby pobrać formularz)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 15:03
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 24 października 2021r. 03:59:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.