XML

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przy milczącym załatwieniu spraw realizowanych przez Geologa Powiatowego

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z:
- ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.741 z późn. zm.) – wykonywaniem zadań starosty jako organu ochrony środowiska właściwego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz jako organu administracji geologicznej właściwego w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
- ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1064 z późn. zm.) – wykonywaniem zadań starosty jako organu administracji geologicznej,
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – prowadzeniem postępowania administracyjnego.
 1. Odbiorcy danych:
- podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku z serwisem systemów informatycznych,
- strony postępowań ujęte w wykazie w aktach sprawy,
- podmioty publiczne/organy, którym udostępnia się dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 2. Ma Pan/i prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00;
 1. Podanie danych niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych na podstawie przepisów prawa jest konieczne.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-10-18
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-10-18 14:14
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-10-18 14:15