Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Numer uchwały          Data podjęcia Tytuł Wyniki głosowań
I/1/2018 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego  
I/2/2018 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Stalowowolskiego  
I/3/2018 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Stalowowolskiego  
I/4/2018 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego   
I/5/2018 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
II/6/2018 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego Głosowanie
II/7/2018 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego Głosowanie
II/8/2018 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego. Głosowanie
II/9/2018 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok Głosowanie
II/10/2018 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę
Starosty  Stalowowolskiego
Głosowanie
III/11/2018 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego. Głosowanie
III/12/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. Głosowanie
III/13/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli. Głosowanie
III/14/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi  Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli. Głosowanie
III/15/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r. Głosowanie
III/16/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie  ustanowienia oraz określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Powiatu Stalowowolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Głosowanie
III/17/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród  sportowych i wyróżnień Powiatu Stalowowolskiego  dla osób fizycznych za uzyskanie wybitnych  wyników sportowych oraz za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej. Głosowanie
III/18/2018 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. Głosowanie
III/19/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn.  „Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Głosowanie
III/20/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. -
III/21/2018 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji. Głosowanie
III/22/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. Głosowanie
III/24/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku Głosowanie
IV/25/2018 19 stycznia 2018 r. Uchwała budżetowa na 2019 rok. Głosowanie
IV/26/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 Głosowanie
IV/27/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok Głosowanie
V/28/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok. Głosowanie
V/29/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli. Głosowanie
V/30/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a. Głosowanie
V/31/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8. Głosowanie
V/32/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej  pierwszego posiedzenia. Głosowanie
V/33/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej  pierwszego posiedzenia. Głosowanie
V/34/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim pt. „Porozumienie w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku” Głosowanie
V/35/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Głosowanie
V/36/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. Głosowanie
V/37/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok Głosowanie
V/38/2019 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku Głosowanie
VI/39/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli nadanego Uchwałą Nr XXXV/250/13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 września 2013 r. Głosowanie
VI/40/2019 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu części powierzchni dachu oraz pomieszczenia na IV piętrze o powierzchni 17,24 m2 w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. Głosowanie
VI/41/2019 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia z Gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi powiatowej nr 2502R – ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli. Głosowanie
VI/42/2019 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/273/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia. Głosowanie
VI/43/2019 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/273/2013 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stalowej Woli Głosowanie
VI/44/2019 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. Głosowanie
VI/45/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. Głosowanie
VI/46/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Głosowanie
VI/47/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im.  Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. Głosowanie
VI/48/2019 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/165/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie połączenia w zespół placówek kształcenia ustawicznego: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli oraz nadania zespołowi placówek kształcenia ustawicznego nazwy w brzmieniu: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. Głosowanie
VI/49/2019 27 marca 2019 r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoła Policealna dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego do przepisów ustawy Prawo oświatowe. Głosowanie
VI/50/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok Głosowanie
VI/51/2019 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Głosowanie
VI/52/2019 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet Radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego Głosowanie
VII/53/2019 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 roku Głosowanie
VII/54/2019 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Stalowowolskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r. Głosowanie
VII/55/2019 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok Głosowanie
VII/56/2019 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 Głosowanie
VIII/57/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. Głosowanie
VIII/58/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2018. Głosowanie
VIII/59/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2018. Głosowanie
VIII/60/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia. Głosowanie
VIII/61/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zabezpieczenia  wkładu własnego do realizacji projektu pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Głosowanie
VIII/62/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Głosowanie
VIII/63/2019 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. Głosowanie
VIII/64/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli
Głosowanie
VIII/65/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SP ZZOZ
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Głosowanie
VIII/66/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2018 rok Głosowanie
VIII/67/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2018 rok Głosowanie
VIII/68/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok Głosowanie
VIII/69/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 Głosowanie
IX/70/2019 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu Głosowanie
IX/71/2019 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku Głosowanie
IX/72/2019 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok Głosowanie
IX/73/2019 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 Głosowanie
IX/74/2019 13 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Stalowowolskiego Głosowanie
X/75/2019 6 września 2019 r. w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego” Głosowanie
X/76/2019 6 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Stalowowolski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego. Głosowanie
X/77/2019 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Stalowowolski. Głosowanie
X/78/2019 6 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Stalowowolski. Głosowanie
X/79/2019 6 września 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Stalowowolski Głosowanie
XI/80/2019 19 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych” w ramach Programu Erasmus+ Głosowanie
XI/81/2019 19 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Innowacyjna szkoła we wspólnej Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Głosowanie
XI/82/2019 19 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Nasza szansa to praktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Głosowanie
XI/83/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli Głosowanie
XI/84/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli Głosowanie
XI/85/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Głosowanie
XI/86/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli Głosowanie
XI/87/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli Głosowanie
XI/88/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli Głosowanie
XI/89/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Głosowanie
XI/90/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli Głosowanie
XI/91/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Głosowanie
XI/92/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Głosowanie
XI/93/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli Głosowanie
XI/94/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 8 Specjalnego im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli Głosowanie
XI/95/2019 19 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli Głosowanie
XI/96/2019 19 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/262/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski Głosowanie
XI/97/2019 19 września 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski Głosowanie
XI/98/2019 19 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 2294/6 obręb 0003 Centrum w Stalowej Woli w celu montażu światłowodu. Głosowanie
XI/99/2019 19 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. Głosowanie
XI/100/2019 19 września 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród Głosowanie
XI/101/2019 19 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok Głosowanie
XI/102/2019 19 września 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji mieszkańca Stalowej Woli Głosowanie
XII/103/2019 29 października 2019 r. Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Głosowanie
XII/104/2019 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok Głosowanie
XII/105/2019 29 października 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 Głosowanie
XII/106/2019 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy Głosowanie
XII/107/2019 29 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Głosowanie
XII/108/2019 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2020 rok na realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej Głosowanie
XIII/109/2019 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok Głosowanie
XIII/110/2019 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 Głosowanie
XIV/111/2019 16 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Powiatu Stalowowolskiego na rok 2020. Głosowanie
XIV/112/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033 Głosowanie
XIV/113/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród Głosowanie
XIV/114/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów Głosowanie
XIV/115/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2020 r. Głosowanie
XIV/116/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego Głosowanie
XIV/117/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu części nieruchomości w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 Głosowanie
XIV/118/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim pt. „Porozumienie w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku”. Głosowanie
XIV/119/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok Głosowanie
XIV/120/2019 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli Głosowanie
XIV/121/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy Głosowanie
XIV/122/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok Głosowanie
XV/123/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu lokalu biurowego w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. Głosowanie
XV/124/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8. Głosowanie
XV/125/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a. Głosowanie
XV/126/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głosowanie
XV/127/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (VI)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. Głosowanie
XV/128/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok Głosowanie
XVI/129/2020 08 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. Głosowanie
XVI/130/2020 08 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Głosowanie
XVI/131/2020 08 maja 2020 r. w sprawie założenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli Głosowanie
XVI/132/2020 08 maja 2020 r. w sprawie założenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Głosowanie
XVI/133/2020 08 maja 2020 r. w sprawie założenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli Głosowanie
XVI/134/2020 08 maja 2020 r. w sprawie założenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Głosowanie
XVI/135/2020 08 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli Głosowanie
XVI/136/2020 08 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Głosowanie
XVI/137/2020 08 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji mieszkańca Stalowej Woli Głosowanie
XVI/138/2020 08 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok Głosowanie
XVI/139/2020 08 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033 Głosowanie
XVII/140/2020 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. Głosowanie
XVII/141/2020 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2019. Głosowanie
XVII/142/2020 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2019. Głosowanie
XVII/143/2020 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Stalowowolskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r. Głosowanie
XVII/144/2020 25 czerwca 2020 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Głosowanie

Wyniki Kandydatura Radnego
Wyniki Kandydatura Radnego
XVII/145/2020 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok Głosowanie
XVII/146/2020 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033 Głosowanie
XVIII/147/2020 16 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Głosowanie
XVIII/148/2020 16 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części dachu budynku położonego na działce o nr ewidencyjnym 2294/6 obręb 0003 Centrum w Stalowej Woli w celu montażu urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej Głosowanie
XVIII/149/2020 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok Głosowanie
XVIII/150/2020 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2020 – 2035
Głosowanie
XVIII/151/2020 16 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu Głosowanie
XVIII/152/2020 16 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu Głosowanie
XIX/153/2020 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Stalowowolskiego prawa własności nieruchomości gruntowych będących własnością gminy Zaleszany Głosowanie
XIX/154/2020 23 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz  przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji  tych zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski Głosowanie
XIX/155/2020 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Głosowanie
XIX/156/2020 23 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku Głosowanie
XIX/157/2020 23 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku Głosowanie
XIX/158/2020 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok Głosowanie
XIX/159/2020 23 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy Głosowanie
XX/160/2020 26 października 2020 r. Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Głosowanie
XX/161/2020 26 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/144/2000 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stalowowolskiego Głosowanie
XX/162/2020 26 października 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Mobilność kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Głosowanie
XX/163/2020 26 października 2020 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu jednostce organizacyjnej Powiatu Stalowowolskiego Głosowanie
XX/164/2020 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok Głosowanie
XX/165/2020 26 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku Głosowanie
XXI/166/2020 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. Głosowanie
XXI/167/2020 30 listopada 2020 r. w sprawie: aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego” Głosowanie
XXI/168/2020 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok Głosowanie
XXI/169/2020 30 listopada 2020 r. uchylająca Uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XX/161/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XI/144/2000 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stalowowolskiego Głosowanie
XXI/170/2020 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2035 Głosowanie
XXI/171/2020 30 listopada 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok na realizację inwestycji i remontów Głosowanie
XXI/172/2020 30 listopada 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Głosowanie
XXII/173/2020 08 grudnia 2020 r. Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stalowowolskiego Głosowanie tajne
XXII/174/2020 08 grudnia 2020 r. Uchwała Nr XXII/174/ 2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 08 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Głosowanie
XXII/175/2020 08 grudnia 2020 r. Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok Głosowanie
XXII/176/2020 08 grudnia 2020 r. Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 08 grudnia 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Głosowanie
XXIII/177/2020 15 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Powiatu Stalowowolskiego na rok 2021 Nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. Głosowanie
XXIII/178/2020 15 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035 Głosowanie
XXIII/179/2020 15 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok Głosowanie
XXIII/180/2020 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli Głosowanie
XXIII/181/2020 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2021 r. Głosowanie
XXIII/182/2020 15 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenia zwołania jej pierwszego posiedzenia Głosowanie
XXIII/183/2020 15 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli Głosowanie
XXIII/184/2020 15 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego Głosowanie
XXIII/185/2020 15 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy Głosowanie
XXIII/186/2020 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku  z usuwaniem pojazdów Głosowanie
XXIV/187/2020 22 grudnia 2020 r. Uchwała Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok Głosowanie
XXIV/188/2020 22 grudnia 2020 r. Uchwała Nr XXIV/188/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 Głosowanie
XXIV/189/2020 22 grudnia 2020 r. Uchwała Nr XXIV/189/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji Głosowanie
XXV/190/2021 25 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego Głosowanie
XXV/191/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8. Głosowanie
XXV/192/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a. Głosowanie
XXV/193/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli z siedzibą ul. Stanisława Staszica 5 i likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stalowej Woli. Głosowanie
XXV/194/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok Głosowanie
XXV/195/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035 Głosowanie
XXV/196/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (VI)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Głosowanie
XXV/197/2021 25 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (VII)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. Głosowanie
XXVI/198/2021 18 marca 2021 r. w sprawie: aktualizacji Uchwały Nr X/77/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Stalowowolski. Głosowanie
XXVI/199/2021 18 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Stalowowolskiego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Pysznica, obr. 0003 Jastkowice, nr ewid. 1915/2 o pow. 0,0064 ha Głosowanie
XXVI/200/2021 18 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok Głosowanie
XXVI/201/2021 18 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035 Głosowanie
XXVI/202/2021 18 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. Głosowanie
XXVI/203/2021 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Na Lata  2021-2025”

Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Na Lata  2021-2025
Głosowanie
XXVI/204/2021 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli Głosowanie
XXVI/205/2021 18 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku Głosowanie
XXVII/206/2021 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym czterech ambulansów wraz z wyposażeniem Głosowanie
XXVII/207/2021 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części pomieszczeń w budynku szpitala Głosowanie
XXVII/208/2021 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2021 – 2025.

PROGRAM
Głosowanie
XXVII/209/2021 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2021-2023.

PROGRAM
Głosowanie
XXVII/210/2021 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2021 – 2025.

PROGRAM
Głosowanie
XXVII/211/2021 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2030.


PROGRAM
Głosowanie
XXVII/212/2021 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok Głosowanie
XXVII/213/2021 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035 Głosowanie
XXVIII/214/2021 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. Głosowanie
XXVIII/215/2021 16 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2020. Głosowanie
XXVIII/216/2021 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2020. Głosowanie
XXVIII/217/2021 16 czerwca 2021 r. w sprawie przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania prowadzenia Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli Głosowanie
XXVIII/218/2021 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim pt. „Porozumienie w sprawie powierzenia  wykonania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku” Głosowanie
XXVIII/219/2021 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035 Głosowanie
XXVIII/220/2021 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie stalowowolskim na lata 2021-2025”

Załącznik - Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie stalowowolskim na lata 2021-2025
Głosowanie
XXVIII/221/2021 16 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „30 + Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. Głosowanie
XXVIII/222/2021 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok Głosowanie
XXVIII/223/2021 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku Głosowanie
XXVIII/224/2021 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu Głosowanie
XXIX/225/2021 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok Głosowanie
XXIX/226/2021 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035 Głosowanie
XXIX/227/2021 8 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego Głosowanie
XXX/228/2021 25 sierpnia 2021 r. dotycząca zmiany Uchwały nr XXVIII/221/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „30+Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Głosowanie
XXX/229/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym pomieszczenia w budynku szpitala. Głosowanie
XXX/230/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w nieodpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym części pomieszczeń poddasza i dachu budynku szpitala Głosowanie
XXX/231/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok Głosowanie
XXX/232/2021 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035 Głosowanie
XXXI/233/2021 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Stalowowolskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące Głosowanie
XXXI/234/2021 27 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród. Głosowanie
XXXI/235/2021 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Ekonomik w Europie”,  w ramach Programu Erasmus+. Głosowanie
XXXI/236/2021 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Szkolenie - Niekonwencjonalne metody nauczania”,  w ramach Programu Erasmus+. Głosowanie
XXXI/237/2021 27 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. Głosowanie
XXXI/238/2021 27 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Stalowowolskiego. Głosowanie
XXXI/239/2021 27 września 2021 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2022. Głosowanie
XXXI/240/2021 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok Głosowanie
XXXI/241/2021 27 września 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035
 
Głosowanie

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2020-11-10
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2020-11-11 09:26
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-09-29 13:37
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 24 października 2021r. 05:44:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.