bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196257

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego

KARTA USŁUGI: Nr 12

                      

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola 

 

 

Nazwa usługi

 

 

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 301, tel. / 015 / 843 36 00 lub 03

 

Podstawa prawna

Art. 122 ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2005 Nr 115. poz. 1229 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w którym należy podać, o jaki rodzaj pozwolenia się wnioskuje i na jaki okres ma ono być wydane.

Do wniosku dołącza się:

·     Operat wodnoprawny wykonany zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2011r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami).

·     Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję   o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

·     Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

·     Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust.1, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust.2, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

·     Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzenie wynika z przepisów odrębnych.

  ·   Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód     powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka   zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający  opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instalacja.  

Formularz do pobrania

Formularz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do pobrania w Wydziale ABS pokój 301,

wniosek do pobrania- doc

wniosek do pobrania - pdf

 

Opłaty

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) oraz części III ust. 24 załącznika do ustawy, za pozwolenie wodnoprawne – 217 zł. 

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, zgodnie z KPA.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.