Co to jest RODO?
RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, adres siedziby: ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola. Administratorem może być również, w zależności od rodzaju spraw, Powiat Stalowowolski, Rada Powiatu lub Zarząd Powiatu.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Zbieranie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbywa się w następujących celach:
1. Realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków, zadań wynikających z przepisów prawa m.in. z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, komunikacji i transportu, w tym transportu zbiorowego, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, edukacji publicznej, kultury i sportu, ochrony praw konsumenta, obronności, prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej, promocji, zamówień publicznych, edukacji prawnej i prowadzeniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

2. Realizacji umów i działań niezbędnych do zawarcia umowy.

3. Realizacji zadań w interesie publicznym, wynikających ze sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w przepisach prawa.

4. Zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także odbywania praktyk i staży.

5. Wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń finansowo-księgowych.

6. Prowadzenia ewidencji i rejestrów wynikających z przepisów prawa, także w systemach informatycznych.

7. Realizacji zamówień publicznych.

8. Prowadzenia monitoringu ze względu na ochronę mienia.

9. Przeprowadzania konkursów, organizacji imprez, wydruku materiałów promocyjnych, prowadzenia strony internetowej.

10. Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

11. Archiwizacji.

12. Prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w systemie informatycznym (tworzony jest zbiór interesantów).

Więcej informacji po rozwinięciu artykułu...