XML

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

1.    Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl

2.    Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl

3.    Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązków wynikających z przepisów:
a. ustawy z dnia 7 lipiec 1994 r. - Prawo budowlane ( pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zgłoszenia wykonania robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania),
b. ustawy z dnia 10-04-2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (decyzji ZRID na budowę, rozbudowę dróg publicznych,)
c. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (obwieszczenia o inwestycjach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko);

4.    Dane przekazywane są do:
a. PINB (do każdego 15-go dnia miesiąca za poprzedni miesiąc) – kopie zgłoszeń budowlanych oraz ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę,
b. Właściwych miejscowo: wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 38, ust. 1 Prawa budowlanego).

5. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. poza teren UE, Lichtensteinu, Norwegii i Islandii).

6. Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej.

7. Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

8. Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązków prawnego można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.

9. Dane, których podanie nie wynika z obowiązku prawnego, interesu publicznego lub realizacji umowy zbierane są, gdy wyrazi Pan/i na to zgodę.

10. Dane stron postępowania pozyskiwane są również z ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Prawa: do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych mają zastosowanie tylko w wyszczególnionych w przepisach prawa przypadkach.


*Co to jest RODO?

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-04-12
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-04-12 09:03