Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz.
2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.08.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „Budowę elektrociepłowni wraz z wiatą magazynu paliwa (biomasy), baterią zbiorników chłodzących, układem odpylania i odprowadzania spalin oraz podziemnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki przemysłowe, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej na działce nr ew. 937/4 oraz budowę zewnętrznej instalacji energii elektrycznej na działkach nr ew. 939 i 937/4 położonych w obr. 0001 Zaklików, jednostka
ew. 181805_4 Zaklików”.

 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30,
37-470 Zaklików