bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1564636

Ustalenie linii brzegu dla cieków maturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych

KARTA USŁUGI: Nr 13

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

Nazwa usługi

 

 

Ustalenie linii brzegu dla cieków maturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 301, tel. / 015 / 843 36 00 lub 03

 

Podstawa prawna

Art. 15 ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o ustalenie linii brzegu, do którego należy dołączyć projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych sporządzony zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy a dnia 18 lipca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późń. zm.)

Formularz do pobrania

Formularz wniosku o ustalenie linii brzegu do pobrania w Wydziale ABS pokój 301,

wniosek do pobrania – doc

wniosek do pobrania - pdf

 

Opłaty

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) oraz części I ust. 53 załącznika do ustawy za decyzję inną, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do tej której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 10 zł

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, zgodnie z KPA.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.