XML

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola
UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO
Podstawa prawna:
 • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
  (t.j.  Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydania licencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183)
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:
 • wniosek złożony przez osobę uprawnioną
 • w przypadku udostępnienia danych osobie nie będącej właścicielem do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo od osoby lub podmiotu uprawnionego do ich otrzymania, bądź wykazać interes prawny  do uzyskania wnioskowanych danych.
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości osoby uprawnionej do uzyskania danych z operatu ewidencyjnego (do wglądu).
Wniosek podstawowy:
 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego – formularz P
Wnioski uszczegóławiające:
 • Mapa zasadnicza oraz mapa ewidencji gruntów i budynków - formularz P1
 • Zbiory danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGiB (w postaci elektronicznej) - formularz P2
 • Zbiory danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej) - formularz P3
 • Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej) - formularz P4
 • Rejestr cen nieruchomości formularz P5
 • Raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB - formularz P6
 • Inne materiały zasobu - formularz P7
Opłata:
 • Opłaty za materiały zasobu ustalane są na podstawie tabeli nr 11stanowiącej załącznik do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz 267 ze zm.)
 • Opłaty zawydanie zaświadczenia lub z tytułu udzielenia pełnomocnictwa naliczana jest na podstawie ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z poz 1000 ze zm.)
 • Pełnomocnictwo opłata skarbowa - 17 zł.
 • Opłaty za udostępnione materiały zasobu  można uiszczać po uprzednim otrzymaniu dokumentu naliczenia opłaty na konto: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli nr konta: 31 9430 0006 0001 0041 2000 0003
 • Opłaty za wydanie zaświadczenia lub z tytułu udzielenia pełnomocnictwa należy uiszczać na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630
Miejsce złożenia dokumentów: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stalowej Woli
,ul. Podleśna 15, pok. nr 9
Sposób i termin załatwienia sprawy: Materiały zasobu wydawane są po zweryfikowaniu uprawnień wnioskodawcy do otrzymania danych ewidencyjnych, złożeniu wniosku i opłaceniu należności za wykonaną czynność.
W przypadku niezgodności danych w operacie ewidencyjnym wydanie dokumentu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
w sprawie, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.
Uwagi: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (015) 643-36-10
Tryb odwoławczy: W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru  Geodezyjnego i Kartograficznego.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych: wydanie wypisu lub/i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków na podstawie przepisów prawa: Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).
 4. Odbiorcy danych: podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia danych osobowych oraz podmioty wyszczególnione w przepisach prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Archiwalną.
 6. Ma Pan/i prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00
 1. Podanie danych ujętych we wniosku o wydanie wypisu lub/i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych obowiązkowych skutkować będzie niewydaniem wnioskowanej dokumentacji. 
Formularze do pobrania:  
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego
Wypełniając wniosek prosimy o jego uszczegółowienie formularzami
P1 – P7 dostępnymi w dodatkowych arkuszach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-01-28
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika Wydziału GN 2021-01-28 11:34
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika Wydziału GN 2023-07-04 09:11