1. Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 202 rok.

2. Projekt UCHWAŁY RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO - Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.