Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy:
Andrzej Winiarczyk, tel. (15) 643 36 11, pok. 318, e-mail: geopow@stalowowolski.pl
 • Ewidencja gruntów i budynków - Stalowa Wola:
Pok. 13, tel. 15 643 36 16
 • Ewidencja gruntów i budynków - Gminy: Bojanów i Pysznica:
Pok. 14, tel. 15 643 36 21
 • Ewidencja gruntów i budynków - miasto Zaklików, gmina Zaklików (obszar wiejski):
 Pok. 13, tel. 15 643 36 16
 • Ewidencja gruntów i budynków - Gminy:  Zaleszany i  Radomyśl n/Sanem:
Pok. 15, tel. 15 643 36 18
 • Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
Artur Gierak - Zastępca Naczelnika, pok. 319, tel. 15 643 36 12
 • Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
Pok. 313, tel. 15 643 37 08
 • Gospodarka nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa:
Pok. 314, tel. 15 643 36 13
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych:
Pok. 317, tel. 15 643 36 17
 • Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT
Pok. 316, tel. 15 643 36 15
 • Obsługa administracyjna narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT.
Pok. 315, tel. 15 643 36 17

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (PODGiK)
 • Kierownik PODGiK
Tomasz Grobel, pok. 11, tel. 15 643 36 58, t.grobel@stalowowolski.pl
 • Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
Pok. 9, tel. 15 643 36 10
 • Prowadzenie, udostępnianie i archiwizacja zasobu w formie elektronicznej:
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym:
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Prowadzenie zasobu w komputerowym systemie "Ośrodek":
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym:
Pok. 2, tel. 15 643 36 24 

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) w zakresie geodezji:
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez:

    - utrzymywanie systemu teleinformatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
    - utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodnie z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi,
   - archiwizację wycofanych danych ewidencyjnych,
    - udostępnianie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
    - ochronę danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
    - okresową weryfikację danych ewidencyjnych,
    - sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
    - przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych;
b) prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT ) w tym powiatowej bazy GESUT,
c) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
e) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
f)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,
g)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie map ewidencyjnych i zasadniczych,
h)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
i)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie cyfrowych kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych,
j)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie wyciągów z operatów szacunkowych,
k) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych,
l)  obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych,
m) przyjmowanie i kontrola materiałów i zbiorów zasobu,
n)  uwierzytelnianie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
o)  prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w tym tworzenie metadanych,
p)  prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,
q)  przetwarzanie materiałów zasobu do postaci elektronicznej i zapisywanie ich w bazie systemu,
r)  wyłączenie materiałów zasobu z zasobu i przekazywanie ich do archiwów państwowych.
 •  koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez:
- organizowanie, przeprowadzanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym,
- sporządzanie protokołów z narady oraz wydawanie odpisów tych protokołów zainteresowanym uczestnikom narad koordynacyjnych;
 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • prowadzenie scaleń i wymiany gruntów,
 • zlecanie i nadzór prac geodezyjnych, organizowanie przetargów,
 • wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej.
2) w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:
 • tworzenie Zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
       - zbywanie, nabywanie, zamiana,
       - oddawanie w użytkowanie wieczyste,
        - oddawanie w użytkowanie wieczyste,
        - oddawanie w trwały zarząd,
        - oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie,
        - zamiana w relacji Skarb Państwa, a jednostki samorządu terytorialnego,
        - przekazywanie na cele szczególne;
 • windykacja należności za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, najem, dzierżawę gruntów,
 • udzielanie bonifikat do opłat rocznych z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i ceny sprzedaży,
 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
 • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
 • prowadzenie postępowań z zakresu zwrotu wywłaszczanych nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań mających na celu ograniczenie korzystania z nieruchomości,
 • ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach,
 • prowadzenie postępowań z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne wymienione w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod linie kolejowe w art. 37 a ust. 7-90 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „PKP” w brzmieniu ustawy zmieniającej z dnia 28 marca 2003r.,
 • prowadzenie postępowań z zakresu ustawy z dnia 7 września o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego:
   - sporządzenie i przekazanie wojewodzie, marszałkowi, wójtom i prezydentowi miasta wykazu nieruchomości,
   - regulacja stanu prawnego nieruchomości,
   - ujawnianie prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych,
   - poinformowanie mieszkańców powiatu o konieczności sprawdzenia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

3) w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi i ochrony gruntów rolnych i leśnych:
 • orzekanie o zwrocie działek zabudowanych i będących w dożywotnim użytkowaniu,
 • ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
 • przekazywanie gruntów Polskiemu Związkowi Działkowców,
 • orzekanie o pozwoleniu na wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na inne cele,
 • orzekanie o rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
 • orzekanie o zmianie sposobu użytkowania gruntów,
 • regulowanie stanów prawnych gruntów rolnych Skarbu Państwa.
 • opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o realizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 
Podmiot publikujący
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19 00:00
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:08
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:21
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 10 sierpnia 2022r. 04:27:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.