XML

Wydział Transportu

 Do zadań Wydziału Transportu należy w szczególności:
1)    analiza  potrzeb  przewozowych  i planowanie zadań przewozowych w publicznym  transporcie zbiorowym,
2)    realizacja Planu Transportowego i jego aktualizacja,
3)    przygotowywanie i przeprowadzanie  postępowania  dotyczącego  zawarcia  umowy  na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
4)    prowadzenie spraw związanych z realizacją umowy dotyczącej wykonywania przewozów
o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Stalowowolski,
5)    prowadzenie  spraw  związanych  z finansowaniem przewozów  o charakterze  użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Stalowowolski,
6)    opracowywanie i wdrażanie regulaminów w drogowych przewozach o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Stalowowolski,
7)    opracowywanie i aktualizacja  rozkładów  jazdy  w przewozach  o charakterze  użyteczności publicznej,
8)    przygotowywanie propozycji opłat za przewóz i innych opłat wynikających z prawa przewozowego za usługi świadczone przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
9)    prowadzenie spraw dotyczących wydawania, cofania potwierdzenia zgłoszenia przewozów przedsiębiorcy,
10)    prowadzenie spraw dotyczących realizacji usług przez operatora i przewoźnika w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
11)    prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i aktualizacją rozkładów jazdy w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
12)    administrowanie systemem informacji dla pasażera,
13)    wykonywanie  kontroli  przestrzegania  przez  operatora  i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
14)    współpraca  ze służbami  związanymi  z transportem publicznym,  w tym  m.in.  Inspekcją Transportu Drogowego oraz Policją,
15)    współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
16)    przekazywanie właściwym organom informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
17)    prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do właściwości Powiatu lub Starosty zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub aktach normatywnych wydanych przez organy Powiatu Stalowowolskiego lub Starostę Stalowowolskiego,
18)    wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
19)    dokonywanie  uzgodnień  w  zakresie  planowanego  przebiegu  linii  komunikacyjnych wykraczających  poza obszar powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa,
20)    wydawanie, cofanie i zmiana licencji na krajowy drogowy transport osób i rzeczy,
21)    wydawanie  i  cofanie  oraz  zmiana  zezwoleń  na  wykonywanie  zawodu  przewoźnika drogowego,
22)    wydawanie wypisów z licencji na krajowy drogowy transport osób i rzeczy oraz wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
23)    wydawanie,   cofanie   i zmiana  zaświadczeń  na  prowadzenie  przewozów  drogowych  na potrzeby własne,
24)    wydawanie wypisów z zaświadczeń na prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne,
25)    przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji dotyczących liczby i zakresu wydanych licencji oraz zezwoleń,
26)    przekazywanie danych dotyczących przedsiębiorców prowadzących zarobkowy transport drogowy osób i rzeczy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
27)    przekazywanie wskazanych w przepisach prawa informacji dotyczących przedsiębiorców, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego,
28)    dokonywanie  kontroli  przedsiębiorców,  którym  udzielono  licencji,  zaświadczeń  lub zezwoleń w zakresie krajowego transportu drogowego,
29)    przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji dotyczących liczby i zakresu  udzielonych  zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów, a także liczby licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
30)    wystawianie dla przedsiębiorców ubiegających się o licencję wspólnotową zaświadczeń o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,
31)    załatwianie innych spraw przewidzianych w przepisach prawa dla kompetencji starosty związanych  z  wykonywaniem  przez  przedsiębiorców  zarobkowego  i  niezarobkowego transportu drogowego osób i rzeczy,
32)    wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
33)    nadzór  nad  działalnością  stacji  kontroli  pojazdów,  w tym   dokonywanie   kontroli   tych podmiotów,
34)    przekazywanie danych dotyczących przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
35)    wydawanie diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych,
36)    cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
37)    wydawanie  zaświadczeń  o wpisie   do   rejestru  przedsiębiorców  prowadzących  ośrodki szkolenia kierowców,
38)    nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców i kierowców:
a) nadzór  nad  działalnością  ośrodków  szkolenia  kierowców  oraz  działalnością instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
b) przeprowadzanie kontroli  ośrodków  szkolenia  kierowców  z terenu powiatu stalowowolskiego,
c) kontrola  ośrodków  szkolenia  kierowców  posiadających  wpis  do  rejestru przedsiębiorców  prowadzących  ośrodki  szkolenia  kierowców w innym powiecie, a których infrastruktura znajduje się na terenie powiatu stalowowolskiego,
d) prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców,
e) gromadzenie  w ewidencji informacji o szkoleniu  kandydatów  na  kierowców i kierowców;
39)    przekazywanie  danych  dotyczących  przedsiębiorców  prowadzących  ośrodki  szkolenia kierowców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
40)    przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców, a także przekazywanie dokumentacji w tym zakresie do komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę,
41)    dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców,
42)    wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy oraz przedłużanie ważności tego dokumentu,
43)    wydawanie decyzji o skreśleniu instruktorów lub wykładowców z ewidencji,
44)    zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, w tym m. in. zatwierdzanie oraz opiniowanie projektów organizacji ruchu, a także informowanie jednostek wprowadzających organizację ruchu o utracie ważności zatwierdzonej organizacji,
45)    prowadzenie ewidencji projektów zmian organizacji ruchu,
46)    kontrola wprowadzonych zmian stałej organizacji ruchu,
47)    udział w pracach zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
48)    wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń  i innych  imprez  wymagających  korzystania  w sposób  szczególny  z dróg gminnych i powiatowych,
49)    wydawanie uzgodnień w zakresie organizowania procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na publicznych drogach powiatowych i gminnych;
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:57
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-10-20 15:09