Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Geolog Powiatowy

Do zadań Geologa Powiatowego należy w szczególności:
 • wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą udokumentowanych na obszarze do 2ha i wydobyciu rocznym poniżej 20000 m3,, bez użycia materiałów wybuchowych,
 • ustalenie formy i wielkości zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z interesem państwa lub szczególnie ważnym interesem publicznym, związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją,
 • odmowa udzielenia koncesji,
 • zmiana warunków udzielonych koncesji,
 • przenoszenie koncesji na rzecz innego podmiotu,
 • cofanie lub ograniczanie koncesji bez odszkodowania jeżeli przedsiębiorca narusza wymogi ustawy, w szczególności dotyczące ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem, albo nie wypełnia warunków określonych w koncesji, w tym nie podejmuje określonej nią działalności albo trwale zaprzestaje jej wykonywania,
 • stwierdzenie wygaśnięcia koncesji,
 • przekazywanie państwowej służbie geologicznej dokumentów stanowiących podstawę do dokonania odpowiednio wpisu bądź wykreślenia w rejestrze obszarów górniczych,
 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 • przyjmowanie projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych,
 • zobowiązywanie tego, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych do wykonania za wynagrodzeniem dodatkowych czynności, w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek, jeżeli wymagają tego potrzeby bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska lub rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym racjonalnej gospodarki złożami kopalin,
 • zgłaszanie sprzeciwu do projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, gdy nie odpowiadają one przepisom prawa lub zagrażają środowisku,
 • zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej,
 • przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej,
 • nakazanie dokonania zmian dokumentacji geologicznej, w tym wykonania dodatkowych prac geologicznych w przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy dokumentacją, a stanem rzeczywistym,
 • zatwierdzanie zmian dokumentacji geologicznej,
 • przekazywanie kopii wydanych decyzji dotyczących dokumentacji geologicznych, organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego – których terenów dotyczy dokumentacja, dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej, właściwym miejscowo organom administracji geologicznej,
 • gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznej w zakresie swoich właściwości,
 • wydawanie zgody na zmianę kryteriów bilansowości złoża,
 • przyjmowanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny,
 • przyjmowanie informacji (w cyklach półrocznych) o opłatach eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę,
 • ustalenie opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty lub wniesienia opłaty innej od należnej,
 • ustalanie opłaty dodatkowej za prowadzenie działalności z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,
 • wstrzymywanie działalności prowadzonej z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków, bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków, a w przypadku potrzeby nakazanie podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu,
 • opiniowanie gminnych projektów studium zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
 • uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
 • prowadzenie spraw dot. ruchów masowych, w tym wydawanie opinii i uzgodnień w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 • wydawanie opinii i uzgodnień w odniesieniu do udokumentowanych złóż i wód podziemnych w sprawach  dotyczących: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, decyzji o warunkach zabudowy,  decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:09
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-01 14:28
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 26 maja 2022r. 08:05:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.