bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
2986
Odsłon artykułów:
1545115

Sposób dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.    Cele przetwarzania danych osobowych:

- realizacja obowiązku prawnego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.),

- w celach archiwizacyjnych.
4.    Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej.
5.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
d)    w przypadkach wskazanych w przepisach prawa - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
6.    Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.

7.    Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego czy jest konieczne do zawarcia umowy można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.

8.    Dane niewynikające z obowiązku prawnego, interesu publicznego lub w celu realizacji umowy zbierane są, gdy wyrazi Pan/i na to zgodę.

Prawa: do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych mają zastosowanie tylko w wyszczególnionych w przepisach prawa przypadkach.

 


 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. udostępnienia na wniosek,
  3. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępnienia materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający ma obowiązek zapewnić możliwość kopiowania lub wydrukowania bądź przesłania albo przeniesienia informacji na powszechnie stosowany nośnik. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w tym czasie jest to niemożliwe, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację (najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku).

 

Informacje przekazuje się w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem. Jeżeli nie umożliwiają tego dostępne podmiotowi zobowiązanemu środki techniczne, to musi on pisemnie zawiadomić o tym wnioskodawcę i wskazać sposób, w jaki może jej udzielić niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od takiego powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownego wniosku o udostępnienie we wskazanej w nim formie, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Opłata ta ustalana jest indywidualnie.

 

W związku z tym podmiot mający udostępnić informację w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

 

Udostępnienie informacji jest czynnością materialno – techniczną. Natomiast odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji do, których stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawierać musi imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję odmowną.

 

Decyzje ostateczne w sprawach odmowy udzielenia informacji oraz umorzenia postępowania mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z tym że:

  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

 

II.    

Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

 

Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa wyżej, są jawne i dostępne o ile tak stanowią przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

 

Organy władzy publicznej są obowiązane do zapewnienia lokalowych i technicznych środków umożliwiających wykonanie prawa do informacji publicznej. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów władzy publicznej z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego dostępu tylko wybranym podmiotom.

 

Organy władzy publicznej sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

 

W odniesieniu do samorządu powiatowego jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.

 

IV.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie EPUAP:
Przejdź do skrzynki EPUAP