XML

Udostęonianie nieruchomości w trybie art 124b ust. 1 Ustawy o gospodarce Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola
Udostępnienie nieruchomości w trybie art.124b ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2020 poz.1990)
 Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. 2020 poz.256 ze zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
(tj.  Dz.U. z  2018 r. poz. 1000 ze zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z poz. 1000 ze zm.)
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o udostępnienie nieruchomości wraz z załącznikami:
-dokumentacja potwierdzająca brak zgody właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości
- mapa z zakresem inwestycji
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- wypis z rejestru gruntów
- oryginał/potwierdzona kopia upoważnienia inwestora w przypadku wniosków składanych przez pełnomocnika
Opłata: W przypadku wniosków składanych przez pełnomocnika opłata skarbowa od pełnomocnictwa Opłaty z tytułu udzielenia pełnomocnictwa należy uiszczać na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630
Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15,
Sposób i termin załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna w terminie około 2 miesięcy.
Uwagi: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
(015) 643-36-13
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
Cele przetwarzania danych osobowych: wszczęcie
i przeprowadzenie postępowania administracyjnego przez Starostę Stalowowolskiego na podstawie przepisów prawa - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2020 poz.1990)
  1. Odbiorcy danych: podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia danych osobowych oraz podmioty wyszczególnione w przepisach prawa.
  2. Dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Archiwalną.
  3. Ma Pan/i prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00
  1. Podanie danych ujętych we wniosku o wydanie wypisu lub/i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych obowiązkowych skutkować będzie niewydaniem wnioskowanej dokumentacji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-01-20
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-01-20 09:53