Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 Starosta Stalowowolski zawiadamia o odstąpieniu do  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu, sporządzonego na lata 2022-2031 dla lasów stanowiących własność Parafii Pysznica i Parafii Jastkowice, położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica w Gminie Pysznica – Powiat Stalowowolski.