bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3003
Odsłon artykułów:
1560937

Rejestracja uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

REJESTRACJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH / KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857 z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku,  poz.267)

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek,

2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z:

 • uchwałą o powołaniu klubu

 • uchwałą o zatwierdzeniu statutu

 • uchwałą o powołaniu 3 – osobowego komitetu Założycielskiego

3. Lista założycieli zawierająca:

 • imię i nazwisko

 • datę i miejsce urodzenia

 • miejsce zamieszkania

 • własnoręczne podpisy

4. Lista obecności z Zebrania Założycielskiego z własnoręcznymi podpisami.

5. Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu

6. Statut Klubu sporządzony w 3 egzemplarzach, określający w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji:

 • teren działania i siedzibę:

 • cele i sposoby ich realizacji;

 • sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;

 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;

 • zasady dokonywania zmian statutu;

 • sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Opłata skarbowa:

za wydanie decyzji 10 zł

Opłatę skarbową należy dokonać :

 

1) gotówką - w Urzędzie Miasta pok. 12 lub w placówkach Banku PKO BP Oddział I w Tarnobrzegu

2) przelewem na rachunek Urzędu Miasta Nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty stalowowolskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwaga:

Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Stalowowolskiego należy zwołać Walne Zebranie oraz dokonać wyboru władz Klubu zgodnie ze Statutem. Po Walnym Zebraniu w ciągu 14 dni należy przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.

Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15

Wydział Organizacji i Nadzoru - II piętro, pokój 203, nr telefonu (15) 643-37-45

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: podinspektor Krystyna Zięba

Formularze do pobrania:

Wniosek o rejestrację uks/klubu sportowego (pobierz doc / pdf)