XML

Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 października 2010 roku informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”
 
Konsultacje prowadzone będą od 9 września 2022 roku do 15 września  2022 roku.
 
Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego w zakładce organizacje pozarządowe.
 
Uwagi i opinie odnośnie projektu uchwały należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub elektronicznie na  adres e-mail: powiat@stalowowolski.pl, (powinny być opatrzone właściwą pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu organizacji).
 
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1327 z późn. zm.).
 
Druk formularza konsultacyjnego można pobrać w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Starostwa Powiatowego
w Stalowej Woli  (pokój nr 410 – IV piętro) lub z BIP Powiatu, w zakładce organizacje pozarządowe.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2022-09-08
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2022-09-09 08:27
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2022-09-09 09:06