XML

XXXI Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego - 27.09.2021 r.


Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 27 września 2021 r. w Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli (aula). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego.
4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
5.    Sprawozdanie z realizacji programu „Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016-2020”.
6.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za I półrocze 2021 roku.
7.    Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego.
8.    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.
9.    Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Stalowowolskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
10.    Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniający Uchwałę Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
11.    Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Ekonomik w Europie”, w ramach Programu Erasmus+.
12.    Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Szkolenie - Niekonwencjonalne metody nauczania”, w ramach Programu Erasmus+.
13.    Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.
14.    Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Stalowowolskiego.
15.    Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2022.
16.    Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok.
17.    Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035.
18.    Interpelacje i zapytania radnych.
19.    Wolne wnioski i informacje.
20.    Zakończenie obrad Sesji.


Ryszard Andres
Przewodniczący Rady Powiatu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2021-09-15
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-09-15 14:15
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-09-15 14:17