bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2711
Odsłon artykułów:
1179753

Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego - 2018 rok

Nr Zarządzenia

Data podpisania/

data wejścia w życie

Tytuł Zarządzenia

1/2018

 09 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wypłaty ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej 

2/2018

16 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw transportu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

3/2018

17 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas zwykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

4/2018

25 stycznia 2018 r./
13 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego

5/2018

25 stycznia 2018 r./
13 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu

6/2018

30 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

7/2018

31 stycznia 2018 r./
07 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.

8/2018

5 lutego 2018 r./

06 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego w 2018

9/2018

23 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

10/2018

22 marca 2018 r./ 1 stycznia 2018 r.

w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

11/2018

22 marca 2018 r./ 1 stycznia 2018 r.

w sprawie limitów dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych

12/2018

22 marca 2018 r./1 stycznia 2018 r.

sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

13/2018

26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przygotowania i realizacji zadań systemu wsparcia ze strony państwa-gospodarza (Host Nation Support – HNS) przez Powiat Stalowowolski oraz powołania Punktu Kontaktowego HNS Starosty Stalowowolskiego

14/2018

7 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”

15/2018

9 maja 2018 r./ 1 maja 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych

16/2018

15 maja 2018 r.

w sprawie wykonania zabiegów agrolotniczych ograniczających liczebność populacji brudnicy mniszki (lymantria monacha) występującej na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Przyszów w Gminie Bojanów- powiat stalowowolski. (Załącznik)

17/2018

7 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

18/2018

21 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

19/2018

26 czerwca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego

20/2018 12 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz na wolne stanowiska kierowników samorządowych  jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego

21/2018  13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
22/2018
19 lipca 2018 r./ 20 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 42 /2007 Starosty Stalowowolskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli
23/2018
23 lipca 2018 r./ 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
24/2018
31 lipca 2018 r./ 13 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz na wolne stanowiska kierowników samorządowych  jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego
25/2018
08 sierpnia 2018 r./16 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
26/2018
23 sierpnia 2018 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2019 rok
27/2018
10 września 2018 r./12 września 2018 r.
w sprawie powołania zespołu informatycznego w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.
28/2018
12 września 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 42 /2007 Starosty Stalowowolskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli
29/2018
2 października 2018r.
w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
30/2018
4 października 2018 r.
w sprawie rocznego planu inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie na rok 2018.
31/2018
4 października 2018 r.
w sprawie inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
32/2018
4 października 2018r.
w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2018.
33/2018
4 października 2018r.
w sprawie inwentaryzacji okresowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2018 r.
34/2018
15 października 2018r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
35/2018
16 października 2018r.
w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1024R w miejscowości Pysznica do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1020R Brandwica –Jastkowice w miejscowości Jastkowice
36/2018
29 października 2018 r.
w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice
37/2018
13 listopada 2018 r.

38/2018
15 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016R Kotowa Wola - Kępie Zaleszańskie w m. Kępie Zaleszańskie”
39/2018
15 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
40/2018
21 listopada 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Stalowowolskiego
41/2018
22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia poniedziałku 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli za odpracowaniem w sobotę 08 grudnia 2018 r.
42/2018
23 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
43/2018
4 grudnia 2018 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie powiatu stalowowolskiego wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania
i alarmowania procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej”   
(załącznik nr 1; załącznik Nr 3)
44/2018
4 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu JNI 01008546 na rzece Bukowa w ciągu drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa w miejscowości Jastkowice”.
45/2018
12 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego”
46/2018
13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Powiatu Stalowowolskiego  w 2019 roku  zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
47/2018
11 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Powiatu Stalowowolskiego  w 2019 roku zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego - 2017 rok

 

Nr zarządzenia
Data wydania/
Data wejścia w życie
Tytuł zarządzenia
59/2017

27.12.2017

w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych pn.: "Inwentaryzacja, konserwacja i określenie wysokości punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego”
58/2017

19.12.2017

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” – wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Czarneckiego (droga powiatowa Nr 1024R) w ul. Poniatowskiego (droga powiatowa Nr 1025R) oraz przebudowa istniejącej ścieżki pieszo - rowerowej
57/2017

18.12.2017

w sprawie powołania Komisji do merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2018 roku zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
56/2017

18.12.2017

w sprawie powołania Komisji do merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2018 roku zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
55/2017

13.12.2017/

27.12.2017

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
54/2017

08.12.2017

w sprawie powołania zespołu do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
53/2017

06.12.2017

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”
52/2017

05.12.2017

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
51/2017

04.12.2017

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
50/2017

04.12.2017

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17 – montaż opraw oświetleniowych”
49/2017

04.12.2017

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17
48/2017

23.11.2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
47/2017

20.11.2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów nieinfrastrukturalnych w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
46/2017

20.11.2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw promocji w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
45/2017

13.11.2017

w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2017
44/2017

13.11.2017

w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2017 r.
43/2017

13.11.2017

w sprawie inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
42/2017

13.11.2017

w sprawie rocznego planu inwentaryzacji środków trwałych powierzonych Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie na rok 2017
41/2017

03.11.2017

w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie stalowowolskim
40/2017

30.10.2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
39/2017

26.10.2017

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – dotyczy Centrum Edukacji Zawodowego w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1”
38/2017

19.10.2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Stalowowolskiego w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
37/2017

27.09.2017

zmieniające zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 17.02.2017r. w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
36/2017

