Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Dokumentacja:
Zawiadomienie o wszczęciu likwidacji – do Starosty wraz z załącznikami:
1.    Protokół z walnego zebrania członków o wszczęciu procedury likwidacji wraz z listą obecności.
2.    Uchwała walnego zebrania członków o wszczęciu procedury likwidacji oraz wyborze likwidatorów - (likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że statut stanowi inaczej), wraz z adnotacją o upoważnieniu likwidatora do dokonywania niezbędnych czynności prawnych w celu przeprowadzenia likwidacji.
3.    Uchwała walnego zebrania członków o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia na cel społeczny – zgodnie z zapisami statutu.
4.    W razie braku majątku stosowna adnotacja w protokole o braku majątku.
5.    Ogłoszenie walnego zebrania członków o wszczęciu procedury likwidacji podane do publicznej wiadomości (może być wywieszone w Starostwie Powiatowym).
 
Zawiadomienie o zakończeniu likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji – do Starosty wraz z załącznikami:
1.    Protokół z walnego zebrania członków o zakończeniu procedury likwidacji wraz z listą obecności.
2.    Uchwała walnego zebrania członków o zakończeniu procedury likwidacji.

Okres trwania procesu likwidacji: maksymalnie 1 rok

Stowarzyszenie zwykłe  otrzymuje pismo z informacją o wykreśleniu.
Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe otrzymują decyzję o wykreśleniu.

Opłaty skarbowe:
Stowarzyszenie zwykłe: brak
Kluby sportowe: 10,00 zł
Uczniowskie kluby sportowe: brak

 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-02-03
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-03 09:26
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-12-15
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-12-15 09:12
W sprawach związanych z rejestracją i nadzorem nad stowarzyszeniami należy kontaktować się z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 3, 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-21
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-21 15:12
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-08-04 15:44
Pojęcie stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, które nie posiada osobowości prawnej. Może jednak we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:
1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
2) zrzeszać osób prawnych;
3) prowadzić działalności gospodarczej;
4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, a także dotacji.

Podstawy prawne działania:
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).
Więcej informacji wyświetli się po rozwinięciu artykułu...
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:20
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-04-27 09:54
Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. Członków założycieli uczniowskiego klubu sportowego powinno być co najmniej 7. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych, a więc UKS może być założony przez osoby pełnoletnie. Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą jedynie należeć do stowarzyszeń i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego.

Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).
 
Wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Uczniowski klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia, podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. W celu dokonania wpisu lub wykreślenia wpisu z ewidencji składa się wniosek. Wniosek składa Komitet założycielski klubu sportowego. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Sprawę wpisu uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku Starosta nie wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu.
 
Do wniosku o wpis do ewidencji dołącza się:
1) Uchwałę o powołaniu klubu;
2) Uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego upoważniająca go do czynności związanych z wpisem klubu do ewidencji,
3) Uchwałę o wyborze zarządu,
4) Uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej;
5) Listę założycieli uczniowskiego klubu sportowego, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
6) Informację o adresie siedziby klubu sportowego;
7) Protokół z zebrania założycielskiego wraz z listą obecności;

Termin rozpatrzenia sprawy
Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku Starosta nie wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu, Sprawę wpisu uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis tzn. uznaje się, że klub sportowy został wpisany do ewidencji.

Opłaty
Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. g Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 

Wzór wniosku do pobrania poniżej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do zapoznania się do pobrania poniżej.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 20:44
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-04-27 09:58
Przepisy dotyczące uczniowskich klubów sportowych stosuje się odpowiednio do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).
 
Wpis do ewidencji
Klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. W celu dokonania wpisu lub wykreślenia wpisu z ewidencji składa się wniosek. Wniosek składa komitet założycielski klubu sportowego. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Do wniosku o wpis do ewidencji dołącza się:
1)    Uchwała o powołaniu klubu;
2)    Statut wraz z uchwałą o jego podjęciu;
3)    Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego upoważniająca go do czynności związanych
z wpisem klubu do ewidencji,
4)    Uchwała o wyborze zarządu,
5)    Uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej,
6)    Protokół ze spotkania założycielskiego wraz z listą obecności,
7)   Lista założycieli uczniowskiego klubu sportowego, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
8)    Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł;
9)    Informację o adresie siedziby klubu sportowego.

Termin rozpatrzenia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku Starosta nie wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu, Sprawę wpisu uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis tzn. uznaje się, że klub sportowy został wpisany do ewidencji.

Opłaty
10,00 zł za wydanie decyzji na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 Rachunek Urzędu Miasta - nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630.

Wzór wniosku do pobrania poniżej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do zapoznania się do pobrania poniżej.

 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 20:57
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-04-27 10:02
Stowarzyszenia zwykłe
Stowarzyszenie zwykłe składa Staroście, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych takich jak:
 • nazwa stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby,
 • imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • informacje o regulaminie działalności i jego zmianach,
 • informacje o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
 • informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego,
 • imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego,
 • informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nałożonych przez organy nadzorcze,
wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
Ponadto stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz członków członków organu kontroli wewnętrznej.

Starosta informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
Wniosek o aktualizację (kliknij w nazwę, aby pobrać).
 
Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, w tym uczniowski klub sportowy
Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany następujących danych:
 • nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego,
 • imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
 • informacje o statucie,
 • dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
 • cel działania,
 • teren działania;
składa wniosek do Starosty o dokonanie zmian w ewidencji. Starosta na podstawie wniosku dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji. Tryb zmiany danych jest taki sam jak dla trybu wpisu do ewidencji tzn. wydawana jest decyzja administracyjna.

Opłaty:
1) Uczniowski Klub Sportowy - zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. g Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

2) Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia - opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.). Rachunek Urzędu Miasta - nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630.

Wniosek o aktualizację kluby sportowe (kliknij w nazwę, aby pobrać).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 21:14
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-21 14:32
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 28 listopada 2021r. 06:30:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.