bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196236

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej

KARTA USŁUGI: Nr 6

                    

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 


Nazwa usługi


Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej

(złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej)

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 303, tel. / 015 / 843 36 05

 

Podstawa prawna

Art. 93 ust. 2 oraz art. 161 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne   i górnicze (Dz. U. 2015.196)

Wymagane dokumenty

 

·       Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

·       Dokumentacja geologiczna ( w 4 egz.) oraz w postaci dokumentu elektronicznego, spełniająca wymagania odpowiednio: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. 2011 nr 291 poz. 1712) lub Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 8 maja  2014r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej      (Dz. U. 2014, poz. 596).

·       Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzje

Formularz do pobrania

Brak

Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję – 10 zł, uiszczana gotówką w kasie Urzędu Miasta Stalowa Wola lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowa Wola

Forma załatwienia sprawy

Z dniem przedłożenia przez Inwestora dokumentacji geologicznej, organ wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie jej zatwierdzenia.

Organ sprawdza dokumentację pod względem zgodności z wymaganiami przepisów oraz poprawności merytorycznej.

W przypadku, gdy przedłożona dokumentacja spełnia wymagania ustawy i nie zawiera błędów merytorycznych, organ zatwierdza w drodze decyzji przedłożoną dokumentację.

W przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa lub powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ odmawia jej zatwierdzenia. 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku, zgodnie z KPA.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.