29.08.2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
35/2017

25.08.2017

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 12”
34/2017

24.08.2017

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2018 rok
33/2017

23.08.2017

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej z elementami ćwiczenia obronnego epizodycznego pn. „Rozwinięcie Zastępczych Miejsc Szpitalnych w m. Antoniów (gm. Radomyśl nad Sanem) podczas podwyższania gotowości obronnej państwa w sytuacji wystąpienia zjawisk powodziowych”
32/2017

22.08.2017

w sprawie powołania komisji do spraw przekazania dokumentacji i majątku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
31/2017

17.08.2017

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia OC wraz z gminą Zaleszany pn. „Akcja ratownicza i ewakuacja zwierząt w stadninie koni w m. Obojna po ataku grup dywersyjno - sabotażowych”
30/2017

17.08.2017

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15”
29/2017

07.08.2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
28/2017

23.07.2017

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia OC wraz z gminą Zaleszany pn. „Akcja ratownicza i ewakuacja po pożarze w stadninie koni w m. Obojna powstałym w wyniku działań grup sabotażowo – dywersyjnych"
27/2017

04.07.2017/

01.08.2017

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
26/2017 04.07.2017 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli
25/2017 02.06.2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
24/2017 26.05.2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Powiatu w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
23/2017 17.05.2017 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych – „Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w miejscowości Radomyśl nad Sanem”
22/2017

16.05.2017

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017" na terenie powiatu stalowowolskiego. (Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3)
21/2017

17.05.2017/

01.06.2017

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządów zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
20/2017

04.05.2017/

09.05.2017

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5”
19/2017 19.04.2017 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
18/2017 18.04.2017 w sprawie zmian w składzie Zespołu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
17/2017 11.04.2017 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
16/2017 - Odstąpiono od wydania zarządzenia
15/2017 06.04.2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw oświaty w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
14/2017 31.03.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2015 Starosty Stalowowolskiego w sprawie powołania zespołu reagowania na incydenty komputerowe oraz pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
13/2017 - Odstąpiono od wydania zarządzenia
12/2017 13.03.2017/ 15.03.2017 w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz do udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15
11/2017 13.03.2017/ 15.03.2017 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
10/2017 17.02.2017/ 01.01.2017 w sprawie limitów dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych
9/2017 17.02.2017/ 01.01.2017 w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym  na podstawie odrębnych przepisów
8/2017

17.02.2017/ 01.01.2017

w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
7/2017

26.01.2017/ 26.01.2017

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu.
6/2017

26.01.2017/
26.01.2017

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.
5/2017
25.01.2017/
27.01.2017
4/2017
17.01.2017/
17.01.2017
3/2017
13.01.2017/
17.01.2017
2/2017
10.01.2017/
11.01.2017
1/2017 
04.01.2017 /
04.01.2017 

Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego - 2016 rok

 

Nr zarządzenia Data wydania Tytuł zarządzenia
1/2016 20.01.2016

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Stalowowolskiego w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

2/2016 29.01.2016

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego

3/2016 29.01.2016 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu
4/2016 09.02.2016 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego w 2016 r.
5/2016 18.02.2016 w sprawie zasad postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
6/2016 19.02.2016 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
7/2016 23.02.2016 w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Przyszów, Maziarnia i Stany w gminie Bojanów
8/2016 22.03.2016 w sprawie limitów dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych.
9/2016 22.03.2016 w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
10/2016 22.03.2016 w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
11/2016 15.04.2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
12/2016 16.05.2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
13/2016 16.05.2016 w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr: 368, 435, 268, 358, 364/2, obręb 0004 – Zasanie, gmina Stalowa Wola oraz 2686, 2676, obręb 0003 – Centrum, gmina Stalowa Wola.
14/2016 18.05.2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
15/2016 03.06.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny na terenie Powiatu Stalowowolskiego
16/2016 09.06.2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
17/2016 23.06.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania lekarza do stwierdzania zgonu i jego przyczyny na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
18/2016 30.06.2016 w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz do udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.
19/2016 07.07.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości.
20/2016 - Odstąpiono od wydania zarządzenia
21/2016 01.08.2016 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Budowa Orlika lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli”.
22/2016 11.08.2016 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej oraz ćwiczenia epizodycznego zgrywającego służby ratownicze powiatu stalowowolskiego pn. „Akcja ratownicza po awarii linii produkcyjnej i pożarze w Zakładzie Tracker Lipa Sp. z o.o. (nasycalnia podkładów kolejowych) w wyniku działań grup sabotażowo – dywersyjnych”.
23/2016 19.08.2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
24/2016 22.08.2016 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”.
25/2016 22.08.2016 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych – „Remont drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w miejscowości Baraki Stare w km 7 + 382 – 8 + 102 oraz km 9 + 640-10+420”.
26/2016 23.08.2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
27/2016 24.08.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej oraz ćwiczenia epizodycznego zgrywającego służby ratownicze powiatu stalowowolskiego pn. „Akcja ratownicza po awarii linii produkcyjnej i pożarze w Zakładzie Tracker Lipa Sp. z o.o. (nasycalnia podkładów kolejowych) w wyniku działań grup sabotażowo – dywersyjnych”.
28/2016 30.08.2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.
29/2016 31.08.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej oraz ćwiczenia epizodycznego zgrywającego służby ratownicze powiatu stalowowolskiego pn. „Akcja ratownicza po awarii linii produkcyjnej i pożarze w Zakładzie Track Tec Lipa Sp. z o. o. (nasycalnia podkładów kolejowych) w wyniku działań grup sabotażowo – dywersyjnych”.
30/2016 14.09.2016 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.
31/2016 15.09.2016 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
32/2016 15.09.2016 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.
33/2016 19.09.2016 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu
wykrywania i alarmowania  w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „BIESZCZADY 2016” na terenie powiatu stalowowolskiego.
34/2016 19.09.2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2016 Starosty Stalowowolskiego z dnia 14.09.2016 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.
35/2016 19.09.2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2016 Starosty Stalowowolskiego z dnia 15.09.2016 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
36/2016 19.09.2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/2016 Starosty Stalowowolskiego z dnia 15.09.2016 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.
37/2016 19.09.2016 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego dotyczy: budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”
38/2016 29.09.2016 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego”.
39/2016 29.09.2016 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
40/2016 03.10.2016 w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
41/2016 06.10.2016 w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2016.
42/2016 06.10.2016 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R - ulicy Klasztornej w Stalowej Woli”
43/2016 06.10.2016 w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2016 r.
44/2016 14.10.2016 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
 45/2016 03.11.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli  w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
 46/2016  08.11.2016 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
47/2016 09.11.2016 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych – „Remont drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce-Rzeczyca Długa w miejscowościach Kruszyna, Goliszowiec, Jastkowice w km 23+360 – 24+130 oraz km 27+000 – 27+500”.
48/2016  23.11.2016 w sprawie organizacji pracy Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
49/2016 23.11.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2012 Starosty Stalowowolskiego z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania pionu ochrony informiacji niejawnych.
50/2016 29.11.2016 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Gminy Bojanów, położonych na terenie obrębu ewidencyjnego Korabina w gminie Bojanów.
51/2016 20.12.2016 w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli.
52/2016 21.12.2016 w sprawie powołania komisji do odbioru prac dotyczących drugiego etapu „Dostosowania danych ewidencji gruntów i budynków do postaci zgodnej z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków, utworzenia BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębów 4-Zasanie i 5-Jelnia i 6 HSW, Lasy Państwowe miasta Stalowa Wola.”
53/2016 22.12.2016 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
54/2016 22.12.2016 w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych:
- Laski, Korabina, Gwoździec, Cisów Las, Bojanów - w gminie Bojanów,
- Dzierdziówka, Zbydniów – w gminie Zaleszany,
- Zdziechowice Drugie – w gminie Zaklików
55/2016 27.12.2016 w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług w Powiecie Stalowowolskim
56/2016 28.12.2016 w sprawie określenia wstępnych czynności pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego w związku z wprowadzeniem centralizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2017 r.
     

Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego - 2015 rok

 

 

 

Nr zarządzenia Data wydania Tytuł zarządzenia
1/2015 02.01.2015

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

2/2015 08.01.2015

w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.

3/2015 29.01.2015 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu.
4/2015 29.01.2015 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.
5/2015 10.02.2015 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego w 2015 r.
6/2015 12.02.2015 w sprawie przeprowadzenia weryfikaacji formacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu stalowowolskiego.
7/2015 03.03.2015 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentami - etap II - skanowanie przesyłek oraz obsługa przesyłek wpływających na skrzynkę ePUAP.
8/2015 10.03.2015 w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu gminy Zaklików - miejscowości: Zdziechowice I i Baraki Stare.
9/2015 10.03.2015 w sprawie zatwierdzania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu gminy Pysznica - miejscowości: Jastkowice, Kłyżów, Pysznica i Studzieniec.
10/2015 16.03.2015 w sprawie limitów dofinansowania ze środków PERON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych.
11/2015 16.03.2015 w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
12/2015 16.03.2015 w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
13/2015 23.03.2015 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania kontroli w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
14/2015 02.04.2015

w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Część II; Część III

15/2015 02.04.2015 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. "Reagowanie na zagrożenia CBRN" pk. "EDEN" na terenie powiatu stalowowolskiego.
16/2015 07.04.2015 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia OC i z zakresu ochrony ludności powiatu stalowowolskiego oraz gmin: Pysznica i Zaleszany zgrywającego służby ratownicze powiatu stalowowolskiego pn. "Akcja ratownicza po skażeniu chemicznym na Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Pysznicy w sytuacji prowadzenia akcji przeciwpowodzniowej.".
17/2015 16.04.2014 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronno-kryzysowego pn. "Akcja ratownicza podczas wielkopowierzchniowego pożaru kompleksu leśnego w warunkach częściowego mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbronych".
18/2015 20.04.2015 w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, stanowiących własność Gminy Radomyśl nad Sanem, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Nowiny i Radomyśl nad Sanem.
19/2015 22.04.2015

w sprawie zmiany zarządzenia nr. 27/2010 Starosty Stalowowolskiego dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej wymagania ochrony fizycznej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

(Odmowa udostęnienia na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych).

20/2015 28.04.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego i Stalowej Woli.
21/2015 28.04.2015 w sprawie powołania komisji do odbioru prac dotyczących drugiego etapu "Dostosowania danych ewidencji gruntów i budynków do postaci zgodnej z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków, utowrzenia BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT dla obrębu 1-Charzewice miasta Stalowa Wola.
22/2015 28.05.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
23/2015 29.05.2015 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
24/2015 08.06.2015 w sprawie powołania członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.
25/2015 17.06.2015 w sprawie powołania lekarza do stwierdzania zgonu i jego przyczyny na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
26/2015 25.06.2015 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
27/2015 30.06.2015 w sprawie powołania zespołu reagowania na incydenty komputerowe oraz pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
28/2015 27.07.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko do spraw administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
29/201 03.08.2015 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych – „Remont drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów-Chwałowice w miejscowości Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Witkowice w km 2 + 890 -3+050 oraz 3 + 100 -4+420”.
30/2015 10.08.2015 w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
31/2015 20.08.2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.
32/2015 28.08.2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Stalowowolskiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz określenia katalogu klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

33/2015 01.09.2015 W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
34/2015 01.09.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw publicznego transportu zbiorowego w Referacie Publicznego Transportu Zbiorowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
35/2015 03.09.2015 w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu
36/2015 04.09.2015 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 14/2015 Starosty Stalowowolskiego w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
37/2015 08.09.2015 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
38/2015 24.09.2015 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli - zakres realizacji zamówienia: Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli
39/2015 01.10.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
40/2015 02.10.2015 w sprawie zmian w składzie osobowym obsady stałego dyżuru Starosty Stalowowolskiego
41/2015 05.10.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko do spraw administracji architektoniczno- budowlanej w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
42/2015 07.10.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy do spraw publicznego transportu zbiorowego w Referacie Publicznego Transportu Zbiorowego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
43/2015 21.10.2015 w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2015 r.
44/2015 21.10.2015 w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2015 r.
45/2015 09.11.2015 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych – „Remont drogi powiatowej nr 1011R Kawęczyn-Skowierzyn w miejscowości Skowierzyn w km 1 + 867 - 2 + 367”
46/2015 16.11.2015 w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
47/2015 14.11.2015 w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R - ul. Przemysłowej w Stalowej Woli - etap I”
48/2015 27.11.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
49/2015 04.12.2015 w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Polnej 15 w Stalowej Woli”.
50/2015 18.12.2015 w sprawie powołania komisji do odbioru prac dotyczących drugiego etapu „Dostosowania danych ewidencji gruntów i budynków do postaci zgodnej z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków, utworzenia BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębów 2-Rozwadów i 3-Centrum miasta Stalowa Wola.”
51/2015 23.12.2015 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej.

Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego - 2014 rok


 

 

Nr zarządzenia

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1/2014

02.01.2014

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy  w 2014 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

2/2014

03.01.2014

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w referacie Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

3/2014

23.01.2014

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Stalowowolskiego.

4/2014

23.01.2014

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną Powiatu Stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz w Przemyślu.

5/2014

10.02.2014

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. informacji o środowisku, edukacji ekologicznej oraz rybactwa śródlądowego w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

6/2014 11.02.2014 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
7/2014 12.02.2014 w sprawie zmiany zarządzanie nr 49/2013 Starosty Stalowowolskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
8/2014 18.02.2014 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
9/2014 20.02.2014 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego w 2014 roku.
10/2014 20.02.2014

w sprawie wprowadzenia centralnych rejestrów umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz zasad rejestrowania tych dokumentów.

Uchylone zarządzeniem Nr 3/2017

11/2014 31.03.2014 w sprawie dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
12/2014 31.03.2014 w sprawie wysokości dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zakupu aparatów słuchowych i wkładek usznych dla osób niepełnosprawnych.
13/2014 31.02.2014 w sprawie limitów dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych.
14/2014 09.04.2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z komputerów przenośnych oraz telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
15/2014 17.04.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli zamówień, których wartość netto nie przekracza w wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
16/2014 07.05.2014 w sprawie powołania komisji opiniujacej wnioski dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w celu wyboru najzdolniejszego ucznia ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski - kandydata do Nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w 2014 roku.
17/2014 12.05.2014 w sprawie obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 1432/2, obręb Pilchów, gmina Zaleszany.
18/2014 12.05.2014 w sprawie zmiany zarzadzenia nr 13/2014 w sprawie limitów dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych.
19/2014 22.05.2014 w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych beneficjentów projektu program operacyjny kapitał ludzki pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim".
20/2014 27.05.2014 w sprawie zatwierdzenia aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu gminy Zaklików - miejscowości Zaklików, Łysaków, Kolonia Łysaków i Łążek Zaklikowski.
21/2014 30.05.2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
22/2014 17.06.2014 w sprawie wydawania organom gminy powiatu stalowowolskiego zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego.
23/2014 08.07.2014 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania II piętra budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej"
24/2014 08.07.2014 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - Remont drogi powiatowej Nr 1031R Stany - Maziarnia - Nisko w miejscowości Maziarnia w km 4+280 - 5+670 oraz km 5+855 - 7+580.
25/2014 09.07.2014 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
26/2014 11.07.2014 w sprawie powołania Zespołu do wdrażania elektronicznego zarządzania dokumentami w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
27/2014 11.07.2014 w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
28/2014 04.08.2014 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
29/2014 05.08.2014 w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu stalowowolskiego.
30/2014 28.08.2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.
31/2014 03.09.2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2013 Starosty Stalowowolskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starsotwa Powiatowego w Stalowej Woli.
32/2014 08.09.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. prowadzenia, udostępniania i archiwizacji zasobu w formie elektronicznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
33/2014 08.09.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. infromatyzacji w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
34/2014 09.09.2014 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej oraz ćwiczenia epizodycznego zgrywającego służby ratownicze powiatu stalowowolskiego pn. "Akcja ratownicza po ataku terrorystycznym na obiekt użyteczności publicznej (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli) z uwięzieniem zakładników".
35/2014 15.09.2014 w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego pn. "Bieszczady" 2014 na terenie powiatu stalowowolskiego.
36/2014 26.09.2014 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
37/2014 07.10.2014 zmieniające zarządzenie Starosty Stalowowolskiego nr 34/2014 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej oraz ćwiczenia epizodycznego zgrywającego służby ratownicze powiatu stalowowolskiego pn. "Akcja ratownicza po ataku terrorystycznym na obiekt użyteczności publicznej (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli) z uwięzieniem zakładników.
38/2014 07.10.2014 w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2014.
39/2014 07.10.2014 w sprawie inwentaryzacji okresowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
40/2014 20.10.2014 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych "Remont drogi powiatowej nr 1030R Grębów - Stany w miejscowości Stany w km 13+900-14+850 oraz km 16+660-17+050".
41/2014 01.12.2014 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Stalowowolskiego
42/2014 15.12.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2013-2016 roku
43/2014 29.12.2014 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woil systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentmi w zakresie rejestracji przesyłek wpływających
44/2014 30.12.2014 w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjno - kartograficznych pn. "Dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do postaci zgodnej z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków, utworzenie BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębu 1-Charzewice Miasta Stalowa Wola

Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego - 2013 rok
Nr zarządzenia

Data wydania

Tytuł Zarządzenia

1/2013

21 stycznia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Parafii Rzymsko - Katolickiej w Radomyślu nad Sanem, położonych na terenie m. Radomyśl nad Sanem.

2/2013

23 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu do wypracowania sposobu opracowania zakresu zadań oraz kart realizacji zadań do "Planu Obrony Cywilnej Powiatu Stalowowolskiego"

3/2013

28 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.

4/2013

28 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz w Przemyślu.

5/2013

25 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego

6/2013

27 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy wykorzystywanego w podróży służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

7/2013

27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2012 Starosty Stalowowolskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

8/2013

4 marca 2013 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych "Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15"

9/2013

6 marca 2013 r.

w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

10/2013

6 marca 2013 r.

w sprawie limitów dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych

11/2013

6 marca 2013 r.

w sprawie wysokości dofinansowania ze środkow Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zakupu aparatów słuchowych i wkładek usznych dla osób niepełnosprawnych

12/2013

5 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji odbiorów końcowych wyposażenia dostarczonego do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w ramach projektu "Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski"

13/2013

22 kwietnia 2013 r.

w sprawie dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony

14/2013

30 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

15/2013

14 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w celu wyboru najzdolniejszego ucznia ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski - kandydata do Nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w 2013 r.

16/2013

15 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych: Remont ciągu dróg powiatowych w miejscowości Kotowa Wola nr 1016R w km 0+000 - 0+420 i nr 1015R w km 6+085 - 6+622, Remont drogi powiatowej nr 1029R Stalowa Wola - Burdze w km 0+010 - 2+250, Remont drogi powiatowej nr 1012R Zaleszany - Zbydniów w km 5+480 - 6+580

17/2013

15 maja 2013 r.

w sprawie procedur kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej.

18/2013

10 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - "Wykonanie napraw wad i usterek drogi powiatowej nr 102R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli, 1024R Stalowa Wola - Pysznica"

19/2013

11 czerwca 2013 r.

w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Starosty Stalowowolskiego z lat 1999 - 2011

20/2013

11 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach powiatowych i gminnych

21/2013

11 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zadań pomiędzy Wydziały Starostwa w Stalowej Woli w celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

22/2013

11 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji zabezpieczania pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

23/2013

11 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, oraz innych środków komunikacji do celów służbowych.

24/2013

20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2013 Starosty Stalowowolskiego z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

25/2013

26 czerewca 2013 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

(Z zarządzenia usunięto część danych ze względu na obowiązki wynikające ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Zarządzenie zawiera informacje osobowe osoby zatrudnionej w urzędzie.)

26/2013

04 lipca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli do organizacji imprezy plenerowej pn. "Weekend dla zdrowia".

27/2013

15 lipca 2013 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

(Z zarządzenia usunięto część danych ze względu na obowiązki wynikające ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Zarządzenie zawiera informacje osobowe osoby zatrudnionej w urzędzie.)

28/2013

30 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 1011R Kawęczyn - Skowierzyn od km 3+809 do km 4+664".

29/2013

09.08.2013

w sprawie powołania komisji do spraw przekazania dokumentacji i majątku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

30/2013

14.08.2013

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego

31/2013

21.08.2013

w sprawie zmian w składzie członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

32/2013

30.08.2013

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2014 rok

33/2013

06.09.2013

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

34/2013

10.09.2013

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną na terenie Powiatu Stalowowolskiego

35/2013

10.09.2013

w sprawie utworzenia odwodów powiatowych formacji obrony cywilnej na terenie powiatu stalowowolskiego

36/2013

12.09.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

37/2013

24.09.2013

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej oraz ćwiczenia epizodycznego zgrywającego służby ratownicze powiatu stalowowolskiego pn. "Akcja ratownicza po rozszczelnieniu instalacji chłodniczej i wycieku TŚP (amoniak) na obiekcie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli w wyniku działań sabotażowych"

38/2013

29.10.2013

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - "Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski"

39/2013

04.11.2013

w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu stalowowolskiego

40/2013

12.11.2013

w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2013 r.

41/2013

12.11.2013

w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2013.

42/2013

20.11.2013

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2013 Starosty Stalowowolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu stalowowolskiego.

43/2013

03.12.2013

w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Stalowowolskiego.

(Treść zarządzenia chroniona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.) - zarządzenie zawiera informacje niejawne

44/2013

06.12.2013

o uchyleniu zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.

45/2013

16.12.2013

w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brandwica, Chłopska Wola, Kłyżów, Studzieniec - Gmina Pysznica, Powiat Stalowowolski.

46/2013

16.12.2013

w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Jastkowice - Gmina Pysznica, Powiat Stalowowolski

47/2013

-

odstąpiono od wydania Zarządzenia.

48/2013

18.12.2013

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/2007 Starosty Stalowowolskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli.

49/2013

23.12.2013

w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

50/2013

31.12.2013

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2013 - 2016
Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego - 2012 rokWykaz zarządzeń Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok

Nr

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1/2012

2 stycznia 2012 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu stalowowolskiego.

