Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

stwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów,

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia

Załączniki do wniosku:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (według wzorów dostępnych w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych (oryginał do wglądu) osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

 • kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,

W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.

Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

 • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy,

Zgodnie z art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 poz. 2140 ze zm.) baza eksploatacyjna jest miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

 • oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie o niekaralności wg wzoru dostępnego w urzędzie lub na stronie internetowej dotyczące osoby:

   a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

  b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,

    c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest obowiązany przedłożyć aktualny wykaz pojazdów samochodowych zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Opłata:

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia (110 zł za każdy wypis).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola, drugie piętro - pokój 210

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy udziela się na czas nieoznaczony.

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. 15 643-36-41.

Dodatkowe informacje:

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zezwolenia w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Siedzibą jest miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzi główną działalność.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Plik doc 14.20 KB
Opłata - formularz do wypełnienia i wydruku Plik xls 51.00 KB
Oświadczenie o niekaralności - formularz do wydruku Plik pdf 102.64 KB
Oświadczenie o niekaralności - formularz do wypełnienia i wydruku Plik pdf 106.40 KB
Oświadczenie o niekaralności - formularz do wypełnienia i wydruku RTF Plik txt 49.18 KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - formularz do wydruku Plik pdf 58.71 KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - formularz do wydruku RTF Plik txt 62.78 KB
Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną - formularz do wypełnienia i wydruku RTF Plik txt 43.49 KB
Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną - formularz do wypełnienia i wydruku Plik pdf 71.47 KB
Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną - formularz do wydruku Plik pdf 64.92 KB
Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - formularz do wypełnienia i wydruku RTF Plik txt 39.43 KB
Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - formularz do wypełnienia i wydruku Plik pdf 49.93 KB
Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - formularz do wydruku Plik pdf 42.63 KB
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - formularz do wydruku Plik pdf 130.44 KB
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - formularz do wypełnienia i wydruku Plik pdf 133.65 KB
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - formularz do wydruku RTF Plik txt 52.38 KB
Oświadczenie osoby uprawnionej do zarządzania transportem - formularz do wydruku Plik pdf 117.60 KB
Oświadczenie osoby uprawnionej do zarządzania transportem - formularz do wypełnienia i wydruku Plik pdf 121.33 KB
Oświadczenie osoby uprawnionej do zarządzania transportem - formularz do wypełnienia i wydruku RTF Plik doc 13.84 KB
Wykaz pojazdów - formularz do wypełnienia i wydruku RTF Plik txt 66.03 KB
Wykaz pojazdów - formularz do wypełnienia i wydruku Plik pdf 264.03 KB
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Wojcieszyn - inspektor2020-11-03
Publikujący Łukasz Wojcieszyn - inspektor 2020-11-03 13:07
Modyfikacja Łukasz Wojcieszyn - inspektor 2021-03-17 08:56
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2021r. 20:56:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.