Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021, poz 735 t.j z dnia 2021-04-21) oraz art. 21, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziele społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021, poz. 2373 t.j. z dnia 2021.12.21) podaję do publicznej wiadomości informację że w dniu 30-08-2022 rok zostało złożone zgłoszenie z projektem budowlanym na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami sieciowymi, odgałęzieniem do działek prywatnych i zasilanem energetycznym dla msc. Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa"

Inwestor: Gmina Pysznica ul.Wolności 322, 37-403 Pysznica