bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196291

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

KARTA USŁUGI: Nr 4

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

 

Nazwa usługi

 

 

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin  ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

(na obszarze udokumentowanego złoża do 2ha, projektowanym wydobyciu do 20 000m³/rok, bez użycia materiałów wybuchowych)

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 303, tel. / 015 / 843 36 05

 

 

Podstawa prawna

 
·  Art. 46 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie              działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)

·  Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i         górnicze (t.jedn. Dz. U.2015.196)

 

 

Wymagane dokumenty

 

 

Wniosek o udzielenie koncesji, spełniający wymagania określone odpowiednio w:

·     art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

·     art. 24 oraz art. 26 ustawy Prawo geologiczne  i górnicze

Do wniosku dołącza się: 

  • dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalnosci przysługuje wnioskodawcy oraz kopię decyzji zatwierdzajacej dokumentacje geologiczną
  • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalnosc
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia, jeżeli obowiazek uzyskania takiej decyzji wynika z przepisów o ochronie środowiska
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za koncesję

 

 

 

 

Formularz do pobrania

 

Brak

 

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa za koncesję na wydobywanie kopalin  616 zł, uiszczana gotówką w kasie Urzędu Miasta Stalowa Wola lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowa Wola

 

 

Forma załatwienia sprawy

 

Z dniem złożenia wniosku spełniającego w/w wymagania , organ

koncesyjny wszczyna i prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie

    udzielenia koncesji:

·     zawiadamia strony o wszczęciu postępowania oraz przyjmuje i rozpatruje ich ewentualne wnioski i uwagi.

·     występuje do właściwego miejscowo wójta o uzgodnienie w sprawie udzielenia koncesji. Kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości.

·     występuje do marszałka województwa o opinię w sprawie udzielenia koncesji.

·     po zebraniu wymaganych opinii i uzgodnień, rozpatrzeniu ewentualnych uwag złożonych przez Strony w toku postępowania administracyjnego, organ koncesyjny na podstawie wniosku, wydaje decyzję o udzieleniu koncesji lub o odmowie wydania koncesji

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Sprawa załatwiana jest w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w powyższym terminie,

organ powiadamia  Wnioskodawcę o przyczynie zwłoki oraz

przypuszczalnym terminie  jej załatwienia, zgodnie z KPA.

 

 

Tryb odwoławczy

 

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.