bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1564639

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

KARTA USŁUGI: Nr 9

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

   ul. Podleśna 15,

   37 - 450 Stalowa Wola


 

 

Nazwa usługi

 

 

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 301, tel. / 015 / 643 36 00 lub 03

 

Podstawa prawna

·       Art. 180, art. 220 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1232  z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 

Wniosek zawierający informacje o których mowa w art. 184, art. 221 Prawa ochrony środowiska.

Do wniosku dołącza się :

·     Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

·     Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

- kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku o którym mowa w art. 184 ust.3 (instalacje nowo uruchamiane lub w istotny sposób zmieniane)

 

Formularz do pobrania

Formularz wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza do pobrania w Wydziale ABS pokój 301,

wniosek do pobrania – doc

wniosek do pobrania - pdf

 

Opłaty

·       Opłata w związku z prowadzoną działalnością, z zastrzeżeniem  pkt.2 – 2011 zł.

·       Opłata w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych  i średnich przedsiębiorców – 506 zł.

·        Pozostałe – 506 zł.

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji  

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca, a przypadku sprawy szczególnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z KPA.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.