Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola
WYDANIE/ZMIANA/ PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz 2140 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r., poz. 202)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych przewozów i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1605)
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:
 • Wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
Załączniki:
 • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na transport drogowy osób;
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202)) – należy dołączyć
  w liczbie odpowiadającej liczbie wypisów plus dodatkowe 2 egzemplarze;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 • cennik (z uwzględnieniem cen biletów ulgowych);
 • wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
 • dowód wpłaty za wydanie/zmianę/przedłużenie zezwolenia na przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym;
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (jeżeli imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba);
 • kserokopia dotychczas obowiązującego zezwolenia i rozkładu jazdy (tylko w przypadku zmian i przedłużania posiadanego zezwolenia);
Opłata:
OKRES WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA OPŁATA (w zł)
do 1 roku 250
do 2 lat 300
do 3 lat 350
do 4 lat 450
do 5 lat 550
 1. za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 2. za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 3. za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 4. za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 5. za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 6. za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia;
 7. za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 8. za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 • Opłatę za wydanie/zmianę/przedłużenie zezwolenia należy wnieść na rachunek:
Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola
 
Nr 85 9430 0006 0001 0041 2000 0001
 
tytułem: opłata za wydanie dokumentów dotyczących regularnego przewozu osób
 
 • Opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł należy wnieść na rachunek:
Urzędu Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

 
Nr 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630

tytułem: opłata za udzielenie pełnomocnictwa
 
Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Transportu
Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15,
37 – 450 Stalowa Wola (pok. 210)
Sposób i termin załatwienia sprawy: Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Uwagi: W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić
pod nr tel.: 15 643-36-41
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
INFORMACJE DODATKOWE
Zmiana zezwolenia: Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych zmienia się na wniosek jego posiadacza w przypadku zmiany:
 • oznaczenia przedsiębiorcy;
 • siedziby i adresu przedsiębiorcy.
Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza
w przypadku zmiany:
 • przebiegu linii regularnej;
 • rozkładu jazdy;
 • zwiększenia pojemności pojazdów;
 • częstotliwości kursowania pojazdów;
 • zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków
Przedłużenie zezwolenia: Po upływie terminu ważności zezwolenia, zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy na okres nieprzekraczający 5 lat.
Cofnięcie zezwolenia: Zezwolenie cofa się w przypadku:
 • cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji,
 • naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu,
 • niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące;
 • odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia
  15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe.
W razie cofnięcia zezwolenia, wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.
Wygaśnięcie zezwolenia: Zezwolenie wygasa w przypadku:
 • zrzeczenia się zezwolenia (Uwaga: przedsiębiorca nie może się zrzec zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia),
 • upływu terminu na jaki zostało wydane,
 • wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w wyniku zrzeczenia się go, śmierci posiadacza zezwolenia oraz likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu zostało udzielone zezwolenie, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2 Ustawy o transporcie drogowym
 

Informacja z dnia 24.11.2023 r.
W związku z Ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1720), której art. 1 pkt 30) i 31) z dniem 28 września 2023 r. dokonuje zmian w Ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) informuje się, iż:
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
 • zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2023 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2025 r.;
 • działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r., w krajowym transporcie drogowym;
 • zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2025 r.


Informacja z dnia 20.12.2022 r.
W związku z opublikowaną w dniu 19 grudnia 2022 r. Ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2666) z datą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., której art. 46 dokonuje zmian w Ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) informuje się, iż:

 • podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2022 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., w krajowym transporcie drogowym;
 • zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Informacja z dnia 29.12.2021 r.
W związku z opublikowaną w dniu 28 grudnia 2021 r. Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. z 2021r. poz. 2445) z datą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., której art. 58 dokonuje zmian w Ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) informuje się, iż:
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2021 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., w krajowym transporcie drogowym;
 • zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Informacja z dnia 30.12.2020 r.
W związku z opublikowaną w dniu 29 grudnia 2020 r. Ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400) z datą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., której art. 84 dokonuje zmian w Ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) informuje się, iż:

 • podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.;
 • zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2020 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2021 r.;
 • działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r., w krajowym transporcie drogowym;
 • zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Informacja z dnia 31.12.2019 r.
W związku z opublikowaną w dniu 24.12.2019 r. Ustawą o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2493) z datą wejścia w życie z dniem 01.01.2020 r. informuje się, iż:
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 • zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2019 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 • działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., w krajowym transporcie drogowym;
 • zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Wieprzęć - Naczelnik Wydziału Transportu2020-11-20
Publikujący Piotr Dąbrowski - stanowisko ds. transportu 2020-11-20 10:02
Modyfikacja Piotr Szwedo - stanowisko ds. transportu 2023-11-24 13:31
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2023r. 19:04:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.