bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
2986
Odsłon artykułów:
1545106

Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego - 2011 rok

 


Nr

data

tytuł

 

1/11

10.01.2011 r.

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej

Plik pdf

2/11

17.01.2011 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

 

3/11

21.01.2011 r.

w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw

Plik pdf

4/11

25.01.2011 r.

w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny

Plik pdf

5/11

28.01.2011 r.

w sprawie odwołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Plik pdf

6/11

28.01.2011 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego

 Plik pdf

7/11

10.02.2011 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego

Plik pdf

8/11

10.02.2011 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz w Przemyślu

Plik pdf

9/11

15.02.2011 r.

w sprawie struktury i treści planów obrony cywilnej oraz zasad ich opracowania i aktualizacji

Plik pdf

10/11

15.02.2011 r.

w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Plik pdf

11/11

4.03.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Gminy Zaleszany, położonych na terenie miejscowości: Kotowa Wola, Kępie Zaleszańskie, Obojna, Pilchów

Plik pdf

12/11

9.03.2011 r.

w sprawie limitów dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych

Plik pdf

13/11

9.03.2011 r.

w sprawie wysokości dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zakupu aparatów słuchowych i wkładek usznych dla osób niepełnosprawnych

Plik pdf

14/11

9.03.2011 r.

w sprawie dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Plik pdf

15/11

15.03.2011 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

Plik pdf

16/11

15.03.2011 r.

w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (16 MB)

Plik pdf

17/11

15.03.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz na wolne stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

Plik pdf

+

Oryginał

18/11

23.03.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.

Plik pdf

+

Oryginał

19/11

13.04.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.

Plik pdf

+

Oryginał

20/11

4.05.2011 r.

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy wykorzystywanego w podróży służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Plik pdf

21/11

4.05.2011 r.

w sprawie powołania komisji ds. wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum podręcznym akt pojazdów Wydziału Komunikacji i Transportu przeznaczonej do brakowania.

Plik pdf

22/11

4.05.2011 r.

w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli.

Plik pdf

23/11

4.05.2011 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Plik pdf

+

oryginał
i
tekst jednolity

24/11

10.05.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski dyrektorów szkół w celu wyboru najzdolniejszego ucznia ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski - kandydata do Nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w 2011 r.

Plik pdf

25/11

20.05.2011 r.

w sprawie powołania komisji ds. wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej do brakowania.

Plik pdf

26/11

24.05.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - remontów dróg powiatowych nr 1001R Gościeradów - Zdziechowice, nr 2505R Ziarny - Sudoły - Stalowa Wola, nr 1035R Cisów Las - Gwoździec.

Plik pdf

27/11

26.05.2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do organizacji XIII Dożynek Powiatu Stalowowolskiego które odbędą się w dniu 21 sierpnia 2011 r.

Plik pdf

28/11

30.05.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Parafii Rzymsko - Katolickiej w Pysznicy, położonych na terenie m. Pysznica

Plik pdf

29/11

8.06.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego w zakresie części I - Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli.

Plik pdf

30/11

8.06.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego w zakesie części II - Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.

Plik pdf

31/11

16.06.2011 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

32/11

8.07.2011 r.

w sprawie powołania członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

Plik pdf

33/11

14.07.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Popiełuszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli"

Plik pdf

34/11

26.07.2011 r.

w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

Plik pdf

35/11

17.08.2011 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2012 rok

Plik pdf

36/11

17.08.2011 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.

Plik pdf

37/11

01.09.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. "Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1013 R Turbia - Zbydniów, nr 1012R Zaleszany - Zbydniów, nr 1017R Zaleszany Zabrnie wraz z miejscową budową chodników"

Plik pdf

38/11

02.09.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru (przejęcia) nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 796 o powierzchni 8985 m2 położonej w obr. 3 - Centrum jednostka ewidencyjna Stalowa Wola zabudowanej budynkiem Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3.

Plik pdf

39/11

16.09.2011 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

40/11

28.09.2011 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/11 Starosty Stalowowolskiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli zmienionego zarządzeniem Nr 23/11 Starosty Stalowowolskiego z dnia 4 maja 2011 roku.

Plik pdf

41/11

11.10.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia "Karty Audytu Wewnętrznego".

Plik pdf

42/11

11.10.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego.

Plik pdf

43/11

11.10.2011 r.

w sprawie przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Plik pdf

44/11

25.10.2011 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 35/2010 Starosty Stalowowolskiego z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela oraz umieszczania ich na parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 50a oraz 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym

Plik pdf

45/11

25.10.2011 r.

w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Plik pdf

46/11

27.10.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - remontów dróg powiatowych nr 1015R Jamnica - Zbydniów i nr 1005R Antoniów - Chwałowice

Plik pdf

47/11

02.11.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego na odcinku do km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli"

Plik pdf

48/11

09.11.2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania programu naprawczego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik pdf

49/11

23.11.2011 r.

w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Plik pdf

50/11

23.11.2011 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatoweg w Stalowej Woli.

Plik pdf

51/11

23.11.2011 r.

w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2011.

Plik pdf

52/11

23.11.2011 r.

w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2011 r.

Plik pdf

53/11

05.12.2011 r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z komputerów, sieci komputerowej oraz sieci Internet przez pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli"

Plik pdf

54/11

19.12.2011 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania programu naprawczego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik pdf

55/11

19.12.2011 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Plik pdf

56/11

30.12.2011 r.

w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

Plik pdf

57/11

30.12.2011 r.

w sprawie powołania komisji w celu oceny dalszej przydatności przygotowanego do wyłączenia z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zbioru dokumentów zasobu przejściowego z terenu Powiatu Stalowa Wola, które utraciły przydatność użytkową

Plik pdf