2/2012

2 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stalowej Woli.

3/2012

5 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.

4/2012

9 stycznia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz na wolne stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

5/2012

10 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. odbioru i kontroli opracowań geodezyjnych oraz prowadzenia mapy w systemie numerycznym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

6/2012

12 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.

7/2012

12 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania składu komisji konkursowej i ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli oraz trybu pracy komisji konkursowej.

8/2012

26 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/11 Starosty Stalowowolskiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli zmienionego Zarządzeniem Nr 23 Starosty Stalowowolskiego z dnia 4 maja 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 40/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 28 września 2011 roku.

9/2012

1 lutego 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

10/2012

2 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie miejscowości: Gielnia, Kolonia Łysaków, Łysaków
Plany dostępne w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym i Środowiska

11/2012

23 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego

12/2012

23 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29 kwietnia 1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu.

13/2012

23 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego w 2012 r.

14/2012

8 marca 2012 r.

w sprawie wypłaty ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej.

15/2012

30 marca 2012 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie powiatu stalowowolskiego.

16/2012

4 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów osób z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

17/2012

4 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

18/2012

16 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa i remont budynku szkoły na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli".

19/2012

odstąpiono od wydania zarządzenia.

20/2012

17 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr KT/Z/1/10 Starosty Stalowowolskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej wymagania ochrony fizycznej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

21/2012

18 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. odbioru i kontroli opracowań geodezyjnych oraz prowadzenia mapy w systemie numerycznym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

22/2012

19 kwietnia 2012 r.

w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

23/2012

19 kwietnia 2012 r.

w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zakupu aparatów słuchowych i wkładek usznych dla osób niepełnosprawnych. 

24/2012

19 kwietnia 2012 r.

w sprawie limitów dofinansowania ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych.

25/2012

25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/11 Starosty Stalowowolskiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli zmienionego Zarządzeniem Nr 23/11 Starosty Stalowowolskiego z dnia 4 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr 40/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 28 września 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 8/2012 Starosty Stalowowolskiego z dnia 26 stycznia 2012 roku. 

26/2012

30 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski dyrektorów szkół w celu wyboru najzdolniejszego ucznia ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski - kandydata do Nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w 2012 r.

27/2012

9 maja 2012 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1016R Kotowa Wola - Kępie Zaleszańskie na odcinku od km 0 + 420 do km 2 + 020".

28/2012

15 maja 2012 r.

w sprawie powołania komisji, która dokona przejęcia nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 835/19 o pow. 0,0218 ha położonej w Stalowej Woli.

29/2012

17 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Gminy Zaklików, położonych na terenie obrębów: Lipa, Łysaków, Zaklików, Zdziechowice Pierwsze i Zdziechowice Drugie. 

30/2012

25 maja 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. transportu Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

31/2012

15 czerwca 2012 r.

zmieniające Zarządzenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

32/2012

20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

33/2012

21 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

34/2012

26 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji do spraw przekazania dokumentacji i majątku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stalowej Woli 

35/2012

26 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji do spraw przekazania dokumentacji i majątku Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli 

36/2012

26 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji do spraw przekazania dokumentacji i majątku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli

37/2012

27 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego

38/2012

2 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - remontów dróg powiatowych nr 1005R Antoniów - Chwałowice i nr 1022R Spokojna - Jastkowice.

39/2012

4 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/11 Starosty Stalowowolskiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli z późniejszymi zmianami.

40/2012

17 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

41/2012

18 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przekazującej nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 26/10 o powierzchni 1,2950 ha, położoną w obrębie 6 Lasy Państwowe - jednostka ewidencyjna Stalowa Wola, zabudowaną budynkiem Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych.

42/2012

13 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - "Remont drogi powiatowej nr 1010R Czekaj Pniowski - Nowiny na odcinku od km 0+490 do 0+840 oraz od km 2+605 do 3+310 w m. Czekaj Pniowski, Nowiny".

43/2012

23 sierpnia 2012 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

44/2012

10 września 2012 r.

w sprawie powołania pionu ochrony informacji niejawnych.

45/2012

18 września 2012 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej oraz ćwiczenia epizodycznego zgrywającego służby ratownicze powiatu stalowowolskiego pn. "Organizacja i osłona przeprawy przez przeszkodę wodną po zablokowaniu przeprawy mostowej w wyniku kolizji drogowej w warunkach częściowego mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek Sił Zbrojnych".

46/2012

18 września 2012 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych pn. "Remont drogi powiatowej nr 1013R Zbydniów - Turbia w m. Majdan Zbydniowski, Wólka Turebska w km 2 + 770 - 3 +720 oraz w km 5 + 540 - 5 + 770".

47/2012

7 listopada 2012 r.

w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego i jego gmin. 

48/2012

12 listopada 2012 r.

w sprawie opracowania modułów zadaniowych realizowanych w sytuacjach wyprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych przez wybrane jednostki organizacyjne powiatu.

49/2012

13 listopada 2012 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych Cisów Las, Laski, Korabina, Gwoździec, Maziarnia, Bojanów, Stany, Przyszów w jednostce ewidencyjnej Bojanów - Powiat Stalowowolski.

50/2012

14 listopada 2012 r.

w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2012.

51/2012

14 listopada 2012 r.

w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2012 roku.

52/2012

12 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczątek i pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

53/2012

12 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Brandwica, Chłopska Wola, Kłyżów, Studzieniec - Gmina Pysznica, Powiat Stalowowolski.

54/12

13 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

55/12

19 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.

