bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2910
Odsłon artykułów:
1401263

Przeniesienie koncesji objętej prawem własności nieruchomości gruntowej

KARTA USŁUGI: Nr 5

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

 

Nazwa usługi

 

 

Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin ze zlóż objętych  prawem własności nieruchomości gruntowej

(na obszarze udokumentowanego złoża do 2ha, projektowanym wydobyciu do 20 000m³/rok, bez użycia materiałów wybuchowych)

 

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 303, tel. / 015 / 843 36 05

 

 

Podstawa prawna

 ·  Art. 36 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze  (t. jedn. Dz. U. 2015.196)

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek podmiotu ubiegającego się  o przeniesienie koncesji, spełniającego wymagania określone odpowiednio w:

·      art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

·      art. 36 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne  i górnicze,

Do wniosku dołącza się:      

·     dowód utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę

·     dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję

 

Formularz do pobrania

 

Brak

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa za decyzję – 10 zł, uiszczana gotówką w kasie Urzędu Miasta Stalowa Wola lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowa Wola

 

 

Forma załatwienia sprawy

 

Z dniem złożenia przez Starostę wniosku spełniającego w/w wymagania , organ koncesyjny wszczyna i prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia koncesji:
·    zawiadamia strony o wszczęciu postępowania

Jeżeli dotychczasowy przedsiębiorca wyrazi zgodę, a przeniesieniu koncesji nie sprzeciwia się interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa lub ochrona środowiska, w tym racjonalną gospodarką złożami kopalin, organ koncesyjny na podstawie wniosku, wydaje decyzję o wnioskowanym przeniesieniu koncesji.            

 

 

Termin załatwienia sprawy


Sprawa załatwiana jest w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku, zgodnie z KPA.

 

Tryb odwoławczy

 

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.