Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy:
Andrzej Winiarczyk, tel. (15) 643 36 11, pok. 318, e-mail: geopow@stalowowolski.pl
 • Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
Artur Gierak - Zastępca Naczelnika, pok. 319, tel. 15 643 36 12, geodezja@stalowowolski.pl
 • Ewidencja gruntów i budynków - Stalowa Wola:
Pok. 13, 16, tel. 15 643 36 16, 15 643 36 20
 • Ewidencja gruntów i budynków - Gminy: Bojanów i Pysznica:
Pok. 14, tel. 15 643 36 21
 • Ewidencja gruntów i budynków - miasto Zaklików, gmina Zaklików (obszar wiejski):
 Pok. 13, tel. 15 643 36 16
 • Ewidencja gruntów i budynków - Gminy:  Zaleszany i  Radomyśl n/Sanem:
Pok. 15, tel. 15 643 36 18
 • Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
Pok. 313, tel. 15 643 37 08
 • Gospodarka nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa:
Pok. 314, tel. 15 643 36 13
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych:
Pok. 317, tel. 15 643 36 17
 • Koordynowanie uytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT
Pok. 316, tel. 15 643 36 15
 • Obsługa administracyjna narad koordynacyjnych dotyczących koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT.
Pok. 315, tel. 15 643 36 17

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (PODGiK)
 • Kierownik PODGiK
Tomasz Grobel, pok. 11, tel. 15 643 36 58, podgikvii@stalowowolski.pl
 • Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
Pok. 9, tel. 15 643 36 10
 • Prowadzenie, udostępnianie i archiwizacja zasobu w formie elektronicznej:
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym:
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Prowadzenie zasobu w komputerowym systemie "Ośrodek":
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym:
Pok. 2, tel. 15 643 36 24 
Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:
w zakresie geodezji:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych
ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez:
 • utrzymywanie systemu teleinformatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
 • utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodnie z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi,
 • archiwizację wycofanych danych ewidencyjnych,
 • udostępnianie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • ochronę danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
 • okresową weryfikację danych ewidencyjnych,
 • sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
 • przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.
b) prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w tym powiatowej bazy GESUT,
c) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
e) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
f) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), o
szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w
skalach 1:500-1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych
pod zabudowę obszarów wiejskich,
g) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie
map ewidencyjnych i zasadniczych,
h) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie
operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub
kartograficznych,
i) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie
cyfrowych kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych,
j) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie
wyciągów z operatów szacunkowych,
k) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych,
l) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych,
m) przyjmowanie i kontrola materiałów i zbiorów zasobu,
n) uwierzytelnianie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub
czynności cywilnoprawnych,
o) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w tym tworzenie metadanych,
p) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,
q) przetwarzanie materiałów zasobu do postaci elektronicznej i zapisywanie ich w bazie
systemu,
r) wyłączenie materiałów zasobu z zasobu i przekazywanie ich do archiwów państwowych.
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez:
a) organizowanie , przeprowadzanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym,
b) sporządzanie protokołów z narady oraz wydawanie odpisów tych protokołów
zainteresowanym uczestnikom narad koordynacyjnych.
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
6) prowadzenie scaleń i wymiany gruntów,
7) zlecanie i nadzór prac geodezyjnych, organizowanie przetargów,
8) wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej.
2. w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:
1) tworzenie Zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
a) zbywanie, nabywanie, zamiana,
b) oddawanie w użytkowanie wieczyste,
c) oddawanie w trwały zarząd,
d) oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie,
e) zamiana w relacji Skarb Państwa, a jednostki samorządu terytorialnego,
f) przekazywanie na cele szczególne;
3) windykacja należności za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, najem,
dzierżawę gruntów,
4) udzielanie bonifikat do opłat rocznych z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego i ceny sprzedaży,
5) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
6) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
7) prowadzenie postępowań z zakresu zwrotu wywłaszczanych nieruchomości,
8) prowadzenie postępowań mających na celu ograniczenie korzystania z nieruchomości,
9) ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach,
10) prowadzenie postępowań z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności,
11) prowadzenie postępowań odszkodowawczych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi
krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne wymienione w art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną,
12) prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod linie kolejowe w
art. 37 a ust. 7-90 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „PKP” w brzmieniu ustawy zmieniającej z dnia 28 marca 2003 r.,
13) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.
3. w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi i ochrony gruntów rolnych i leśnych:
1) orzekanie o zwrocie działek zabudowanych i będących w dożywotnim użytkowaniu,
2) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
3) przekazywanie gruntów Polskiemu Związkowi Działkowców,
4) orzekanie o pozwoleniu na wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na inne cele,
5) orzekanie o rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
6) orzekanie o zmianie sposobu użytkowania gruntów,
7) regulowanie stanów prawnych gruntów rolnych Skarbu Państwa.
8) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o realizacji celu
publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Podmiot publikujący
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19 00:00
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:08
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-07-01 12:28
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 05 października 2023r. 04:56:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.