Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 364/2021
z dnia 30.06.2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na  „Budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Sandomierskiej na terenie działek
nr ew. 1559, 1599/2, 1599/3, 1599/4, 1630/3, 1414/1, 1610/1, 1415, 1093/2, 1413, 1092/3, 1094, 1095/2, 1368, 1410/2, 2004/6, 1414/3, 1423 położonych
w miejscowości Stalowa Wola oraz rozbudowę sieci wodociągowej
na działce nr ew. 2004/6 położonej w miejscowości Stalowa Wola
(obręb ew. 0001 Charzewice, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola).”
Inwestor: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola


 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-06-30
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-06-30 11:30
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-06-30 11:33
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 301/2021 w dniu 09.06.2021 r., znak: AB-ZK-I-8.6740.35.2021.AI dotyczącej: ,,Rozbudowy obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie, w zakresie: remontu pompowni ścieków, budowy stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych, przebudowy zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, przebudowy i rozbudowy budynku technicznego oczyszczalni ścieków, budowy dwóch wiat do składowania i suszenia osadu, przebudowy i remontu budynku socjalno – technicznego, usytuowanych na działkach nr ew. 1234, 1235, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.

Inwestor: 
Gmina Zaklików, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-06-11
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-06-11 09:34
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-06-11 09:35
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.04.2020 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,,Rozbudowę obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie, w zakresie: remontu pompowni ścieków, budowy stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych, przebudowy zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, przebudowy i rozbudowy budynku technicznego oczyszczalni ścieków, budowy dwóch wiat do składowania i suszenia osadu, przebudowy i remontu budynku socjalno – technicznego, usytuowanych na działkach nr ew. 1234, 1235, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
 
Inwestor: Gmina Zaklików, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-05-25
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-05-25 11:48
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-05-25 11:53
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 20.05.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-05-20
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-05-20 09:22
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-05-20 09:35
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 24.03.2021 r. informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku "Farmy Wiatrowej Zaklików Spółka z o.o." z siedzibą w Krakowie, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków  dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę "Elektrowni wiatrowej T2, wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 86, 87, 88, 90, 91, 92, 2580 w obrębie ew. 0016 - Zdziechowice Pierwsze, jednostka ew. 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa "Farmy Wiatrowej Zaklików" ponieważ rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd.

Inwestor: "Farma Wiatrowa Zaklików Spółka z o.o." z siedzibą w Krakowie, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-03-24
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-03-24 14:45
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-03-24 14:46
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 23.03.2021 roku o wydaniu decyzji nr 139/2021 w sprawie: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej, przepompowni sieciowej ścieków, zasilanie energetyczne projektowanych przepompowni sieciowych- wewnętrznych linii zasilających przepompownie wraz z oświetleniem terenu przepompowni, na działkach nr ewidencyjny: 832, 850, 853, 854, 855, 856, 857, 858/3, 859, 862, 864, 865, 866, 868/1, 868/2, 869, 870, 872, 873, 874, 876, 877, 965/1, 965/2, 965/6, 966, 985/2, 986, 987, 988, 989, 990/3, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1004, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014/2, 1014/3, 1015, 1016, 1017/2, 1017/4, 1017/5, 1017/6, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1024, 1025, 1030/1, 1030/2,1032, 1033, 1034/1, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/1, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064/2, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1095, 1244/1, 1278/1, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1287, 1288, 1289/2, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295/2, 1297, 1298, 1299, 1301/2, 1302, 1311/1, 1311/2, 1312, 1313, 1314, 1316, 1317/1, 1317/2, 1318, 1319/2, 1319/4, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324/1, 1324/2, 1325/1, 1325/2, 1346, 1379, 1380, 1438, 1439, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1454, 1461, 1479, 1480, 1483, 1648/2, 1649, położonych w miejscowości Skowierzyn, obręb ewidencyjny: 8- Skowierzyn, jednostka ewidencyjna:181806_2 Zaleszany oraz na dz nr ew. 38/2, 47/1, 364/1, 426/3 położonych w miejscowości Zaleszany, obręb ewidencyjny: 11- Zaleszany, jednostka ewidencyjna: 181806_2 Zaleszany”.

Inwestor: Gmina Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-03-23
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-03-23 15:06
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-03-23 15:08
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 09.03.2021 roku o wydaniu decyzji nr 107/2021 znak: AB-SW-I-7.6740.13.2021.LŻ w sprawie: ,,Przebudowy hali produkcyjno -magazynowe zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 102/32, wznesionej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1 w zakresie budowy fundamentów pod urządzenie i rozbudowę pomostów obsługowych"   

Inwestor: BAGPAK Polska Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 18/183, 03-287 Warszawa 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-03-09
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-03-09 09:44
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-03-09 09:58
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 22.02.2021 r. dotyczące wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Elektrowni wiatrowej T2, wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 86, 87, 88, 90, 91, 92, 2580 w obrębie ew. 0016 - Zdziechowice Pierwsze, jednostka ew. 181805_5 Zaklików w ramach budowy "Farmy Wiatrowej Zaklików".

Inwestor: "Farma Wiatrowa Zaklików Spółka z o.o." z siedzibą, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-02-22
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-02-22 13:11
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-03-02 14:20
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 15 lutego 2021 roku o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie ,,Przebudowy hali magazynowej zlokalizowanej na terenie działki nr ew 102/32 obręb ewidenycjny 181801_1.0006  przy ul. Kwiatkowskiego 1" 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-02-15
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-02-15 14:21
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-02-15 14:38
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-01-27
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-01-28 09:46
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-01-28 10:20
Obwieszczenie Starosty z dnia 05.01.2021

Załączniki:

Obwieszczenie o decyzji Plik pdf 633.42 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-01-05
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-01-05 13:13
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-01-05 13:30
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego  z dnia 22.12.2020 o wydaniu decyzji nr 700/2020 r  
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2020-12-22
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2020-12-22 11:55
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2020-12-22 11:55
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskego z dnia 14 grudnia 2020 roku 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2020-12-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2020-12-18 11:42
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2020-12-18 11:44
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2020-12-09
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2020-12-09 13:49
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2020-12-09 13:51
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 24 listopoada 2020 r
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2020-11-24
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2020-11-24 11:04
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 18.11.2020 r.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2020-11-18
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2020-11-18 14:26
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-01-04 14:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29.07.2021 r. Plik pdf 29.56 KB
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 05 lutego 2023r. 08:32:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.