56/12

19 grudnia 2012 r.

w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. (>30MB)

57/12

31 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie miejscowości: Lipa, Kruszyna, Janiki, Goliszowiec. (Uwaga: plany dostępne w wydziale Architektoniczno - Budowlanym i Środowiska).

Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego - 2011 rok

 


Nr

data

tytuł

 

1/11

10.01.2011 r.

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej

Plik pdf

2/11

17.01.2011 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

 

3/11

21.01.2011 r.

w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw

Plik pdf

4/11

25.01.2011 r.

w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny

Plik pdf

5/11

28.01.2011 r.

w sprawie odwołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Plik pdf

6/11

28.01.2011 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego

 Plik pdf

7/11

10.02.2011 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego

Plik pdf

8/11

10.02.2011 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz w Przemyślu

Plik pdf

9/11

15.02.2011 r.

w sprawie struktury i treści planów obrony cywilnej oraz zasad ich opracowania i aktualizacji

Plik pdf

10/11

15.02.2011 r.

w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Plik pdf

11/11

4.03.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Gminy Zaleszany, położonych na terenie miejscowości: Kotowa Wola, Kępie Zaleszańskie, Obojna, Pilchów

Plik pdf

12/11

9.03.2011 r.

w sprawie limitów dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych

Plik pdf

13/11

9.03.2011 r.

w sprawie wysokości dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zakupu aparatów słuchowych i wkładek usznych dla osób niepełnosprawnych

Plik pdf

14/11

9.03.2011 r.

w sprawie dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Plik pdf

15/11

15.03.2011 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

Plik pdf

16/11

15.03.2011 r.

w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (16 MB)

Plik pdf

17/11

15.03.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz na wolne stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

Plik pdf

+

Oryginał

18/11

23.03.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.

Plik pdf

+

Oryginał

19/11

13.04.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.

Plik pdf

+

Oryginał

20/11

4.05.2011 r.

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy wykorzystywanego w podróży służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Plik pdf

21/11

4.05.2011 r.

w sprawie powołania komisji ds. wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum podręcznym akt pojazdów Wydziału Komunikacji i Transportu przeznaczonej do brakowania.

Plik pdf

22/11

4.05.2011 r.

w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli.

Plik pdf

23/11

4.05.2011 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Plik pdf

+

oryginał
i
tekst jednolity

24/11

10.05.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski dyrektorów szkół w celu wyboru najzdolniejszego ucznia ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski - kandydata do Nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w 2011 r.

Plik pdf

25/11

20.05.2011 r.

w sprawie powołania komisji ds. wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej do brakowania.

Plik pdf

26/11

24.05.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - remontów dróg powiatowych nr 1001R Gościeradów - Zdziechowice, nr 2505R Ziarny - Sudoły - Stalowa Wola, nr 1035R Cisów Las - Gwoździec.

Plik pdf

27/11

26.05.2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do organizacji XIII Dożynek Powiatu Stalowowolskiego które odbędą się w dniu 21 sierpnia 2011 r.

Plik pdf

28/11

30.05.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Parafii Rzymsko - Katolickiej w Pysznicy, położonych na terenie m. Pysznica

Plik pdf

29/11

8.06.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego w zakresie części I - Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli.

Plik pdf

30/11

8.06.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego w zakesie części II - Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.

Plik pdf

31/11

16.06.2011 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

32/11

8.07.2011 r.

w sprawie powołania członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

Plik pdf

33/11

14.07.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Popiełuszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli"

Plik pdf

34/11

26.07.2011 r.

w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

Plik pdf

35/11

17.08.2011 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2012 rok

Plik pdf

36/11

17.08.2011 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.

Plik pdf

37/11

01.09.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. "Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1013 R Turbia - Zbydniów, nr 1012R Zaleszany - Zbydniów, nr 1017R Zaleszany Zabrnie wraz z miejscową budową chodników"

Plik pdf

38/11

02.09.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru (przejęcia) nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 796 o powierzchni 8985 m2 położonej w obr. 3 - Centrum jednostka ewidencyjna Stalowa Wola zabudowanej budynkiem Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3.

Plik pdf

39/11

16.09.2011 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

40/11

28.09.2011 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/11 Starosty Stalowowolskiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli zmienionego zarządzeniem Nr 23/11 Starosty Stalowowolskiego z dnia 4 maja 2011 roku.

Plik pdf

41/11

11.10.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia "Karty Audytu Wewnętrznego".

Plik pdf

42/11

11.10.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego.

Plik pdf

43/11

11.10.2011 r.

w sprawie przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Plik pdf

44/11

25.10.2011 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 35/2010 Starosty Stalowowolskiego z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela oraz umieszczania ich na parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 50a oraz 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym

Plik pdf

45/11

25.10.2011 r.

w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Plik pdf

46/11

27.10.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - remontów dróg powiatowych nr 1015R Jamnica - Zbydniów i nr 1005R Antoniów - Chwałowice

Plik pdf

47/11

02.11.2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego na odcinku do km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli"

Plik pdf

48/11

09.11.2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania programu naprawczego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik pdf

49/11

23.11.2011 r.

w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Plik pdf

50/11

23.11.2011 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatoweg w Stalowej Woli.

Plik pdf

51/11

23.11.2011 r.

w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rok 2011.

Plik pdf

52/11

23.11.2011 r.

w sprawie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w 2011 r.

