bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196309

Zgłoszenie projektu robót geologicznych

KARTA USŁUGI: Nr 8

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

 

Nazwa usługi

 

 

Zgłoszenie projektu robót geologicznych

(dotyczące wykonywania wierceń w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz wykonywania wkopów  i otworów wiertniczych o głębokości do 30m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potzreby poboru wód podziemnych w ilości do 5m3/d na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metoda otworów wiertniczych)

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 303, tel. / 015 / 843 36 05

 

Podstawa prawna

·        Art. 85 ust. 2 i ust. 3 z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. Dz. U. 2015.196).

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie projektu robót geologicznych,

·        Projekt robót geologicznych, spełniający odpowiednio wymagania art. 79 ust. 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz  przepisów wykonawczych w tym zakresie

Formularz do pobrani

Brak

 

Opłat

Bez opłat

 

Forma załatwienia sprawy

·       Organ sprawdza projekt pod względem zgodnośc z wymaganiami przepisów oraz poprawności merytorycznej.

·       Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót starosta, w drodze decyzji nie zgłosił do niego sprzeciwu, wnioskodawca może przystąpić do wykonywania robót objętych projektem.

·       W przypadku, gdy projekt nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa lub sposób wykonywania robót zagrażałoby środowisku, organ w drodze decyzji zgłasza sprzeciw. 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.