Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 
ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

ZEZWOLENIA NA ZAWODY SPORTOWE, WYŚCIGI, RAJDY, ZGROMADZENIA I INNE IMPREZY, KTÓRE POWODUJĄ UTRUDNIENIE RUCHU LUB WYMAGAJĄ KORZYSTANIA Z DROGI W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Podstawa prawna:

Art. 65 do 65i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić:

 • spełnienie wymagań określonych w szczególności
  w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

 • wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;

 • pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;

 • drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;

 • warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;

 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych;

 • w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;

 • środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:

- znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,

- liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,

- bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.

Organizator imprezy jest obowiązany:

 • uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;

 • współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:

- uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,

- stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy,

- dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;

 • sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:

- listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,

- pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,

- rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania,

 • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy,

 • w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,

- oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,

- rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,

- organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,

- sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania;

 • opracować regulamin oraz program imprezy;

 • ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;

 • zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 3;

 • uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;

 • powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej
  o przewidywanym czasie występowania utrudnień
  w ruchu drogowym;

 • na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;

 • udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji lub innych podmiotów, a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 • przekazywać do wiadomości publicznej informacje
  o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;

 • rodzaj i nazwę imprezy;

 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;

 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;

 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;

 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy regulamin imprezy, określający
  w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy
  i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca, określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym;

 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;

 • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Starosta wydaje zezwolenie po:

 • zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji,
  a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach
  w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcz a się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;

 • uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Starosta odmawia wydania zezwolenia:

 • jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych
  w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym

 • jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3:

- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,

- impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

Opłata:

 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 48,00 zł. (Dane do wpłaty: Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, nr konta 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola, drugie piętro - pokój 210
tel. 15 643 36 41

Sposób i termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników.

Uwagi:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy,

 • W przypadku gdy impreza odbywa się na drogach rożnych kategorii. Organem właściwym do wydania zezwolenia jest organ zarządzający ruchem na drogach wyższej kategorii, natomiast w przypadku dróg tej samej kategorii organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

 • Organizator imprezy przesyła co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy kopię wniosku wraz wymaganymi dokumentami do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, a jeżeli impreza ma się odbyć na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – również do komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Wojcieszyn - inspektor2020-11-03
Publikujący Łukasz Wojcieszyn - inspektor 2020-11-03 11:03
Modyfikacja Łukasz Wojcieszyn - inspektor 2021-01-27 07:56
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2023r. 18:39:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.