Plik pdf

53/11

05.12.2011 r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z komputerów, sieci komputerowej oraz sieci Internet przez pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli"

Plik pdf

54/11

19.12.2011 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania programu naprawczego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik pdf

55/11

19.12.2011 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Plik pdf

56/11

30.12.2011 r.

w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

Plik pdf

57/11

30.12.2011 r.

w sprawie powołania komisji w celu oceny dalszej przydatności przygotowanego do wyłączenia z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zbioru dokumentów zasobu przejściowego z terenu Powiatu Stalowa Wola, które utraciły przydatność użytkową

Plik pdf


Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego - 2010 rok


REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO 2010 r.
 
Numer
 
Data
wydania
Tytuł zarządzenia
Treść
1/10
04.01.2010 r.
Zarządzenie w sprawie tworzenia projektów aktów prawnych i niektórych innych dokumentów w formie plików XML.
2/10
05.01.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki.
4/10
 
11.01.2010 r.
Zarządzenie Starosty Stalowowolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego w 2010 r.
5/10
01.02.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
6/10
02.02.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2010-2013.
7/10
08.02.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli.
8/10
08.02.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. budżetu w Wydziale Budżetu i Finansów w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
9/10
09.02.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. mienia i rozwoju powiatu w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
10/10
25.02.2010 r.
Zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu.
11/10
25.02.2010 r.
Zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.
12/10
25.02.2010 r.
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
13/10
05.03.2010 r.
Zarządzenie w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do zakupu aparatów słuchowych i wkładek usznych dla osób niepełnosprawnych.
14/10
05.03.2010 r.
Zarządzenie w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
15/10
05.03.2010 r.
Zarządzenie w sprawie limitów dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego do likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych.
16/10
09.03.2010 r.
Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Starosty Stalowowolskiego Nr 42/07 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli.
17/10
17.03.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
18/10
18.03.2010 r.
Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli i jego Zastępcy.
19/10
20.04.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
20/10
30.04.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. mienia i rozwoju powiatu w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
21/10
30.04.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
22/10
30.04.2010 r.
Zarządzenie w sprawie wdrożeni Elektronicznego Dziennika Korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
23/10
11.05.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pysznica, nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznica - Piskorowy Staw".
24/10
14.05.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
25/10
14.05.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.
26/10
31.05.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do wyboru jednostki (jednostek) do świadczenia na terenie Powiatu Stalowowolskiego usług usuwania pojazdów z drogi oraz ich przemieszczania i parkowania w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.).
27/10
08.06.2010 r.
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej wymagania ochrony fizycznej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
Plik PDF
28/10
24.06.2010 r.
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Parafii Rzymsko-Katolickiej w Stanach, położonych na terenie miejscowości Stany, gmina Bojanów.
29/10
05.07.2010 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności Stalowowolskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli ul. Polna 18.
30/10
06.07.2010 r.
Zarządzenie Starosty Stalowolskiego-Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej.
31/10 12.07.2010 r. Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania oraz w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/07 Starosty Stalowowolskiego z dnia 05.07.2007 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentów z wyborów, a także zmiany Zarządzenia Nr 39/07 Starosty Stalowowolskiego z dnia 11.12.2007 r. w sprawie powołania komisji ds. wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.  Plik PDF
32/10 16.07.2010 r. Zarządzenia w sprawie powołania komisji odbioru przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15". Plik PDF
33/10 16.07.2010 r. Zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Plik PDF
34/10 29.07.2010 r. Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Plik PDF
35/10 23.08.2010 r. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela oraz umieszczania ich na parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 50a oraz 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). uchylono zarządzeniem nr 44/2011 Plik PDF
36/10 30.08.2010 r. Zarządzenie w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stalowej Woli". Plik PDF
37/10 30.08.2010r.  Zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2011 rok. Plik PDF
38/10 1.09.2010r.  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do wyboru jednostki do prowadzenia na terenie Powiatu Stalowowolskiego parkingu strzeżonwego, na który usuwane będa pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Plik PDF
39/10  22.09.2010r.  Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki. Plik PDF
40/10  23.09.2010r.  Zarządzenie Starosty - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Plik PDF
41/10  6.10.2010r.  Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbioru robót przedsięwzięciapn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1033 R Bojanów - Spie od km 0+000 do km 2+440,62. Plik PDF
42/10 25.10.2010 r.  Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbioru robót na zadaniu pn. Wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 26.  Plik PDF
43/10  08.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.  Plik PDF
44/10  10.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie wytycznych do opracowania Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego  Plik PDF
45/10  13.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Plik PDF
46/10  14.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Plik PDF
47/10  16.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych - remontów dróg powiatowych Nr 1022 Spokojna - Jastkowice i nr 1005 Antoniów - Chwałowice. Plik PDF
48/10 16.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie rocznego planu inwentaryzacji okresowej majątku trwałego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli na rok 2010 Plik PDF
49/10  16.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji okresowej składników majątku trwałego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli na rok 2010 Plik PDF
50/10  20.12.2010 r. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - Gm. Radomyśl nad Sanem Plik PDF
51/10  20.12.2010 r. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - Gm.Pysznica  Plik PDF
52/10  21.12.2010 r. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Zaleszany  Plik PDF
53/10  21.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych związanych z transformacją map sytuacyjno - wysokościowych na układ "2000" terenu byłej Huty Stalowa Wola  Plik PDF
54/10  29.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie przekazania zakresu obowiązków Kierownika Kancelarii Tajnej  Plik PDF
55/10  30.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych  Plik PDF
56/10  30.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania nagród dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu stalowowolskiego z wyjątkiem kierowników jednostek oświatowych i zakładów opieki zdrowotnej  Plik PDF
57/10  31.12.2010 r.  Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2010 Starosty Stalowowolskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu.  Plik PDF
58/10  31.12.2010 r.  W sprawie wyznaczenia osoby prowadzącej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Stalowowolskiego. Plik PDF