XML

Wydział Budżetu i Finansów

 Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) w zakresie budżetu:
 • przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • przygotowywanie projektu uchwały budżetowej powiatu,
 • opracowywanie planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez powiat,
 • opracowywanie okresowych analiz z zakresu wykonania budżetu,
 • wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami oraz przygotowywanie projektów decyzji zmian w budżecie,
 • informowanie jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży o zmianach w planach wydatków wynikających z uchwał Zarządu i Rady,
 • przygotowywanie Staroście propozycji podziału środków związanych z funkcjonowaniem Starostwa,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie budżetu.
2. w zakresie finansów i sprawozdawczości:
 • sprawowanie funkcji dysponenta drugiego stopnia,
 • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 • sporządzanie zbiorczych, skonsolidowanych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu powiatu,
 • przekazywanie środków na inwestycje własne oraz koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,
 • opracowywanie okresowych analiz finansowych z zakresu budżetu,
 • kontrola i analiza wykonania budżetu dla potrzeb oceny przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • przekazywanie środków na zadania powierzone oraz kontrola rozliczeń dotacji.
3. w zakresie księgowości Starostwa:
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej na podstawie planu kont obowiązującego jednostki sektora finansów publicznych,
 • ewidencja i rozliczanie dochodów budżetu państwa,
 • obsługa finansowo – księgowa jednostek samorządu powiatowego uwzględniająca struktury organizacyjno- prawne,
 • obsługa finansowo - księgowa pracowników w zakresie wynagrodzeń, rozrachunków z budżetem, rozrachunków publiczno – prawnych i innych rozrachunków,
 • ewidencja środków trwałych starostwa w układzie syntetycznym i analitycznym pozwalającym na wykonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku, przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem, rozlicznie osób za powierzone im mienie,
 • sporządzanie sprawozdawczości bilansowej, statystycznej, deklaracji podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • kontrola finansowa jednostek organizacyjnych Powiatu.
4. w zakresie windykacji i egzekucji administracyjnej:
 • prowadzenie postępowań egzekucji administracyjnych na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.), dla których uprawnionym do żądania wykonania obowiązków o charakterze pieniężnym w drodze egzekucji administracyjnej jest starosta,
 • nakładanie kar pieniężnych i opłat określonych Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm) oraz prowadzenie windykacji należności z tego tytułu,
 • nakładanie będących we właściwości starosty kar pieniężnych, grzywien i opłat określonych w innych przepisach prawa,
 • wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych zgodnie z Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.),
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia postępowań egzekucji administracyjnych,
 • dokumentowanie wydatków egzekucyjnych,
 • prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji administracyjnej,
 • zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 5a Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.),
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych w stosunku do pojazdów przejętych na rzecz powiatu oraz postępowania egzekucyjnego w stosunku do poprzedniego właściciela pojazdu.
 • realizowanie zadania polegającego na usuwaniu pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i współpraca w tym zakresie z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Stalowowolskim a tym przedsiębiorcą;
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 10:37
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-01-03 10:20