XML

L Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego - 19 czerwca 2023 r.

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję L Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 19 czerwca 2023 r. w Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli (aula szkolna). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00.

Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego.
4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
5.    Ocena stanu dróg na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
6.    Ocena funkcjonowania opieki medycznej w Powiecie Stalowowolskim.
7.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu za 2022 rok.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
9.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Stalowowolskiego za rok 2022.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
11.    Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2022.
12.    Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego.
13.    Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2022 oraz opiniami pozostałych Komisji Stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2022 rok.
15.    Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2022.
16.    Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2022.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2022.
18.    Kierunki działań i rozwoju SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na lata 2022 - 2026 – uzupełnienie informacji dotyczących Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chirurgicznego.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
20.     Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku.
21.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.
22.    Interpelacje i zapytania radnych.
23.    Wolne wnioski i informacje.
24.    Zakończenie obrad Sesji.


Ryszard Andres
Przewodniczący Rady Powiatu
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego Plik pdf 47.53 MB
10A. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finanspwych zakładów Plik pdf 4.02 MB
11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2022. Plik pdf 1.83 MB
12. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego Plik pdf 5.13 MB
13. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2021 rok Plik pdf 2.21 MB
14. Projekt URP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Plik pdf 619.70 KB
15. Wniosek KREW o udzielenie absolutorium Plik pdf 203.78 KB
16. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Plik pdf 1.27 MB
17. Projekt URP w sprawie udzielenia absolutorium Plik pdf 665.37 KB
19. Projekt URP w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie Plik pdf 945.74 KB
20. BF_w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku Plik pdf 835.02 KB
21. BF_w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Plik pdf 427.75 KB
5. Ocena stanu dróg na terenie Powiatu Stalowowolskiego Plik pdf 7.15 MB
6. Ocena funkcjonowania opieki medycznej w Powiecie Stalowowolskim ZPO Plik pdf 945.15 KB
6. Ocena funkcjonowania opieki medycznej w Powiecie Stalowowolskim_SPZZOZ Powiatowy Szpital Plik pdf 11.79 MB
7. RAPORT_o_stanie_Powiatu_Stalowowolskiego_za_2022_-zalacznik_Nr_1 Plik pdf 2.70 MB
8. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania Plik pdf 474.38 KB
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Stalowowolskiego Sprawozdanie finansowe Plik pdf 8.33 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2023-06-06
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-06-06 13:05
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-06-12 09:37