XML

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 RODO) PRZEZ POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

1.    Administratorami danych osobowych są:
1)    Powiat Stalowowolski z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, reprezentowany przez Starostę Stalowowolskiego (adres: ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09,  e-mail: powiat@stalowowolski.pl),
2)    Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stalowej Woli, działający w strukturze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (adres: ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 36 60, rzecznik@stalowowolski.pl).

Starosta Stalowowolski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stalowej Woli wspólnie realizują ustawowy cel ochrony praw konsumentów na podstawie art. 26 RODO i zawartego Porozumienia w sprawie uzgodnienia współadministrowania, którego treść znajduje się w załączniku poniżej.

2.    Punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą jest inspektor ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl.

3.    Celami przetwarzania danych osobowych są:
- realizacja obowiązku prawnego wynikająca w szczególności z: ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz z innych ustaw i przepisów wykonawczych,
- archiwizacja akt spraw,
- rejestracja pism przychodzących i wychodzących oraz prowadzenia obiegu dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną;
 
4.    Odbiorcami danych, poza organami publicznymi prowadzącymi konkretne postępowanie, są podmioty upoważnione z mocy prawa, w szczególności:
- strony postępowania,
- podmioty serwisujące system informatyczny służący do elektronicznego obiegu dokumentacji,
- organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
- podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.

5.    Dane będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w zależności od rodzaju dokumentacji – m.in. od 10 lat w przypadku postępowań w zakresie praw konsumenckich, do lat 25 w Archiwum Zakładowym urzędu w przypadku materiałów archiwalnych.  
 
6.    Dane nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych przysługują prawa do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych na podstawie przepisów prawa jest obligatoryjne. Ich zakres został określony w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych. Przede wszystkim jest Pan/i zobowiązany/a do podania takich danych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Niewskazanie danych wskazanych wymogami prawa skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Porozumienie w sprawie współadministrowania danymi osobowymi Plik pdf 1.61 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2023-03-10
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-03-10 12:32
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-03-10 13:26