Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli z wykazem odbiorców danych

Czy muszę podawać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wymagają tego przepisy prawa m.in.:
 • ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych,
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela,
 • ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655)
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • i inne akty prawa;
Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie danych może być również konieczne do realizacji umowy czy jej podpisania.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne. Dane będziemy wtedy przetwarzać, gdy się na to zgodzisz np. w przypadku fotografowania. Zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

Jak długo przechowywane są dane?

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa - Instrukcja kancelaryjna i archiwalna. Więcej informacji można uzyskać u pracowników lub naczelników wydziałów bądź kierowników referatów. Maksymalny okres przechowywania danych w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli wynosi 25 lat (kategoria archiwalna A). Po tym okresie dokumenty przekazywane są do Archiwum Państwowego. W systemach informatycznych zarchiwizowane dane przechowywane są maksymalnie przez 10 lat, następnie przekazywane są w formie elektronicznej do Archiwym Państwowego.

Gdy wynika to z przepisów prawa dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii). W takim przypadku stosuje się odpowiednie przepisy RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania. Więcej informacji można uzyskać u naczelników wydziałów bądź kierowników referatów.

Gdy wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego celu prawnego dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom prywatnym, publicznym (np. innym urzędom), innym osobom fizycznym. Więcej informacji można uzyskać u naczelników wydziałów bądź kierowników referatów.

Gdy wynika to z przepisów prawa dane mogą być pozyskiwane z innych źrodeł (np. od innych urzędów).

TWOJE PRAWA

1. MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA:

a) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacjach o odbiorcach, w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania, źródłach pozyskiwania danych i przysługujących innych prawach, jeżeli dane przekazywane są do państw trzecich (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach,

b) na zasadach wyszczególnionych w przepisach prawa przysługuje prawo do kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za wszelkie kolejne kopie administrator danych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych),

c) sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych np. przedstawiając dodatkowe oświadczenie.

REALIZACJA TEGO PRAWA NIE MOŻE NARUSZAĆ PRAW I WOLNOŚCI INNYCH OSÓB.

2. MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - https://uodo.gov.pl/ - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

3. W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W PRZEPISACH PRAWA (RODO):

a) MASZ PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH,

b) MASZ PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH (gdy przetwarzanie opiera się na podstawie wyrażonej zgody lub w celach realizacji umowy i jest zautomatyzowane - prawo nie ma zastosowania do zadań wykonywanych przez administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w interesie publicznym),

c) MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ W INTERESIE PUBLICZNYM LUB ZE SPRAWOWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ POWIERZONEJ ADMINISTRATOROWI PRZEPISAMI PRAWA,

d) USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH;

JAK ZREALIZOWAĆ SWOJE PRAWA?

Możesz złożyć pisemny wniosek skierowany do Starosty Stalowowolskiego o: ograniczenie przetwarzania danych, przeniesienie danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, sprostowanie danych osobowych, usunięcie danych.

Aby skorzystać z prawa dostępu do swoich danych możesz użyć gotowego formularza (kliknij, aby pobrać formularz)

Administrator Danych Osobowych rozpatruje wniosek/ żądanie i w terminie do miesiąca od złożenia wniosku udziela odpowiedzi.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W STALOWEJ WOLI

1.    Podmioty, jednostki, osoby fizyczne, osoby prawne, organy publiczne, którym udostępnia się dane osobowe w uzasadnionych przypadkach na podstawie przepisów prawa lub w związku z interesem publicznym.
2.    Strony trzecie wykazujące prawny interes np. w celu dochodzenia roszczeń.
3.    Podmioty, którym powierzono dane (wykonują zadania na zlecenie Starosty Stalowowolskiego lub Powiatu Stalowowolskiego):

1) ETOB-RES ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów –
dane pracownicze w przypadku prac serwisowych w związku z obsługą systemu informatycznego;

2) Fundacja MASZ PRAWO ul. Wyspiańskiego 4/82 39-400 Tarnobrzeg –
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej;

3) Teroplan S.A. NIP: 5492295534, REGON: 120390028 –
prace serwisowe w związku z użytkowaniem programu do realizacji zadań z zakresu nadawania uprawnień diagnostom oraz  wydawania licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

4) IDEO Sp. z o.o.ul. NAD PRZYRWĄ 13 35-234 Rzeszów -
hosting w związku z prowadzeniem bip.stalowowolski.pl oraz korzystaniem z poczty elektronicznej @stalowowolski.pl

5) PWPW Warszawa S.A ul. Sanguszki 1 00-222 Warszawa -
obsługa modułu POJAZD i KIEROWCA, Portalu Starosty, wytworzenie i dostawa dokumentów z zakresu komunikacji;

6) VULCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław –
zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski;

7) GEOBID spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 11, 40-844 -
wykonywanie usług serwisowych związanych ze wsparciem i automatyczną aktualizacją Geoportalu i wdrożonych modułów internetowych;

8) NEFENI Sp. z o.o., ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań -
opieka serwisowa nad programem do elektronicznego zarządzania dokumentacją;

9) QNT Systemy Informatyczne z siedzibą w Zabrzu 41-800, przy ulicy Knurowskiej 19 -
obsługa serwisowa i udostępnienie przestrzeni dyskowej „VAT Integra”;

10) Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 4, 03-741 Warszawa -
usługa tłumacza migowego online;

11) ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Aleja Rejtana 55 35-326 Rzeszów -
udzielenie licencji na korzystanie z systemu publikowania informacji w postaci baz danych BIP, wynajem infrastruktury informatycznej, hosting strony i BIP;

12) PKS S.A. w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30 37-450 Stalowa Wola -
akta postępowań prowadzonych w trybie art. 130 a Ustawy – Prawo o drogowym; dane właścicieli pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130 a Ustawy – Prawo o drogowym;

13) InfoSoftware Polska Sp. z o.o. Szczepańcowa ul. Przemysłowa 5a 38-457
opieka serwisowa nad oprogramowaniem do systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji

14) LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Toszecka 101
powiadamianie sms o wizycie w związku rejestracją w systemie kolejkowym w Wydziale Komunikacji

15) DSSS Sp. z o.o.Sp. K. ul. Strzelecka 20C/2 62-045 Pniewy
udostępnienie platformy do transmisji Sesji i transkrypcji

16) Simple7 Sp. z o.o. ul. Ołowiana 2, 85-461 Bydgoszcz
przechowywanie danych na serwerze i wsparcie techniczne aplikacji do zgłoszeń naruszeń prawapowrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-20 14:55
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-09-30 12:00
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2022r. 01:55:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.