bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196267

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych których wykonanie nie wymaga koncesji

KARTA USŁUGI: Nr 7

                 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

 

Nazwa usługi

 

 

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych których wykonanie nie wymaga koncesji

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 303, tel. / 015 / 843 36 05

 

 

Podstawa prawna

·       Art. 80 ust. 1 oraz art. 161 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. Dz. U. 2015.196)

Wymagane dokumenty

·       wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych spełniający wymagania art. 80 ust. 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze,

·       projekt robót geologicznych (w 2 egz.), spełniający odpowiednio wymagania art. 79 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz  przepisów wykonawczych w tym zakresie,

·       dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzje

Formularz do pobrania

Brak

 

Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję – 10 zł, uiszczana gotówką w kasie Urzędu Miasta Stalowa Wola lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowa Wola

Forma załatwienia sprawy

Z dniem przedłożenia przez Inwestora projektu prac geologicznych, organ wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie jego zatwierdzenia.

·     Zawiadamiam Strony o wszczęciu postępowania oraz przyjmuje i rozpatruje ich ewentualne wnioski i uwagi.

·     Organ sprawdza projekt pod względem zgodności z wymaganiami przepisów oraz poprawności merytorycznej.

·     Występuje do właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta) o opinię w sprawie zatwierdzenia projektu.

W przypadku, gdy przedłożony projekt spełnia wymagania ustawy i nie zawiera błędów merytorycznych, organ zatwierdza w drodze decyzji przedłożony projekt.

W przypadku, gdy projekt nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa lub projektowane roboty naruszałyby wymagania ochrony środowiska, organ odmawia jej zatwierdzenia. 

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku, zgodnie z KPA.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania