Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
1.    Administratorami danych osobowych są:
1)    Powiat Stalowowolski z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, reprezentowany przez Starostę Stalowowolskiego (adres: ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09,  e-mail: powiat@stalowowolski.pl),
2)    Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stalowej Woli, działający w strukturze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (adres: ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 36 60, rzecznik@stalowowolski.pl).

Starosta Stalowowolski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stalowej Woli wspólnie realizują ustawowy cel ochrony praw konsumentów na podstawie art. 26 RODO i zawartego Porozumienia w sprawie uzgodnienia współadministrowania, którego treść znajduje się w załączniku poniżej.

2.    Punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą jest inspektor ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl.

3.    Celami przetwarzania danych osobowych są:
- realizacja obowiązku prawnego wynikająca w szczególności z: ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz z innych ustaw i przepisów wykonawczych,
- archiwizacja akt spraw,
- rejestracja pism przychodzących i wychodzących oraz prowadzenia obiegu dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną;
 
4.    Odbiorcami danych, poza organami publicznymi prowadzącymi konkretne postępowanie, są podmioty upoważnione z mocy prawa, w szczególności:
- strony postępowania,
- podmioty serwisujące system informatyczny służący do elektronicznego obiegu dokumentacji,
- organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
- podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.

5.    Dane będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w zależności od rodzaju dokumentacji – m.in. od 10 lat w przypadku postępowań w zakresie praw konsumenckich, do lat 25 w Archiwum Zakładowym urzędu w przypadku materiałów archiwalnych.  
 
6.    Dane nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych przysługują prawa do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych na podstawie przepisów prawa jest obligatoryjne. Ich zakres został określony w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych. Przede wszystkim jest Pan/i zobowiązany/a do podania takich danych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Niewskazanie danych wskazanych wymogami prawa skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2023-03-10
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-03-10 12:32
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-03-10 13:26
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W STALOWEJ WOLI

1.    Podmioty, jednostki, osoby fizyczne, osoby prawne, organy publiczne, którym udostępnia się dane osobowe w uzasadnionych przypadkach na podstawie przepisów prawa lub w związku z interesem publicznym.
2.    Strony trzecie wykazujące prawny interes np. w celu dochodzenia roszczeń.
3.    Podmioty, którym powierzono dane (wykonują zadania na zlecenie Starosty Stalowowolskiego lub Powiatu Stalowowolskiego):

1) ETOB-RES ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów –
dane pracownicze w przypadku prac serwisowych w związku z obsługą systemu informatycznego;

2) Fundacja MASZ PRAWO ul. Wyspiańskiego 4/82 39-400 Tarnobrzeg –
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej;

3) Teroplan S.A. ul. Klucznikowska 1, 32-600 Oświęcim –
prace serwisowe w związku z użytkowaniem programu do realizacji zadań z zakresu nadawania uprawnień diagnostom oraz  wydawania licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

4) IDEO Sp. z o.o.ul. NAD PRZYRWĄ 13 35-234 Rzeszów -
hosting w związku z prowadzeniem bip.stalowowolski.pl oraz korzystaniem z poczty elektronicznej @stalowowolski.pl

5) PWPW Warszawa S.A ul. Sanguszki 1 00-222 Warszawa -
obsługa modułu POJAZD i KIEROWCA, Portalu Starosty, wytworzenie i dostawa dokumentów z zakresu komunikacji;

6) VULCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław –
zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski;

7) GEOBID spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 11, 40-844 -
wykonywanie usług serwisowych związanych ze wsparciem i automatyczną aktualizacją Geoportalu i wdrożonych modułów internetowych, aktualizacja bazy danych EGIB (ewidencji gruntów i budynków);

8) NEFENI Sp. z o.o., ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań -
opieka serwisowa nad programem do elektronicznego zarządzania dokumentacją;

9) QNT Systemy Informatyczne z siedzibą w Zabrzu 41-800, przy ulicy Knurowskiej 19 -
obsługa serwisowa i udostępnienie przestrzeni dyskowej „VAT Integra”;

10) Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 4, 03-741 Warszawa -
usługa tłumacza migowego online;

11) ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Aleja Rejtana 55 35-326 Rzeszów -
udzielenie licencji na korzystanie z systemu publikowania informacji w postaci baz danych BIP, wynajem infrastruktury informatycznej, hosting strony i BIP;

12) PKS S.A. w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30 37-450 Stalowa Wola -
akta postępowań prowadzonych w trybie art. 130 a Ustawy – Prawo o drogowym; dane właścicieli pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy – Prawo o drogowym;

13) InfoSoftware Polska Sp. z o.o. Szczepańcowa ul. Przemysłowa 5a 38-457
opieka serwisowa nad oprogramowaniem do systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji;

14) LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Toszecka 101
powiadamianie sms o wizycie w związku rejestracją w systemie kolejkowym w Wydziale Komunikacji;

15) DSSS Sp. z o.o. K. ul. Strzelecka 20C/2 62-045 Pniewy
udostępnienie platformy do transmisji Sesji i transkrypcji;

16) Simple7 Sp. z o.o. ul. Ołowiana 2, 85-461 Bydgoszcz
przechowywanie danych na serwerze i wsparcie techniczne aplikacji do zgłoszeń naruszeń prawa;

17) Asseco Data Systems S.A. ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

18) Royal Print, ul. Uniejowska 6/5a, 01-485 Warszawa
uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2023-01-02
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-01-02 10:29
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2024-05-21 14:45
1.    Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
3.    Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych tj. archiwizacja dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej oraz prowadzenie Archiwum Zakładowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO oraz art. 10 RODO.
4.    Odbiorcy danych: podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku z serwisem systemów informatycznych wykorzystywanych do elektronicznego zarządzania dokumentacją archiwalną w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
5.    Dane przechowywane są zgodnie z okresem wskazanym kategorią archiwalną na podstawie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej:
1)    kat. A - materiały archiwalne przechowywane przez 25 lat w Archiwum Zakładowym, następnie w archiwum państwowym,
2)    kat. B - materiały przetwarzane zgodnie ze wskazaną przy kategorii liczbą lat np.
a)    kat. B10 – przez 10 lat,
b)    kat. B5 – przez 5 lat;
3)    kat. BE - materiał podlega ekspertyzie czy zostanie przekwalifikowany na materiały archiwalne lub zostanie wybrakowany;
6.    Ma Pan/i prawo:
1)    dostępu do treści swoich danych,
2)    w przypadkach wymienionych w RODO do ograniczenia przetwarzania danych,
3)    do sprostowania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wskażą inaczej,
4)    w przypadkach wymienionych w RODO do usunięcia danych osobowych, chyba że przepisy prawa wskażą inaczej,
5)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00;

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2022-05-16
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-05-16 14:01
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-05-16 14:03
1.    Przetwarzania danych osobowych dokonuje się zgodnie z:
1)    rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej RODO,
2)    ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
3)    aktami wewnętrznymi regulującymi przetwarzanie danych osobowych obowiązującymi w urzędzie.
2.  Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
3.    Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 11 Zarządzenia nr 71/2021 Starosty Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
4.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem jest Starosta Stalowowolski.   
5.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl   
6.    Cele przetwarzania danych osobowych:
1)    realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z dyrektywą,
2)    realizacja postanowień niniejszego regulaminu,
3)    archiwizacyjne.
7.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1)    dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.),
2)    przepisy prawa krajowego mające zastosowanie przy rozpatrywaniu zgłoszeń,
3)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8.    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty publiczne uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub podmioty prywatne, którym powierzono dane na podstawie umowy w związku ze wsparciem aplikacji www do obsługi zgłoszeń.
9.    Zgłaszającemu przysługują prawa:
1)    dostępu do treści swoich danych,
2)    sprostowania swoich danych osobowych,
3)    w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
4)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul.Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00.
10.    Innym osobom niż zgłaszający, których dane osobowe są przetwarzane w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia, przysługują prawa, z zachowaniem przepisów ust. 3:
1)    dostępu do treści swoich danych,
2)    sprostowania swoich danych osobowych,
3)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00.
11.    Podanie danych ujętych w formularzu zgłoszenia jest obowiązkowe. W przypadku ich niepodania zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-12-29
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-12-29 12:59
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-12-29 13:01
 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z:
- ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.741 z późn. zm.) – wykonywaniem zadań starosty jako organu ochrony środowiska właściwego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz jako organu administracji geologicznej właściwego w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
- ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1064 z późn. zm.) – wykonywaniem zadań starosty jako organu administracji geologicznej,
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – prowadzeniem postępowania administracyjnego.
 1. Odbiorcy danych:
- podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku z serwisem systemów informatycznych,
- strony postępowań ujęte w wykazie w aktach sprawy,
- podmioty publiczne/organy, którym udostępnia się dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 2. Ma Pan/i prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00;
 1. Podanie danych niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych na podstawie przepisów prawa jest konieczne.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-10-18
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-10-18 14:14
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-10-18 14:15
Inspektor ochrony danych (IOD)
Magdalena SOŁTYS-KUREK
tel. 15 643 36 35
e-mail: abi@stalowowolski.pl
pok. 103 I piętro

Osoby, których dane osobowe przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz przysługujących im praw.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:35
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:41
1. Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja przepisów prawa na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz przepisów szczególnych – art. 30 ust. 5 i 5aa Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

2. Odbiorcy danych: podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku z serwisem systemów informatycznych wykorzystywanych do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, strony postępowania.

3. Dane będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

4.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 RODO -
W związku z art. 84 aa Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (tj. uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle pozyskania danych), przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
d)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00

5.    Podanie danych niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych na podstawie przepisów prawa jest konieczne. Ich niepodanie może wpłynąć na wynik postępowania administracyjnego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:59
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 15:05
Udostępnianie danych z rejestrów publicznych podmiotom publicznym lub podmiotom realizujących zadania publiczne odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 29). Format i sposób udostępnienia zależny jest od sposobu prowadzenia rejestru publicznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) rejestr publiczny jest to: rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.
Wniosek do pobrania (kliknij, aby pobrać formularz)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 15:03
Co to jest RODO?
RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, adres siedziby: ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola. Administratorem może być również, w zależności od rodzaju spraw, Powiat Stalowowolski, Rada Powiatu lub Zarząd Powiatu.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Zbieranie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbywa się w następujących celach:
1. Realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków, zadań wynikających z przepisów prawa m.in. z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, komunikacji i transportu, w tym transportu zbiorowego, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, edukacji publicznej, kultury i sportu, ochrony praw konsumenta, obronności, prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej, promocji, zamówień publicznych, edukacji prawnej i prowadzeniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

2. Realizacji umów i działań niezbędnych do zawarcia umowy.

3. Realizacji zadań w interesie publicznym, wynikających ze sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w przepisach prawa.

4. Zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także odbywania praktyk i staży.

5. Wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń finansowo-księgowych.

6. Prowadzenia ewidencji i rejestrów wynikających z przepisów prawa, także w systemach informatycznych.

7. Realizacji zamówień publicznych.

8. Prowadzenia monitoringu ze względu na ochronę mienia.

9. Przeprowadzania konkursów, organizacji imprez, wydruku materiałów promocyjnych, prowadzenia strony internetowej.

10. Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

11. Archiwizacji.

12. Prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w systemie informatycznym (tworzony jest zbiór interesantów).

Więcej informacji po rozwinięciu artykułu...

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:55
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-04-06 09:42
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 14:10:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.