XML

Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji należy w szczególności:
1) wydawanie i uzupełnianie profili kandydata na kierowcę,
2) wydawanie praw jazdy,
3) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
4) wymiana zagranicznych krajowych praw jazdy na polskie prawa jazdy,
5) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
6) dokonywanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
7) wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia,
8) potwierdzanie danych zawartych w prawie jazdy osobie wymieniającej polskie prawo jazdy za granicą,
9) kierowanie  na  badania  lekarskie  kierowców  w celu  stwierdzenia   istnienia   lub   braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
10) kierowanie na badania psychologiczne kierowców w celu  orzeczenia  istnienia  lub  braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
11) kierowanie    na    kurs    reedukacyjny    w    zakresie    problematyki przeciwalkoholowej    i przeciwdziałania narkomanii,
12) kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
13) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
14) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
15) wykonywanie  orzeczeń  sądowych  w zakresie  orzeczonych  środków  karnych  zakazu prowadzenia pojazdów,
16) żądanie od innych organów wydających prawa jazdy akt kierowców oraz wysyłanie akt kierowców do innych organów,
17) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
18) prowadzenie archiwum akt kierowców oraz akt osób bez uprawnień,
19) sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska pracy,
20) udzielanie  informacji  dotyczących  kierowców  oraz  osób  bez  uprawnień  na  żądanie uprawnionych do tego organów,
21) wydawanie decyzji o czasowej rejestracji, rejestracji pojazdów oraz decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
22) wydawanie  decyzji  o wyrejestrowaniu pojazdów oraz wydawanie  decyzji  o  nadaniu  cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa,
23) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu,
24) zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
25) wydawanie zaświadczeń o posiadanych pojazdach,
26) wydawanie  zaświadczeń  dla  celów  przerejestrowania  pojazdów  w innym   organie –
w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,
27) dokonywanie  zmian  danych  dot.  pojazdu  oraz  jego  właściciela  zawartych  w dowodzie rejestracyjnym,
28) sporządzanie i przekazywanie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach do organów podatkowych,
29) wysyłanie  do  organów  rejestrujących zawiadomień  i potwierdzeń  dotyczących przerejestrowanych pojazdów,
30) przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu i nabyciu,
31) przyjmowanie zgłoszeń o zastawie  rejestrowym,  wpisywanie  informacji  w tym  zakresie  do dowodu rejestracyjnego,
32) wysyłanie do zagranicznych organów rejestrujących dowodów rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy w kraju,
33) prowadzenie archiwum akt pojazdów,
34) załatwianie innych spraw przewidzianych w przepisach  prawa  dla  kompetencji  starosty, związanych  z wydawaniem  uprawnień  do  kierowania  pojazdami  oraz  rejestracją i oznaczaniem pojazdów.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 10:45
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-01 14:30