Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), zgodnie z rodziałem 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), są zobligowane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie: https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez osoby uprawnione. Należy pamiętać o dokonywaniu aktualizacji danych w CRBR.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) instytucjami obowiązanymi są:
 • fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167),
 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawą utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
w zakresie, w jakim przyjmują i dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które się wydają ze sobą powiązane.

Podmioty te są zobowiązane są do realizowania następujących obowiązków wynikających z w/w ustawy:
 1. Wdrożyć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ją aktualizować.
 2. Zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
 3. Opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Zawiadamiać Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 5. Identyfikować i oceniać ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.
 6. Stosować środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ustawy
  w przypadkach, o których mowa art. 35 ustawy oraz udokumentować ich stosowanie.
 7. Przechowywać dokumentację związaną z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.
 8. Wyznaczyć kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, a w przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający, wyznaczyć spośród członków tego organu osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie.
Fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawą utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powinny złożyć oświadczenie dotyczące dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które się wydają ze sobą powiązane. W przypadku zaistnienia zmiany sytuacji opisanej w złożonym oświadczeniu – w/w instytucje powinny złożyć zaktualizowane oświadczenie (oświadczenie do pobrania w załączniku).

Zachęcamy do monitorowania komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif

Załączniki:

Oświadczenie Plik doc 37.00 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2022-04-28
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-04-28 14:51
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-04-28 14:53
Dokumentacja:
Zawiadomienie o wszczęciu likwidacji – do Starosty wraz z załącznikami:
1.    Protokół z walnego zebrania członków o wszczęciu procedury likwidacji wraz z listą obecności.
2.    Uchwała walnego zebrania członków o wszczęciu procedury likwidacji oraz wyborze likwidatorów - (likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że statut stanowi inaczej), wraz z adnotacją o upoważnieniu likwidatora do dokonywania niezbędnych czynności prawnych w celu przeprowadzenia likwidacji.
3.    Uchwała walnego zebrania członków o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia na cel społeczny – zgodnie z zapisami statutu.
4.    W razie braku majątku stosowna adnotacja w protokole o braku majątku.
5.    Ogłoszenie walnego zebrania członków o wszczęciu procedury likwidacji podane do publicznej wiadomości (może być wywieszone w Starostwie Powiatowym).
 
Zawiadomienie o zakończeniu likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji – do Starosty wraz z załącznikami:
1.    Protokół z walnego zebrania członków o zakończeniu procedury likwidacji wraz z listą obecności.
2.    Uchwała walnego zebrania członków o zakończeniu procedury likwidacji.

Okres trwania procesu likwidacji: maksymalnie 1 rok

Stowarzyszenie zwykłe  otrzymuje pismo z informacją o wykreśleniu.
Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe otrzymują decyzję o wykreśleniu.

Opłaty skarbowe:
Stowarzyszenie zwykłe: brak
Kluby sportowe: 10,00 zł
Uczniowskie kluby sportowe: brak

 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-02-03
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-03 09:26
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-12-15
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-12-15 09:12
W sprawach związanych z rejestracją i nadzorem nad stowarzyszeniami należy kontaktować się z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 103, 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-21
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-21 15:12
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-02-02 14:00
Pojęcie stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, które nie posiada osobowości prawnej. Może jednak we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:
1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
2) zrzeszać osób prawnych;
3) prowadzić działalności gospodarczej;
4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, a także dotacji.

Podstawy prawne działania:
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).
Więcej informacji wyświetli się po rozwinięciu artykułu...
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:20
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-04-27 09:54
Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. Członków założycieli uczniowskiego klubu sportowego powinno być co najmniej 7. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych, a więc UKS może być założony przez osoby pełnoletnie. Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą jedynie należeć do stowarzyszeń i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego.

Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).
 
Wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Uczniowski klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia, podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. W celu dokonania wpisu lub wykreślenia wpisu z ewidencji składa się wniosek. Wniosek składa Komitet założycielski klubu sportowego. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Sprawę wpisu uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku Starosta nie wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu.
 
Do wniosku o wpis do ewidencji dołącza się:
1) Uchwałę o powołaniu klubu;
2) Uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego upoważniająca go do czynności związanych z wpisem klubu do ewidencji,
3) Uchwałę o wyborze zarządu,
4) Uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej;
5) Listę założycieli uczniowskiego klubu sportowego, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
6) Informację o adresie siedziby klubu sportowego;
7) Protokół z zebrania założycielskiego wraz z listą obecności;

Termin rozpatrzenia sprawy
Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku Starosta nie wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu, Sprawę wpisu uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis tzn. uznaje się, że klub sportowy został wpisany do ewidencji.

Opłaty
Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. g Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 

Wzór wniosku do pobrania poniżej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do zapoznania się do pobrania poniżej.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 20:44
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-01-16 10:26
Przepisy dotyczące uczniowskich klubów sportowych stosuje się odpowiednio do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).
 
Wpis do ewidencji
Klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. W celu dokonania wpisu lub wykreślenia wpisu z ewidencji składa się wniosek. Wniosek składa komitet założycielski klubu sportowego. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Do wniosku o wpis do ewidencji dołącza się:
1)    Uchwała o powołaniu klubu;
2)    Statut wraz z uchwałą o jego podjęciu;
3)    Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego upoważniająca go do czynności związanych
z wpisem klubu do ewidencji,
4)    Uchwała o wyborze zarządu,
5)    Uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej,
6)    Protokół ze spotkania założycielskiego wraz z listą obecności,
7)   Lista założycieli uczniowskiego klubu sportowego, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
8)    Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł;
9)    Informację o adresie siedziby klubu sportowego.

Termin rozpatrzenia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku Starosta nie wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu, Sprawę wpisu uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis tzn. uznaje się, że klub sportowy został wpisany do ewidencji.

Opłaty
10,00 zł za wydanie decyzji na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 Rachunek Urzędu Miasta - nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630.

Wzór wniosku do pobrania poniżej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do zapoznania się do pobrania poniżej.

 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 20:57
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-01-16 10:13
Stowarzyszenia zwykłe
Stowarzyszenie zwykłe składa Staroście, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych takich jak:
 • nazwa stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby,
 • imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • informacje o regulaminie działalności i jego zmianach,
 • informacje o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
 • informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego,
 • imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego,
 • informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nałożonych przez organy nadzorcze,
wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
Ponadto stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz członków członków organu kontroli wewnętrznej.

Starosta informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
Wniosek o aktualizację (kliknij w nazwę, aby pobrać).
 
Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, w tym uczniowski klub sportowy
Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany następujących danych:
 • nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego,
 • imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
 • informacje o statucie,
 • dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
 • cel działania,
 • teren działania;
składa wniosek do Starosty o dokonanie zmian w ewidencji. Starosta na podstawie wniosku dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji. Tryb zmiany danych jest taki sam jak dla trybu wpisu do ewidencji tzn. wydawana jest decyzja administracyjna.

Opłaty:
1) Uczniowski Klub Sportowy - zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. g Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

2) Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia - opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.). Rachunek Urzędu Miasta - nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630.

Wniosek o aktualizację kluby sportowe (kliknij w nazwę, aby pobrać).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-20
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 21:14
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-01-16 10:14
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 29 maja 2024r. 04:11:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.