bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2585
Odsłon artykułów:
1065271

Udzielanie stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

UDZIELANIE STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT STALOWOWOLSKI I STUDENTÓW ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Podstawa prawna:

art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/211/2013 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r.

Kryteria:

1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz studenci zamieszkali na terenie Powiatu Stalowowolskiego lub będący absolwentami szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

2. Stypendium jest przyznawane za szczególne osiągnięcia i sukcesy uczniów/studentów uzyskane w roku szkolnym/akademickim, poprzedzającym termin przyznania stypendium.

3. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie:

  • laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i tematycznych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • medaliści indywidualnych i zespołowych zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • laureaci i finaliści konkursów i przeglądów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

4. O stypendium mogą ubiegać się studenci uczelnii zagranicznych aktywni naukowo i uczestniczący w pracach badawczych, publikujący w wydawnictwach naukowych, osiągający sukcesy w konkursach naukowych uczelnianych i międzyuczelnianych oraz międzynarodowych.

Uprawnieni do składania wniosków:

  1. Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów mogą składać organizacje studenckie oraz indywidualnie studenci.
  2. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów mogą składać dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz indywidualnie uczniowie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
  3. Do wniosku o przyznanie stypendium załącza się poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata.

Formularze:

Patrz załączniki do niniejszego artykułu

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do dnia 10 lipca danego roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, Wydział Edukacji.

Kontakt:

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,

tel.: 15 643-36-53

Uwagi:

Wnioski niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.