bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3054
Odsłon artykułów:
1689811

Sposób dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski z siedzibą Starostwą Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: tel. 15 643-36-35,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 3. Cele przetwarzania danych osobowych:

- realizacja obowiązku prawnego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.),

- w celach archiwizacyjnych.

4.    Dane będą przechowywane przez okres minimum 5 lat.

5.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.    Podanie danych na podstawie przepisów prawa jest obowiązkowe - ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy.

Prawa: do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych mają zastosowanie tylko w wyszczególnionych w przepisach prawa przypadkach.


 I.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:


1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) udostępniania informacji w trybie wnioskowym (informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek, a ta która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku),
3) wyłożenia lub wywieszenia,
4) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
5) udostępniania w centralnym repozytorium.

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający ma obowiązek zapewnić możliwość kopiowania lub wydrukowania bądź przesłania albo przeniesienia informacji na powszechnie stosowany nośnik. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w tym czasie jest to niemożliwe, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację (najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku).

 

Informacje przekazuje się w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem. Jeżeli nie umożliwiają tego dostępne podmiotowi zobowiązanemu środki techniczne, to musi on pisemnie zawiadomić o tym wnioskodawcę i wskazać sposób, w jaki może jej udzielić niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od takiego powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownego wniosku o udostępnienie we wskazanej w nim formie, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Opłata ta ustalana jest indywidualnie.

 

W związku z tym podmiot mający udostępnić informację w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

 

Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji do, których stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawierać musi imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję odmowną.

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

II.    

Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

 

Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa wyżej, są jawne i dostępne o ile tak stanowią przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

 

Organy władzy publicznej są obowiązane do zapewnienia lokalowych i technicznych środków umożliwiających wykonanie prawa do informacji publicznej. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów władzy publicznej z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego dostępu tylko wybranym podmiotom.

 

Organy władzy publicznej sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

 

W odniesieniu do samorządu powiatowego jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.