XML

Wydział Architektoniczno-Budowlany

 Do zadań Wydziału Architektoniczno – Budowlanego należy w szczególności:

1) w zakresie architektoniczno – budowlanym:
 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie kompetencji Starosty, wydawanie decyzji:
    a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
    b) o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę lub wykonanie robót budowlanych,
    c) o zmianie pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
    d) o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
    e) rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określenia granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z tej nieruchomości w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
    f) o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
    g) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla dróg gminnych i powiatowych- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.) o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych.
 • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
 • przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów o nieprawidłowościach stwierdzonych przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektu budowlanego,
 • nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o przepisy wykonawcze,
 • przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wykonywaniu robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, oraz wnoszenie w uzasadnionych przypadkach w formie decyzji administracyjnej - sprzeciwu w tych sprawach,
 • sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymogami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymogami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisami techniczno - budowlanymi,
 • sprawdzanie kompletności projektu oraz zachowania jego właściwej formy w oparciu o wytyczne zwarte w przepisach wykonawczych, jak również posiadania stosowych opinii uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń – wynikających z przepisów wykonawczych,
 • nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
 • prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ich przekazywanie do organu wyższego stopnia w terminie do piątego dnia każdego miesiąca,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego w sprawach:
    a) wznowienia postępowania,
    b) uchylenia decyzji,
    c) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji;
 • wydawanie inwestorom dzienników budowy lub rozbiórki,
 • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i zgłaszanie sprzeciwu w uzasadnionych przypadkach w tych sprawach,
 • uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 • wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopii projektu zagospodarowania obiektów kubaturowych do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:43
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-17 13:52