bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2947
Odsłon artykułów:
1452368

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

KARTA USŁUGI: Nr 17

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

Nazwa usługi

 

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 303, tel. / 015 / 643 36 05

 

Podstawa prawna

·    Art. 180  i art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1232  z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

·    Wniosek o wydanie pozwolenia spełniający wymagania zawarte   w art. 184 ust. 2, ust. 2a, 2b i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150   z późn. zm.),

·    streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

  •     kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku o którym mowa w art. 184 ust.3 (instalacje nowo uruchamiane lub w istotny sposób zmieniane)
  •     dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
  •    dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Formularz do pobrania

Brak

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

1.   2011,00 zł – od pozwoleń wydanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2,

2.   506,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w terminie do dwóch miesięcy od chwili złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w powyższym terminie, organ powiadamia Wnioskodawcę o przyczynie zwłoki oraz przypuszczalnym terminie jej załatwienia, zgodnie z KPA

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania