Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola
WYDANIE/ZMIANA,/PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz, 2140 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 202)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych przewozów i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1605)
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:
 • Wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
Załączniki:
 • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na transport drogowy osób;
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 202)) – należy dołączyć w liczbie odpowiadającej liczbie wypisów plus dodatkowe 2 egzemplarze;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 • dowód wpłaty za wydanie/zmianę/przedłużenie zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób w krajowym transporcie drogowym;
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (jeżeli imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba);
 • kserokopia dotychczas obowiązującego zezwolenia i rozkładu jazdy (tylko w przypadku zmian i przedłużania posiadanego zezwolenia);
Opłata: Opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne stanowi 50% opłaty określonej dla przewozów regularnych osób i wynosi :
OKRES WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA OPŁATA (w zł)
do 1 roku 125
do 2 lat 150
do 3 lat 175
do 4 lat 225
do 5 lat 275
 1. za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 2. za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 3. za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 4. za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 5. za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 6. za przedłużenie ważnościpobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia;
 7. za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia;
 8. za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 • Opłatę za wydanie/zmianę/przedłużenie zezwolenia należy wnieść na rachunek:
Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola
 
nr: 85 9430 0006 0001 0041 2000 0001
 
tytułem: opłata za wydanie dokumentów dotyczących regularnego specjalnego przewozu osób
 • Opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł należy wnieść na rachunek:
Urzędu Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

 
nr: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630
tytułem: opłata za udzielenie pełnomocnictwa
Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Transportu
Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola (pok. 210)
Sposób i termin załatwienia sprawy: Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Uwagi: W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić
pod nr tel.: 15 643-36-41.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
INFORMACJE DODATKOWE
Zmiana zezwolenia: Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania.
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych zmienia się na wniosek jego posiadacza w przypadku zmiany:
 • oznaczenia przedsiębiorcy;
 • siedziby i adresu przedsiębiorcy.
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych może zostać zmienione na wniosek jego posiadacza w przypadku zmiany:
 • przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.
Przedłużenie zezwolenia: Po upływie terminu ważności, zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy na okres nieprzekraczający 5 lat.
Cofnięcie zezwolenia: Zezwolenie cofa się w przypadku:
 • cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji,
 • naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu,
 • niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące;
 • odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe.
W przypadku cofnięcia zezwolenia, wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.
Wygaśnięcie zezwolenia: Zezwolenie wygasa w przypadku:
 • zrzeczenia się zezwolenia (Uwaga: przedsiębiorca nie może się zrzec zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięciu zezwolenia),
 • upływu terminu na jaki zostało wydane,
 • wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w wyniku zrzeczenia się go, śmierci posiadacza zezwolenia oraz likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości majątku przedsiębiorcy, któremu zostało udzielone, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2 Ustawy o transporcie drogowym.
 
 
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłPiotr Dąbrowski - stanowisko ds. transportu2020-11-20
Publikujący Piotr Dąbrowski - stanowisko ds. transportu 2020-11-20 10:37
Modyfikacja Piotr Dąbrowski - stanowisko ds. transportu 2022-03-17 11:24
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2023r. 19:33:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.