Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Uchwały Zarządu Powiatu 2024 - luty

281/1857/2024 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na montaż rolet okiennych wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli
281/1858/2024 1 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w sprawie Regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, celem skierowania do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
281/1859/2024 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski  o przyznanie nagród Powiatu Stalowowolskiego za uzyskanie wybitnych wyników sportowych oraz za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej za rok 2023
281/1860/2024 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski  o przyznanie nagród
Powiatu Stalowowolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2023
281/1861/2024 1 lutego 2024 r. w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.
281/1862/2024 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok 
282/1863/2024 8 lutego 2024 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli.

282/1864/2024 8 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałego środka trwałego będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
282/1865/2024 8 lutego 2024 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego zawarcia Porozumienia w celu utworzenia Społeczności Energetycznej obejmującej Powiat Stalowowolski oraz gminy Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Stalowa Wola, Zaklików, Zaleszany i realizacji projektu o nazwie „Organizacja Społeczności Energetycznej w Powiecie Stalowowolskim”.
283/1866/2024 15 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli.
283/1867/2024 15 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego  w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia.
283/1868/2024 15 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia.
283/1869/2024 15 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup odchwaszczarki przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.
284/1870/2024 20 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na remont instalacji wodnej oraz centralnego ogrzewania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli.
284/1871/2024 20 lutego 2024 r. w sprawie przyznania nagród finansowych za uzyskanie wybitnych wyników sportowych
oraz za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej w roku 2023

 
284/1872/2024 20 lutego 2024 r. w sprawie przyznania nagród  finansowych Powiatu Stalowowolskiego za wybitne  osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2023
284/1873/2024 20 lutego 2024 r. w sprawie przyznania  zawodnikom – medalistom Mistrzostw Polski wyróżnień  w formie talonów finansowych na zakup sprzętu sportowego za uzyskanie wybitnych  wyników sportowych  w  2023 roku
284/1874/2024 20 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok 
284/1875/2024 20 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok
284/1876/2024 20 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039
285/1877/2024 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2024 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
285/1878/2024 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem część powierzchni korytarza szkolnego  w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
285/1879/2024 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.
285/1880/2024 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok
286/1881/2024 7 marca 2024 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie materiałów uzyskanych z rozbiórki w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica-Jastkowice w Brandwicy gm. Pysznica”

286/1882/2024 7 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałego inwentarza, będącego na stanie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
287/1883/2024 11 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową realizowanego
w Powiecie Stalowowolskim w 2024 roku”.
287/1884/2024 11 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przekazania skargi.
287/1885/2024 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok.
287/1886/2024 11 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok.
287/1887/2024 11 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039.
288/1888/2024 21 marca 2024 r. w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz osób niepełnosprawnych
288/1889/2024 21 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
288/1890/2024 21 marca 2024 r.
289/1891/2024 29 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na remont korytarza w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.
289/1892/2024 29 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w sprawie Regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
289/1893/2024 29 marca 2024 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego.
289/1894/2024 29 marca 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2024
289/1895/2024 29 marca 2024 r.  w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku
- Funduszu Pomocy
289/1896/2024 29 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2023
  29 marca 2024 r. Załącznik do uchwały  Nr 289/1896/2024 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 marca 2024 roku
289/1897/2024 29 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2023 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
289/1898/2024 29 marca 2024 r. w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego
290/1899/2024 4 kwietnia 2024 r.  w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2023 r.
  4 kwietnia 2024 r.  załącznik do uchwały Nr 290/1899/2024 r.
290/1900/2024 4 kwietnia 2024 r.  w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdania z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 rok”.
290/1901/2024 4 kwietnia 2024 r.  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok 
 
291/1902/2024 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego odnośnie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2024-2030.
291/1903/2024 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego odnośnie uchwalenia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2024-2026.
291/1904/2024 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia  projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego FunduszuRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2024 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
291/1905/2024 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2023 rok
291/1906/2024 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli
291/1907/2024 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok
291/1908/2024 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie roweru dla Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli.
291/1909/2024 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni korytarza szkolnego w Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli.
291/1910/2024 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2024.
292/1911/2024 18 kwietnia 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na remont łazienek w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli.
292/1912/2024 18 kwietnia 2024 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzew z działek będących własnością Powiatu Stalowowolskiego.

292/1913/2024 18 kwietnia 2024 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli do Wójta Gminy Zaleszany z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew  z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

292/1914/2024 18 kwietnia 2024 r.  w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku
292/1915/2024 18 kwietnia 2024 r.  w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok
292/1916/2024 18 kwietnia 2024 r.  w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2024 – 2039
293/1917/2024 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok
293/1918/2024 26 kwietnia 2024 r. w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2023.
293/1919/2024 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sal lekcyjnych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
293/1920/2024 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pięciu zestawów komputerowych dla Fundacji im. ks. Czesława Wali.


powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEdyta Banasiak-Nawracaj - Główny specjalista2024-02-22
Publikujący Łukasz Miklus 2024-02-22 09:29
Modyfikacja Joanna Grzybowska - Administrator 2024-05-13 11:05
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 29 maja 2024r. 17:15:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.