bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
2986
Odsłon artykułów:
1545081

Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego - 2015 rok

 

 

 

Nr zarządzenia Data wydania Tytuł zarządzenia
1/2015 02.01.2015

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

2/2015 08.01.2015

w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.

3/2015 29.01.2015 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu.
4/2015 29.01.2015 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.
5/2015 10.02.2015 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego w 2015 r.
6/2015 12.02.2015 w sprawie przeprowadzenia weryfikaacji formacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu stalowowolskiego.
7/2015 03.03.2015 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentami - etap II - skanowanie przesyłek oraz obsługa przesyłek wpływających na skrzynkę ePUAP.
8/2015 10.03.2015 w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu gminy Zaklików - miejscowości: Zdziechowice I i Baraki Stare.
9/2015 10.03.2015 w sprawie zatwierdzania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu gminy Pysznica - miejscowości: Jastkowice, Kłyżów, Pysznica i Studzieniec.
10/2015 16.03.2015 w sprawie limitów dofinansowania ze środków PERON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych.
11/2015 16.03.2015 w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
12/2015 16.03.2015 w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
13/2015 23.03.2015 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania kontroli w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
14/2015 02.04.2015

w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Część II; Część III

15/2015 02.04.2015 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. "Reagowanie na zagrożenia CBRN" pk. "EDEN" na terenie powiatu stalowowolskiego.
16/2015 07.04.2015 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia OC i z zakresu ochrony ludności powiatu stalowowolskiego oraz gmin: Pysznica i Zaleszany zgrywającego służby ratownicze powiatu stalowowolskiego pn. "Akcja ratownicza po skażeniu chemicznym na Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Pysznicy w sytuacji prowadzenia akcji przeciwpowodzniowej.".
17/2015 16.04.2014 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronno-kryzysowego pn. "Akcja ratownicza podczas wielkopowierzchniowego pożaru kompleksu leśnego w warunkach częściowego mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbronych".
18/2015 20.04.2015 w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, stanowiących własność Gminy Radomyśl nad Sanem, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Nowiny i Radomyśl nad Sanem.
19/2015 22.04.2015

w sprawie zmiany zarządzenia nr. 27/2010 Starosty Stalowowolskiego dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej wymagania ochrony fizycznej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

(Odmowa udostęnienia na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych).

20/2015 28.04.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego i Stalowej Woli.
21/2015 28.04.2015 w sprawie powołania komisji do odbioru prac dotyczących drugiego etapu "Dostosowania danych ewidencji gruntów i budynków do postaci zgodnej z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków, utowrzenia BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT dla obrębu 1-Charzewice miasta Stalowa Wola.
22/2015 28.05.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
23/2015 29.05.2015 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
24/2015 08.06.2015 w sprawie powołania członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.
25/2015 17.06.2015 w sprawie powołania lekarza do stwierdzania zgonu i jego przyczyny na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
26/2015 25.06.2015 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
27/2015 30.06.2015 w sprawie powołania zespołu reagowania na incydenty komputerowe oraz pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
28/2015 27.07.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko do spraw administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
29/201 03.08.2015 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych – „Remont drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów-Chwałowice w miejscowości Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Witkowice w km 2 + 890 -3+050 oraz 3 + 100 -4+420”.
30/2015 10.08.2015 w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
31/2015 20.08.2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
32/2015 28.08.2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Stalowowolskiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

33/2015 01.09.2015 W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
34/2015 01.09.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw publicznego transportu zbiorowego w Referacie Publicznego Transportu Zbiorowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
35/2015 03.09.2015 w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu
36/2015 04.09.2015 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 14/2015 Starosty Stalowowolskiego w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
37/2015 08.09.2015 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
38/2015 24.09.2015 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli - zakres realizacji zamówienia: Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli
39/2015 01.10.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
40/2015 02.10.2015 w sprawie zmian w składzie osobowym obsady stałego dyżuru Starosty Stalowowolskiego
41/2015 05.10.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko do spraw administracji architektoniczno- budowlanej w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
42/2015 07.10.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw publicznego transportu zbiorowego w Referacie Publicznego Transportu Zbiorowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
43/2015 21.10.2015 w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2015 r.
44/2015 21.10.2015 w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2015 r.
45/2015 09.11.2015 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych – „Remont drogi powiatowej nr 1011R Kawęczyn-Skowierzyn w miejscowości Skowierzyn w km 1 + 867 - 2 + 367”
46/2015 16.11.2015 w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
47/2015 14.11.2015 w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R - ul. Przemysłowej w Stalowej Woli - etap I”
48/2015 27.11.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
49/2015 04.12.2015 w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Polnej 15 w Stalowej Woli”.
50/2015 18.12.2015 w sprawie powołania komisji do odbioru prac dotyczących drugiego etapu „Dostosowania danych ewidencji gruntów i budynków do postaci zgodnej z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków, utworzenia BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębów 2-Rozwadów i 3-Centrum miasta Stalowa Wola.”
51/2015 23.12.2015 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej.