Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
Co to jest RODO?
RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, adres siedziby: ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola. Administratorem może być również, w zależności od rodzaju spraw, Powiat Stalowowolski, Rada Powiatu lub Zarząd Powiatu.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Zbieranie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbywa się w następujących celach:
1. Realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków, zadań wynikających z przepisów prawa m.in. z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, komunikacji i transportu, w tym transportu zbiorowego, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, edukacji publicznej, kultury i sportu, ochrony praw konsumenta, obronności, prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej, promocji, zamówień publicznych, edukacji prawnej i prowadzeniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

2. Realizacji umów i działań niezbędnych do zawarcia umowy.

3. Realizacji zadań w interesie publicznym, wynikających ze sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w przepisach prawa.

4. Zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także odbywania praktyk i staży.

5. Wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń finansowo-księgowych.

6. Prowadzenia ewidencji i rejestrów wynikających z przepisów prawa, także w systemach informatycznych.

7. Realizacji zamówień publicznych.

8. Prowadzenia monitoringu ze względu na ochronę mienia.

9. Przeprowadzania konkursów, organizacji imprez, wydruku materiałów promocyjnych, prowadzenia strony internetowej.

10. Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

11. Archiwizacji.

12. Prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w systemie informatycznym (tworzony jest zbiór interesantów).

Więcej informacji po rozwinięciu artykułu...

Czy muszę podawać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wymagają tego przepisy prawa m.in.:
 •             ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 •             ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 •             ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 •             ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 •             ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 •             ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 •             ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 •             ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 •             ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 •             ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 •             ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 •             ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych,
 •             ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 •             ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 •             ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach,
 •             ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
 •             ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 •             ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 •             ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,
 •             ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 •             ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela,
 •             ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
 •             ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 •             ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 •             ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 •             ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP,
 •             ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 •             ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 •             ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 •             ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 •             Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 •             Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 •             i inne akty prawa;
Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie danych może być również konieczne do realizacji umowy czy jej podpisania.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne. Dane będziemy wtedy przetwarzać, gdy się na to zgodzisz np. w przypadku fotografowania. Zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

Jak długo przechowywane są dane?

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa - Instrukcja kancelaryjna i archiwalna. Więcej informacji można uzyskać u pracowników lub naczelników wydziałów bądź kierowników referatów. Maksymalny okres przechowywania danych w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli wynosi 25 lat (kategoria archiwalna A). Po tym okresie dokumenty przekazywane są do Archiwum Państwowego. W systemach informatycznych zarchiwizowane dane przechowywane są maksymalnie przez 10 lat, następnie przekazywane są w formie elektronicznej do Archiwym Państwowego.

Gdy wynika to z przepisów prawa dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii). W takim przypadku stosuje się odpowiednie przepisy RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania. Więcej informacji można uzyskać u naczelników wydziałów bądź kierowników referatów.

Gdy wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego celu prawnego dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom prywatnym, publicznym (np. innym urzędom), innym osobom fizycznym. Więcej informacji można uzyskać u naczelników wydziałów bądź kierowników referatów.

Gdy wynika to z przepisów prawa dane mogą być pozyskiwane z innych źrodeł (np. od innych urzędów).

TWOJE PRAWA

1. MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA:

a) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacjach o odbiorcach, w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania, źródłach pozyskiwania danych i przysługujących innych prawach, jeżeli dane przekazywane są do państw trzecich (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach,

b) na zasadach wyszczególnionych w przepisach prawa przysługuje prawo do kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za wszelkie kolejne kopie administrator danych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych),

c) sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych np. przedstawiając dodatkowe oświadczenie.

REALIZACJA TEGO PRAWA NIE MOŻE NARUSZAĆ PRAW I WOLNOŚCI INNYCH OSÓB.

2. MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - https://uodo.gov.pl/ - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

3. W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W PRZEPISACH PRAWA (RODO):

a) MASZ PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH,

b) MASZ PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH (gdy przetwarzanie opiera się na podstawie wyrażonej zgody lub w celach realizacji umowy i jest zautomatyzowane - prawo nie ma zastosowania do zadań wykonywanych przez administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w interesie publicznym),

c) MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ W INTERESIE PUBLICZNYM LUB ZE SPRAWOWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ POWIERZONEJ ADMINISTRATOROWI PRZEPISAMI PRAWA,

d) USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH;

JAK ZREALIZOWAĆ SWOJE PRAWA?

Możesz złożyć pisemny wniosek skierowany do Starosty Stalowowolskiego o: ograniczenie przetwarzania danych, przeniesienie danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, sprostowanie danych osobowych, usunięcie danych.

Aby skorzystać z prawa dostępu do swoich danych możesz użyć gotowego formularza (kliknij, aby pobrać formularz w wersji do edytowania; kliknij, aby pobrać formularz w wersji .pdf)

Administrator Danych Osobowych rozpatruje wniosek/ żądanie i w terminie do miesiąca od złożenia wniosku udziela odpowiedzi.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W STALOWEJ WOLI

1.    Podmioty, jednostki, osoby fizyczne, osoby prawne, organy publiczne, którym udostępnia się dane osobowe w uzasadnionych przypadkach na podstawie przepisów prawa lub w związku z interesem publicznym.
2.    Strony trzecie wykazujące prawny interes np. w celu dochodzenia roszczeń.
3.    Podmioty, którym powierzono dane (wykonują zadania na zlecenie Starosty Stalowowolskiego lub Powiatu Stalowowolskiego):

1) ETOB-RES ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów –
dane pracownicze w przypadku prac serwisowych w związku z obsługą systemu informatycznego;

2) Fundacja MASZ PRAWO ul. Wyspiańskiego 4/82 39-400 Tarnobrzeg –
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej;

3) Teroplan S.A. NIP: 5492295534, REGON: 120390028 –
prace serwisowe w związku z użytkowaniem programu do realizacji zadań z zakresu nadawania uprawnień diagnostom oraz  wydawania licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

4) IDEO Sp. z o.o.ul. NAD PRZYRWĄ 13 35-234 Rzeszów -
hosting w związku z prowadzeniem bip.stalowowolski.pl oraz korzystaniem z poczty elektronicznej @stalowowolski.pl

5) PWPW Warszawa S.A ul. Sanguszki 1 00-222 Warszawa -
obsługa modułu POJAZD i KIEROWCA, Portalu Starosty, wytworzenie i dostawa dokumentów z zakresu komunikacji;

6) VULCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław –
zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski;

7) OPGK Rzeszów, ul. Geodetów 1 35-328 Rzeszów
wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

8) SPUTNIK SOFTWARE Sp. z o.o., ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań
opieka serwisowa nad programem do elektronicznego zarządzania dokumentacją

9) QNT Systemy Informatyczne z siedzibą w Zabrzu 41-800, przy ulicy Knurowskiej 19
obsługa serwisowa i udostępnienie przestrzeni dyskowej „VAT Integra”

10) GEORES, ul. Targowa 3 35-064 Rzeszów
wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w jedn. ew. Bojanów

11) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, ul. Leśników 21, Sękocin Stary 05-090 Raszyn
wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (powierzono dane z ewidencji gruntów i budynków)

12) ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Aleja Rejtana 55 35-326 Rzeszów
udzielenie licencji na korzystanie z systemu publikowania informacji w postaci baz danych BIP, wynajem infrastruktury informatycznej, hosting strony i BIP

13) PKS S.A. w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30 37-450 Stalowa Wola
akta postępowań prowadzonych w trybie art. 130 a Ustawy – Prawo o drogowym; dane właścicieli pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130 a Ustawy – Prawo o drogowym
Podmiot publikujący
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20 00:00
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:55
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 15:01
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 15:24:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.